Изабери језик:
Тема броја

ТРАНЗИЦИЈА И РЕФОРМЕ

НАЦИОНАЛИЗАМ И ТРАНЗИЦИЈА – о једном методолошки смисленом појму национализма

Сажетак

У третирању питања односа национализма и транзиције у овом раду се полази од Андерсоновог (Б. Андерсон) одређења које у методолошком смислу омогућава вредносно неутралан приступ феномену национализма, како често није случај у стручној литера-тури. То је методолошки смислено и корисно решење јер се избе-гава осуђивање/похвала овог феномена или његових појединачних манифестација, већ се упућивањем на посебне политичке праксе и случаје документују његови позитивни/негативни ефекти. Даље, кроз анализу питања национализма у најновијим процесима глоба-лизованог света, Европске Уније и Србије даје се одговор на степен (ин)компатибилности ових феномена, а посебно се образлаже слу-чај српске транзиције и статуса национализма у српској политици указујући на крупне препреке у њиховом усаглашавању/помирењу.

кључне речи:

Референце

  1. Arash Abazadeh, „Does Liberal Democracy Presuppose a Cultural Nation? Four Arguments“ u American Political Science Review, Vol. 96, No. 3, 2002.
  2. Arash Abizadeh, „Historical Truth, National Myths and Liberal Democracy: On the Coherence of Liberal Nationalism“, The Journal of Political Philosophy, Volume 12, Number 3, 2004.
  3. Arash Abizadeh, „Liberal Nationalists versus postnational social integration: on the nation’s ethno-cultural particularity and ‘concreteness’“ u Nations and Na­tionalism, 10 (3), 2004.
  4. Бенедикт Андерсон, Нација – замишљена заједница, Плато, Београд 1998.
  5. David Miller, On Nationality, Oxford, University Press, 1995.
  6. Ернест Ренан, „Шта је народ?“, Свети Сава, Београд, 1883.
  7. Иван Јанковић „Либерални национализам“, katalaksija.com.
  8. Милена Пешић, Александар Новаковић, Слобода и јавност: одређење, проблематизација и значај, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  9. Мирослав Прокопијевић, „Капитализам и криза“, katalaksija.com.
  10. Младен Лазић, Систем и слом: Распад социјализма и структура југословенског друштва, Филип Вишњић, Београд 1994.
  11. Notions of Nationalism, by Sukumar Periwal, Central European University Press, Budapest, London, New York, 1995.
  12. Yael Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press, 1993.
периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 323.14+316.42 111-134