Izaberi jezik:
Tema broja

SRPSKI NAROD I NACIONALNO PITANJE

NACIJE I NJIHOVI INTERESI

Sažetak

U članku se tumače interesi za koje se smatra da se nalaze u središtu individualnog, društvenog i političkog života. Imajući vidu složenost formiranja interesa među pojedincima, u ljudskim grupama i kolektivitetima, autor prepoznaje nacionalnu komponentu u njihovim sklopovima. Iako je na „kraju istorije“ predskazivan nestanak nacija i prelazak u postnacionalno i postdržavno stanje, to se nije dogodilo. Pokazalo se, takođe, da je podjednako utopično denacionalizovanje i deetatizovanje kao što je iluzorno i hiperetatizovanje globalne scene. U naizmeničnom slabljenju i jačanju nacionalnih država, u oblicima država-nacija i nacija-država, uočljiva je dinamična promenljivost, ali i konstantnost nacionalnih intere­sa. Iako je u realpolitici primetna praksa ograničavanja suvereniteta, nacije uspevaju da odole izazovima gubitka identiteta i poništavanja nacionalnih interesa. Globalizacijski procesi nisu homogenizovali i unifikovali raskošni svet nacionalnih posebnosti, niti su ukinuli originalne nacionalne identitete. Nije stvoreno svetsko društvo, svetsko građanstvo, niti svetska država kao eshatološki supstitut planetarnog sveta nacija. Konfigurisani nacionalni interesi se i dalje ispoljavaju u nacionalnim i multinacionalnim okolnostima. Značajne oblasti u sklopu ispoljavanja nacionalnih interesa su istorija, kultura, ekonomija, politika, vera i crkva, duhovnost, intelektualani život i moral nacije. Odatle je u tumačenju i razumevanju sklopa nacionalnih interesa potrebno pažljivo razmotriti njihovu višestrukost i višeznačnost. U suprotnom, pluralizam nacionalnih inte­resa pojedinih nacija i u jednoj naciji, dovodiće do konfuzija, relativizovanja i negiranja njihovog postojanja i po­trebe. Da bi se to izbeglo, pored uvažavanja polimorfnog sadržaja nacionalnih interesa, potrebno je uspostaviti dijalog između relevantnih društvenih aktera, dospeti do kompromisa i stvoriti konsensuz o njihovom zastupanju i primeni.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић Зоран, Родоморсци. О једном делу српских политичара и интелектуалаца од 1990. до 2000, Култура полиса Графо маркетинг, Нови Сад, 2009;
  2. Анђелковић Драгомир, Српски национални мазохизам, Алтера, Београд, 2008.
  3. Анђелковић Драгомир, Српски политички нихилизам, Уна прес, Београд, 2010.
  4. Антонић Слободан, Срби и „Евро-Срби“. Расправе о о нацији политици, Чигоја штампа, Београд, 2007.
  5. Антонић Слободан, Вишијевска Србија, Чигоја штампа, Београд, 2011.
  6. Арон Рејмон, Мир и рат међу нацијама, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци Нови Сад, 2002.
  7. Бодин Миленко, Национална безбедност. Концепти, друштвени и људски ресурси, Центар за друштвена истраживања, Београд, 2014.
  8. Бодрожић Ђуро, Национална држава, СКЗ Партенон, Београд, 2008.
  9. Брдар Милан, Српска транзициона Илијада. Апорије демократског преображаја Србије у геополитичком контексту, Стилос, Нови Сад, 2007.
  10. Вучинић Маринко, Друга Србија. На мртвој стражи политичке коректности, Службени гласник, Београд, 2012.
  11. Гелнер Ернст, Нације и национализам, Матица Српска, Нови Сад, 1997.
  12. Глигоров Владимир, Државни и национални интереси, http://pescanik.net/drzavni-i-nacionalni-inetresi
  13. Дамјанац Милан, Самоmрзећи Срби. Српски идентитет у 21. веку, Центар академске речи, Шабац, 2015.
  14. Димитријевић Војин, „Појам националног интереса и међунарнодни положај Србије“, зборник Национални и државни инетрес модерне Србије. Између ауторитаризма и демократије, књига трећа, уредници Драгица Вујадиновић и Владимир Гоати, ЦЕДЕТ ФЕС, Београд, 2007.
  15. Ђорђевић Мирослав, Српска нација у грађанском друштву. Од краја 18. до почетак 20. века, Народна књига Марксистички центар ЦКСК Србије, Београд, 1979.
  16. „Елите у постсоцијализму“, тема броја Национални интерес, година VI, 9, бр. 3, 2010.
  17. Јовановић Ј. Јован, Дипломатска историја нове Европе, књига II, Издавачка књижара Косте Ј. Михаиловића, Београд, 1939.
  18. Кљакић Љубомир, Криза корисни идиоти и колапс Србије, Фонд „Слободан Јовановић“ Печат, Београд, 2011.
  19. Кнежевић Милош, Европа иза лимеса, Слободна књига Владимира Максимовића, Београд, 2001.
  20. Кнежевић Милош, „Теорија и пракса надзиране духовности“, недељник Печат, бр. 11, 8. мај 2008.
  21. Кнежевић Милош, „Деелитизовање и декаденција. Елите, квазиелите и контраелите недовршене транзиције“, Национални интерес, година VI, 9, бр. 3, 2010.
  22. Кнежевић Милош, Мозаик геополитике. Идентитет транзиција српско питање, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  23. Купер Роберт, Распад нација. Поредак и хаос у 21. Веку, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  24. Ломпар Мило, Дух самопорицања. Прилог критици српске културне политике, Орфеус, Нови Сад, 2011.
  25. Ломпар Мило, Повратак српском становишту, Catena mundi, Београд, 2013.
  26. Марковић Миленко, Српско питање између мита и стварности, Београдски круг, Београд, 1997.
  27. Марковић Михаило, Оспоравања и ангажовања, изабрана дела, осми том, Просвета, СКЗ, Београд, 1994.
  28. Милетић Андреја, Национални   интерес у америчкој теорији међународних односа, Савремена администрација, Београд, 1978.
  29. Милосављевић Оливера, У традицији национализма. Или стереотипи српских интелектуалаца 20. века о ‘нама’ и ‘другима’, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2002.
  30. Митровић Љубиша, „Нова буржоазија и њена елита у друштву периферног капитализма“, Национални интерес, година VI, 9, бр. 3, 2010.
  31. Пашић Најдан, Национално питање у савременој епохи, Радничка штампа, Београд, 1976.
  32. Пешић Весна, „Национализам немогуће државе. Оквир за разумевање неуспеле легитимацијске транзиције у Србији“, зборник Национални и државни интерес модерне Србије. Између ауторитаризма и демократије, књига трећа, ЦЕДЕТ ФЕС, Београд, 2007.
  33. Постанак и развој српске нације. Неки методолошкотеоријски проблеми у изучавању постанка иразвоја српске нације, Народна књига Марксистички центар ЦКСК Србије, Београд, 1979.
  34. Пражић Александар, Национално самоубиство, „Пешић и синови“, Београд, 2009.
  35. Самарџић Радован, „Програм је ипак потребан“, Све о српском националном програму, политички магазин Србија, специјално издање, Београд, април 1991.
  36. Seton Hugh Watson, Nacije i države. Ispitivanje porijekla nacija i politike nacionalizma, Globus, Zagreb, 1980.
  37. Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  38. Стојановић Ђорђе, „Различите приступи феномену патриотизма“, Национални интерес, бр. 1, 2012.
  39. Стојановић Јовица, „Етнопсихолошке универзалије у ставовима према самоубиству“, зборник Етнопсихологија данас, ДКСГ, Београд, 1991.
  40. Суботић Момчило, Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке студије Београд, 2012.
  41. Тамна страна људске природе, посебно део „Антропологија зла“ (више аутора), зборник, приредио Бојан Јовановић, ДКСГ, Београд, 1992.
  42. Фишер Франц, Савез елита, НОЛИТ, Београд, 1985.
  43. Фукујама Френсис, Грађање државе. Управљање и светски поредак у двадесет првом веку, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  44. Цирн Михаел, Управљање с оне стране националне државе. Глобализација и денационализација као шанса, „Филип Вишњић“, Београд, 2003.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2015 УДК 316.356.4+323.1 65-95
ç