Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ОБРАЗОВАЊЕ: ПРОБЛЕМ ПЛУРАЛИЗАЦИЈЕ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

Монокултурно образовање, чији је задатак формирање снажног осећаја припадања националној култури, више не одговара „духу времена“ које уобличавају процеси модернизације и либерализације. Логика ових процеса довела је до изражених унутрашњих разлика између културних идентитета у савременим друштвима у њима не постоји јединствен културни идентитет већ разноврсни, чак и супротстављени идентитети. Да ли онда припадници различитих културних миљеа који представљају културне различитости, могу да очекују прихватање сопствених културних идентитета унутар институционализованог образовања? Претпоставља се да је институционализовано образовање један од најзначајнијих инструмената хомогенизовања културе и преношења културних садржаја и значења новим генерацијама, али његова улога није гушење слободе појединца да изабере иден­титет већ да омогући превазилажење граница између носилаца различитих идентитета. Мултикултурално образовање, образовање отворено за културне различитости и плурализам може од странаца да учини познанике, ако не и пријатеље.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, Зоран „Културни идентитет у образовању: неизбежност разлика“, у: Уважавање различитости и образовање, приредиле Јасмина Ше­фер, Славица Максић и Снежана Јоксимовић, Београд, Институт за педагошка истраживања, 2003, стр. 143-149.
  2. Бабић, Јован, Морал и наше време, Београд, Просвета, 1998.
  3. Базић, Јован „National and European identity in the Bologna process“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2011.
  4. Вукчевић, Дејана и Стојадиновић, Миша „Концепт проширења ЕУ – концепт ‘преливања’“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2011.
  5. Гранесе, Алберто Дијалектика одгоја, Загреб, Школска књига, 1978.
  6. Диркем, Емил Васпитање и социологија, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1981.
  7. Ђелпи, Еторе Школа без катедре, Београд, БИГЗ, 1976.
  8. Илић, Веселин и др. Школа средиште културе, Београд, Завод за проучавање културног развитка, Ниш, Просвета, 1992.
  9. Илић, Веселин Религија и култура, Ниш, Просвета, 1995.
  10. Кимлика, Вил Мултикултурализам: мултикултурно грађанство, Подгори­ца, ЦИД, 2004.
  11. Мајер, Томас Идентитет Европе: јединствена душа Европске уније?, Београд, Службени гласник, 2009.
  12. Месић, Милан Мултикултурализам: друштвени и теоријски изазови, Загреб, Школска књига, 2006.
  13. Милошевић, Божо “Друштвена (не)утемељеност образовних реформи примери идеолошке конструкције будућности“, Национални интерес, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 1/2011.
  14. Недовић, Велизар Нарав наставника, Краљево, Глас Србије, 1997.
  15. Семприни, Андреа Мултикултурализам, Београд, Цлио, 1999.
  16. Стојадиновић, Миша и Вукчевић, Дејана „Проблем очувања идентитета на Балкану“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2011.
  17. Стојадиновић, Миша „Национални идентитет у доба глобализације“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  18. Фукујама, Ф. Судар култура. Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.
  19. Хантингтон, Самјуел Сукоб цивилизација: и преобликовање светског поретка, Подгорица, ЦИД, 1998.
  20. Хартвич Оливер Марк, „Болни опроштај Европе“, Геополитика, 2011 (38), стр. 22-30.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 316.722:37.01 75-92