Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ИНДИВИДУАЛНА ПРАВА – Неколико забележака поводом Кимликиног третирања фаза мултикултурализма

Сажетак

Овај рад бави се начелним проблематизовањем тренутне позиције мултикултурализма као политичке и филозофске теорије. Наиме, кроз преиспитивање трију фаза дебате кроз које је прошао мултикултурализам, по виђењу једног од његових најеминентнијих заговорника, Вила Кимлике, у раду се показује да је прелаз из прве, чисто комунитарно оријентисане фазе мултикултурализма у другу, либерално оријентисану фазу, теоријски неоправдан и незаснован, те да стога и тренутна преокупација мултикултурализма исказана кроз “трећу” фазу није по себи саморазумљива. Преиспитивање Кимликиног легитимизовања позиције мултикултурализма одвија се кроз неколико корака. У првом кораку се доказује да мултикулту­рализам у својој намери да се интегрише са елементима либералне теорије неминовно врши недозвољену редукцију и осиромашење појма индивидуалних права и слобода, како су оне конципиране у традицији класичног либерализма. У другом кораку, показује се да такав поступак и таква стратегија нису карактеристични само за мултикултурализам, већ и за читав скуп политичких теорија које полазе од парадгиме и вредносног склопа “државе благостања”. На тај начин, проблематизују се основни појмови ових теорија (“политика редистрибуције”, “групна права”, “позитивна дискриминација”, “позитивна слобода”, “политика признања”) да би се указало на њихово антилиберално значење и, повратно, да и мултикултурализам не заслужује епитет “либералне теорије”. Крајњи закључак је да се мултикултурализам тешко може одбранити од оптужбе за колективизам.

кључне речи:

Референце

  1. Берлин, И. (1992), Четири огледа о слободи, Београд: Филип Вишњић.
  2. Bernandini, P.L., (2007) „From Lingua Franca to Spanglish A Libertarian Ap­proach to Natural Languages“, Internet: http://mises.org/journals/scholar/bernardini.pdf
  3. Бјукенен, Џ. (2002), Границе слободе између анархије и Левијатана, Бео­град: Дерета.
  4. Gottlieb, Р. (2002), Multiculturalism and the politics of guilt: toward a secular theocracy, Columbia Missouri: Univerisity of Missrury Press.
  5. Дивјак С. (2001), „Мултикултурализам комунитаризам либерализам“, Но­ва српска политичка мисао, Vol. VIII, no, стр. 1-4, стр. 25-47, Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  6. Дивјак, С. „Савремени мултикултурализам и либерализам као спор између две концепције права и нације“, Интернет: http://www.kczr.org/download/okrugli_stolovi/01_divjak.pdf
  7. Жигманов, Т. (2001), „Вил Кимлика први пут међу Србима“, Нова српска по­литичка мисао, VIII, no 1-4, стр. 97-111, Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  8. Жижек, С. (2001), „Мултикултурализам, глобализација и нови светски поредак“, Нова српска политичка мисао, VIII, no, стр. 1-4, стр. 25-47, Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  9. Kymlicka, W. (1991) „Liberalism and the Politicization of Ethnicity“, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, IV, No. 2 (July 1991), pp. 239-256.
  10. Кимлика, В. (2002), Мултикултурално грађанство либерална теорија мањинских права, Нови Сад: Центар за мултикултуралност.
  11. Кимлика, В. (2009), Савремена политичка филозофија, Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  12. Knopff, R. (1979), “Language and Culture in the Canadian Debate: The Battle of the White Papers”, Canadian Review of Studies in Nationalism, 6, pp. 66-82.
  13. Лок, Џ. (1978), Dve rasprave o vladi kojima prethodi Patriarchia ser R. Filera, a sledi Lockeovo Pismo o toleranciji, II, Београд: Младост.
  14. Лошонц, А. (2001), „Културна плуралност: апотеоза различитости или пракса прихватања“, Нова српска политичка мисао, VIII, no, стр. 1-4, 7-23, Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  15. Mises, L. (1962), Socialism An Economic and Sociological Analisys, New Ha­ven: Yale Univeristy Press.
  16. McDonald, M. (1991), „Should Communities Have Rights? Reflections on Liberal Individualism“, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. IV, No. 2 (July 1991), pp. 217-237.
  17. Narveson, J. (1991) „Collective Rights?“, Canadian Journal of Law and Jurispru­dence, IV, No. 2 (July 1991), pp. 329-345.
  18. Новаковић, А. (2006), „Међуодноси типова слобода с посебним освртом на логичку и фактичку релацију економских и политичких слобода“, Поли­тичка ревија, V, 10, бр. 1-2, стр. 55-74, Београд: Инситут за политичке студије.
  19. Пешић, М, Новаковић, А. (2008), Слобода и јавност одређење, проблематизација, значај, Београд: Институт за политичке студије.
  20. Прокопијевић, М. (2000), Конституционална економија, Београд: E Press.
  21. Пузић С. (2004), „Мултикултурализам и изазови посттрадиционалне плурализације“, Политичка мисао, Vol. XLI, бр. 4, стр. 59-71.
  22. Становчић, В. (2004) „Демократија и мањине у Југоисточној Европи“, у: Пер­спективе мултикултурализма у државама Западног Балкана, стр. 9-35, Београд: Центар за истраживање етницитета Friedrich Ebert Stiftung,
  23. Хајек, Ф.А.(1998), Поредак слободе, Нови Сад: Global Book.
  24. Hajek, F.A. (1997), Put u ropstvo, Novi Sad: Global Book.
  25. Hartney, M. (1991), „Some Confusion Concerning Collective Rights“, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, IV, No. 2 (July 1991), pp. 293-314.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 316.72 133-150