Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МОРАЛНО-ЕКОНОМСКА КРИЗА БУРЖОАСКЕ РЕСТАУРАЦИЈЕ У СРБИЈИ И ОДГОВОРНОСТ ЕЛИТЕ МОЋИ

Сажетак

У раду се анализира питање одговорности друштвене елите за садашње друштвено стање у Србији, посматрано кроз призму тзв. транзиције из социјалистичког у либерално-капиталистичко друштво. Резултат транзиције јесте да се у првим деценијама XXI века Србија суочава са највећом морално-економском кризом у својој новијој историји. У стварању илузије о капиталистичкој будућности главну улогу је одиграла елита моћи која се формирала делом у претходном систему, а коначно конституисала после пада социјалистичке власти 2000. У том процесу је уживала несебичну помоћ са Запада на челу са Америкам. Темељ те „помоћи“ је представљала економска блокада и тешке санкције. Завршни чин припрема рестаурације капитализма била је отворена агресија НАТО, у најсуровијем бомбардовању чију окосницу је чинило бомбардовање уранијумским средствима, које је највише примењивано на Косову и Метохији, на коме су свет­ски моћници желели да демонстрирају своју „љубав“ према муслиманима и направе нову албанску државу. У матици рестаурације разбојничког капитализма главну улогу игра новоформирана елита или елите моћи. Њени саставни чиниоци су елита власти, еко­номска елита, религијско-црквена, интелектуална и подземна елита. Код нас, као и у свету, конституисала се и посебна медијска елита, поставши незаменљив фактор функционисања осталих елита и друштва у целини. Ове елите су главни фактори успостављања и одржавања пљачкашких капиталистичких односа у владавини „демократије без народа“ (Диверже).

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, Зоран: „Образовна политика између глобалног и националног васпитања“, у Могућности националног васпитања у време глобализације“ (гл и одг. ур. Сунчица Денић), Учитељски факултет у Врању, Врање, 2010, стр. 67-80.
  2. Анђелковић Лукић, Мирјана: Дарови милосрдног анћела, ИКП „Ни­кола Пашић“, Београд, 2008.
  3. Бжежински, Збигњев: Амерички избор: глобална доминација или глобално вођство, Политичка култура, Загреб, ЦИД, Подгорица, 2004.
  4. Видојевић, Зоран: Демократија на заласку, Службени гласник, Ин­ститут друштвених наука, Београд, 2010.
  5. Вучић, Борка: Банкарство – избор или судбина, Удружење грађана ЦБР, Београд, 2002.
  6. Диверже, Морис: Демократија без народа, Рад, Београд, 1968.
  7. Дитур, Жан: Срамота врлине, БМГ, Београд, 1999.
  8. Јевтовић, Зоран, Петровић, Радивоје: „Јавно мњење и демократски дефицит у доба мултимедија“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010, стр. 105-126.
  9. Лаш, Кристофер: Побуна елита и издаја демократије, Светови, Но­ви Сад, 1996.
  10. Марковић, Ж. Данило: Глобална економија, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2007.
  11. Марковић, Ж. Данило: Глобализација и високошколско образовање, Државни универзитет Нови Пазар, Универзитет у Нишу, Ниш, 2008.
  12. Марковић, Ж. Данило: „Улога националног васпитања у очувању културног идентитета у глобализирајућем друштву“, у Могућности националног васпитања у време глобализације“ (гл и одг. ур. Сунчица Денић), Учитељски факултет у Врању, Врање, 2010, стр. 32-45.
  13. Марковић, Ж. Данило: Глобалистика и криза глобалне економије (прилози за проучавање савременог глобализирајућег друштва), Графипроф, Београд, 2010.
  14. Маршал, Тим: Игра сенки, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  15. Митровић, Љубиша: Транзиција у периферни капитализам, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2009.
  16. Митровић, Љубиша: „Геокултурна парадигма: национално васпитање и идентитет у ери гобализације“, у Могућности националног васпитања у време глобализације“ (гл и одг. ур. Сунчица Денић), Учитељски факултет у Врању, Врање, 2010, стр. 81-98.
  17. Надић, Дарко, Шуваковић Урош: „Патриотизам као вредност код студената крајем прве деценије XXI века“, Годишњак САО, Српска академија образовања, Београд, бр. 6/2010, стр. 859-870.
  18. Смиљковић, Радош: Политичке партије, Књижевне новине-Комерц, Београд, 1993.
  19. Смиљковић, Радош: Глобализација и насиље, Књижевне новине, To­tall com, Београд, 2002.
  20. Смиљковић, Радош: „Уставно-правно реинтегрисање Србије: политичко социолошки аспекта“, у Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (гл. и одг. ур. Драги Маликовић, књ. 4 „Социологија и дру­ге друштвене науке“, ур. Урош Шуваковић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010, стр. 763-782.
  21. Стиглиц, Џозеф, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2002.
  22. Трговчевић, Љубинка: Планирана елита, Историјски институт, Београд, 2003.
  23. Узелац, Милан: Приче из Болоњакњ шуме, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац, 2009.
  24. Хард, Мајкл, Негри, Антонио: Империја, ИГАМ, Београд, 2005.
  25. Чомски, Ноам: Профит изнад људи, Светови, Нови Сад, 1999.
  26. Чомски, Ноам: Контрола медија: спектакуларна достигнућа пропа­ганде, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  27. Шуваковић, Урош: Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Трећи миленијум, Београд, 2004.
  28. Шуваковић, Урош: „Партијска држава могућности њеног настанка и развоја на примеру савремене Србије“, Теме, Универзитет у Нишу, Ниш, бр. 2/2009, стр. 663-682.
  29. Шуваковић, Урош: „Држава и даровити: међуутицај или одвојено постојање“ у Даровити и друштвена елита (Зборник 15, А. Стојановић, гл. и одг. уредник), Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац, Universitatea de Vest “Au­rel Vlaicu”, Arad, Вршац, 2009, стр. 563-580.
  30. Шувакович, Урош: „Политические партии как традиционный механизам репрезентации в современном обшестве“, Политические Исследования ПОЛИС, Институт социологии РАН, Обшероссийская общественная организация „Российская ассоциация политической науки“, Москва, но. 2/2010, стр. 158-166.
  31. Шуваковић, Урош: „Национално васпитање –  пут усвајања и глобалних и националних вредности“, у Могућности националног васпитања у време глобализације“ (гл и одг. ур. Сунчица Денић, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2010, стр. 130-144)
  32. Шуваковић, Урош: „Корупција и политичке странке у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца“, Наущ безбедност, полиција, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 1/2011, стр. 57-68.
  33. Б92 (2011), Србија – тужни лидер у незапослености. Доступно на: http://www.bnet/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=02&dd=18&nav_id=493587 [приступљено 12.05.2011.]
  34. Вечерњи лист, Загреб, 3. фебруар 2011.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 316.323:316.334.4(497.11) 125-156