Изабери језик:
Тема броја

МЕТОДОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТА У СПРОВОЂЕЊУ НАУЧНОГ ИСПИТИВАЊА ЈАВНОГ МЊЕЊА

Сажетак

У спровођењу Интернет јавномњењских испитивања кључни проблем са којим се истраживачи суочавају јесте прављење исправног узорка који одговара реалној популацији која се испитује и стандардима које наука захтева приликом стварања узорка. У неким врстама Интернет испитивања прављење таквог узорка није могуће, док друге врсте то дозвољавају. Постоји и значајно неподударање у броју и особинама корисника Интернета у односу на број и особине реалне популације која се испитује, толико да је у неким земљама, укључујући и Србију, могуће говорити о два јавна мњења: виртуелном и реалном. Развој и степен примене информационо-комуникационих технологија у највећем броју земља данас практично онемогућује спровођење развијенијих научних Интернет испитивања, што код најразвијенијих земаља није случај. Техничко-технолошки развој омогућио је, већ данас, у најразвијенијим земљама света, попут САД, Јапана, Канаде и др. употребу Интернета у спровођењу научних јавномњењских испитивања, што се чини најчешће применом панел-узорка и коришћењем e-mail или применом виртуелног фокус-интервјуа. Када је о Србији реч, употреба интерактивних Интернет анкета на WEB презентацијама представља злоупотребу у сврху утицаја на обликовање јавног мњења, а никако не може представљати поступак научног испитивања јавног мњења.

кључне речи:

Референце

  1. Computers-in-use Forecast by Country, http://www.etforecasts.com/products/ES_cinusev2.htm#1.0
  2. Група аутора: „Информационо-комуникационе техноло­гије у Републици Србији, 2008.“, годишња анкета Републичког завода за статистику Србије. http://webrzs.stat.gov. rs/axd/index.php
  3. Ђорђевић, Т: „Политичко јавно мњење“, РУ „Радивој Ћирпанов“, Но­ви Сад, 1975
  4. Ђурић, М: „Проблеми социолошког метода“, „Савремена школа“, Београд, 1962
  5. Ђурић,С: „Фокус-групни интервју“, „Службени гласник“, Београд, 2007
  6. List of countries by number of Internet users, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_Internet_users
  7. Лукић, Р: “Основи социологије”, Сабрана дела, књ. 6, Завод за уџбенике и наставна средства, БИГЗ, Београд, 1995
  8. Марковић, Ж. Д, Голенкова, Т. З, Шуваковић, У: „Социологија“, Филозофски факултет у Косовској Митровици, МБ Графика, Кос.Митровица-Ниш, 2009.
  9. Марковић, Мих: “Дијалекгичка теорија значења”, Изабрана дела, књига 2, БИГЗ, “Генес – С штампа”, “Просвета”, СКЗ, Београд, 1994
  10. Милић, В: “Социолошки метод”, Завод за уџбенике и наставнка сред­ства, Београд, 1996.
  11. Милосављевић, С: „Политичка акција – методолошки проблеми емпиријског истраживања политичке активности акције у самоуправ­ном друштву“, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, Београд, 1977
  12. Милосављевић, С: “Истраживање политичких појава”, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, Центар за омладину и пионире, Београд, 1980.
  13. Милосављевић, С. и Радосављевић, И: “Репетиторијум из методологије друштвених истраживања”, Институт за политичке студије, Београд, 1988
  14. Милосављевић, С. и Радосављевић, И: „Методологија политичких на­ука“, „Службени гласник“, Београд, 2000.
  15. Михаиловић, Д: „Методологија научних истраживања“, ФОН, Београд, 1999
  16. Мозер, Ц.А: “Методи анкетирања у истраживању друштвених појава”, “Култура”, Београд, 1962.
  17. Печујлић, М и Милић, Вл: „Методологија друштвених наука“, НИУ „Службени лист СФРЈ“, Београд, 1991
  18. Пешић, М: „Социологија I предмет, метод и теорије“, Институт за политичке студије, Београд, 1998
  19. Попер, К: “Логика научног открића“, НОЛИТ, Београд, 1973.
  20. Радојчић, М.М: „Истраживање виртуелних заједница и јавног мњења на Интернету“, „Службени гласник“, Београд, 2008
  21. Радојковић, М и Милетић, М: „Комуницирање, медији и друштво“, Stylos, Нови Сад, 2006.
  22. Славујевић, З: „Политички маркетинг“, Чигоја-штампа, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  23. Хабермас, Ј: „Јавно мњење“, „Култура“, Београд, 1969
  24. Шарков, Ф.И, Родионов, А.А, „Социология массовой коммуника­ции“, Москва, 2002
  25. Штамбук: „Информатика и Интернет“, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2005,
  26. Шуваковић, У: „Испитивање политичких ставова“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000
  27. Шуваковић, У: „Политичке партије и глобални друштвени циљеви“, „Трећи миленијум“, Београд, 2004
  28. Шуваковић, У: „Vote system и sms premium rate, њихове карактеристике и могућности примене у научном испитивању јавног мњења“, Зборник радова Филозофског факултета, XXXVII/2007, стр. 487-505, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са прив. седишт. у К. Митровици, Косовска Митровица, 2008
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 303.43:316.653]:004.738.5 1523-1546