Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАТИЈА, ПОПУЛИЗАМ

МОДЕРНА ДРЖАВА ПРЕД ИЗАЗОВИМА КОМУНИТАРИЗМА

Сажетак

Предмет овог рада је комунитаристички изазов мо­дерној држави. Аутор указује на разлику између либералног и комунитаристочког схватања државе. У првом делу рада наводе се основна питања са којима се суочава теорија државе на крају ХХ и почетку XXI ве­ка. Други део рада бави се либералним концептом неутралне државе. У трећем делу рада прво се разматра шира комунитаристичка позиција. Након тога прелази се на централне тачке спорења између либерала и комунитараца. Тиме се указује и на њихове различите позиције када је у питању држава. Аутор у раду во­ди рачуна о различитим облицима комунитаристичке мисли и њиховим међусобним размимоилажењима.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бери, Норман, Увод у модерну политичку теорију, Службени гласник, Београд, 2007.
  2. Винсент, Ендрју, Теорије државе, Службени гласник, Београд, 2009.
  3. Волцер, Мајкл, Подручја правде: одбрана плурализма и једнакости, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  4. Gray, John, Liberalizam, Politička kultura, Zagreb, 1999.
  5. Дивјак, Слободан, Проблем идентитета: културно, етничко, национално и индивидуално, Службени гласник, Београд, 2006.
  6. Достанић, Душан, „Значај проучавања културе за модерну политичку мисао“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2011.
  7. Dryzek, John S, Honig, Bonnie, Phillips, Anne, (ed), Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press, Oxford, 2006.
  8. Isensee, Josef, Država, ustav, demokratija, Politička kultura, Zagreb, 2004.
  9. Кецмановић, Ненад, Политика, држава и моћ, Чигоја штампа, Београд, 2009.
  10. Кимлика, Вил, Савремена политичка филозофија, Нова српска политичка мисао, Београд, 2009.
  11. Киш, Јанош, Неутралност државе, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1996.
  12. Kraus, Peter, „Komunitarismus“ in Offe, Claus, Hartman, Martin (hrsg.), Politische Theorie und Politische Philosophie, Verlag C. H. Beck, München 2011.
  13. Макинтајер, Аластер, Трагање за врлином, Плато, Београд, 2008.
  14. Матић, Петар, Стојадиновић, Миша, „Либерални национализам: у потрази за изгубљеним идентитетом“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 1/2010.
  15. Милер, Дејвид, „Националност и културни плурализам“, у Сло­бодан Дивјак, (ур.) Нација, култура и грађанство, Службени лист Србије, Београд, 2002.
  16. Павловић, Вукашин, Држава и друштво, Чигоја штампа, 2011.
  17. Pyle, Andrew (ed), Key Philosophers in Conversation: The Cogito Inter­views, Routledge, London, 1999.
  18. Plant, Raymond, Suvremena politička misao, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2002.
  19. Свифт, Адам, Политичка филозофија, Clio, Београд, 2008.
  20. Scruton, Roger, “Multiculturalism, I.P.” in The American Spectator, December 2010, January 2011.
  21. Стојановић, Ђорђе, „Концепт стратешке културе: случај ЕУ“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 3/2010.
  22. Tabble, Adam James, “Exclusion for Democracy”, Political Theory, 34, № 4, Sage Publications, 2006.
  23. Farrelly, Colin, Contemporary Political Theory, Sage Publications, Lon­don,
  24. Шмит Карл, „Легалност и легитимност“, у Норма и одлука: Карл Шмит и његови критичари, Филип Вишњић, Београд, 2001.
  25. Шмит, Карл, Номос земље у међународном праву Ius Publicum Europaeum, Федон, Београд, 2011.
  26. Шмит, Карл, „Појам политичког“ у Карл Шмит, Норма и одлука: Карл Шмит и његови критичари, Филип Вишњић, Београд, 2001.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 321.01 83-109