Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА И САВРЕМЕНА ДРЖАВА

МИКРОЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА КАО ОСНОВА ПОЛИТИКЕ ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Сажетак

Циљ рада je да анализира узроке који су довели до креирања антимонополске (антитрустовске) политике, циљеве политике конкуренције и њене историјске фундаменте као и искуства у спровођењу те политике у свету и у Републици Србији. У раду се потврђују постављене хипотезе: прво, политика конкуренције је нужна мера интервенције у области високо концентрисаних индустрија од доношења Шермановог закона 1890. године до данас; друго, санкције према монополима и картелима су значајно мање од користи коју они остваре злоупотребљавајући своју тржишну моћ; треће, искуство развијених земаља у области антимонополског законодавства пружа корисне смернице за ефикаснију имплементацију политике конкуренције у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Andriychuk, Oles, „Can We Protect Competition Without Protecting Consumers?“, The Competition Law Review, 6, Issue 1, 2009.
  2. Baldwin, Richard, Wyplosz, Charles, Економија европских интеграција, Дата ста­тус, 2010.
  3. Baumol, William, „Contestable markets: an uprising in the theory of industry structu­re“, American Economic Review, бр. 72/1982.
  4. Connor, John, Helmers, Gustav, „Statistics on Modern Private International Cartels 1990 2005“, Working Paper 06 11, 2006.
  5. Fear, Jeffrey, „Cartels and Competition: Neither Markets nor Hierarchies“, Working Paper 07-11, 2006.
  6. http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml#tiTransition-indi­cators by sectors, преузето 31.05.2011. год.
  7. http://www.fren.org.rs/attachments/067_013%20QM19%20Pod%20lupom%201.pdf, преузето 31.05.2011. год.
  8. http://www.oecd.org/dataoecd/30/10/2754996.pdf, преузето 31.05.2011. год.
  9. Kirzner, Israel, „New Markets Work: Disequilibrium, Entrepreneurship and Disco­very“, IEA Hobart Paper, London, бр. 13з/
  10. Koutsoyiannis, Anna, Модерна микроекономика, МАТЕ, Загреб, 1996.
  11. Lipczynski, John, Wilson John, Industrial Organization, Prentice Hall, 2001.
  12. Massey, Patrick, „Market Definition and Market Power in Competition Analysis: Some Practical Issues“, The Economic and Social Review, 31, No. 4, 2000.
  13. OECD, Competition and Trade Policies, 1984.
  14. Perloff, Jeffrey, Microeconomics, Addison Wesley, 1999.
  15. Pindyck Robert, Rubinfeld Daniel, Микроекономија, Copyright, МАТЕ, Загреб, 2005.
  16. Richard Baldwin, Charles Wyplosz, Економија европских интеграција, Дата статус, 2010.
  17. Strand, Niklas, „A Simple critical loss test for the geographical market“, Journal of Competition Law and Economics, 2(4), 2007.
  18. Taylor, John, Economics, Houghton Mifflin, 2007.
  19. Vanlomel Emil, Brabander de Bert, Liebears Dirk, „Industrial concentration in Bel­gium: empirical comparison of alternative seller concentration measures“, Journal of Industrial Economics, бр. 26/1977.
  20. Winterstein, Alexsander, „Commission fines eight Austrian banks for participating in the ‘Lombard Club’ cartel“, Competition Policy Newsletter, Europian Com­mission, бр. 3/2002.
  21. Беговић Борис, Павић Владимир, „Јасна и непосредна опасност: приказ новог закона о заштити конкуренције“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2009.
  22. Извештај Комисије за заштиту конкуренције, 2007. год.
  23. Лабус, Мирољуб, „Упоредна анализа релевантног тржишта: концепт и примена“, Економика предузећа, јануар-фебруар, 2008.
  24. Максимовић Љиљана, Радосављевић Гордана, Борисављевић Катарина, „Concentration in the radio television program distribution market in the Republic of Serbia“, Индустрија, 3/2011.
  25. Стојановић, Бобан, Тржиште Европске уније конкуренција и трговинска по­литика, Економски факултет, Ниш, 2003.
  26. Ћировић, Милутин, Фузије и аквизиције, Прометеј, 2004.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 338.2+346.546.4 (497.11) 179-199