Izaberi jezik:
Tema broja

SPECIJAL 2016

MEĐUNARODNI KRIVIČNI AD HOC TRIBUNALI KAO FENOMEN SAVREMENE BIOPOLITIKE

Sažetak

U ovom članku autor pitanje međunarodnih ad hoc tribu­nala razmatra iz perspektive savremene političke filozofije tj. argumentuje da je reč o složenom političkom i društvenom fenomenu biopolitike, koja se razumeva kao mreža upravljačkih i kontrolnih mehanizama neoli­beralizma. Analizirajući različite oblike političkih i (post)pravnih praksi rastakanja suvereniteta u liberalnim i postmodernim diskursima, autor ukazuje da osnivanje ad hoc tribunala pripada širem opsegu delatnosti usmerenih ili na pokušaje uspostavljanja novih ili slabljenja postojećih ključnih međunarodnih institucija. Štaviše, skreće se pažnja na činjenicu da se ove prakse ispostavljaju kao egzemplaran izraz doktrine intervencionizma, kao i da je odgovore na ovakvu situaciju potrebno tražiti u novoj rehabilitaciji temeljnih institucija i međunarodnog prava u celini.

Ključne reči:

Reference

  1. Agamben, Giorgio, State of Exception, The University of Chicago Press, Chi­cago, 2005.
  2. Agamben, Giorgio, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press, Stanford, 1998.
  3. Agamben, Giorgio, Means Without End: Notes on Politics, University of Min­nesota Press, Minnesota, 2000.
  4. Badiou, Alain, The Rebirth of History, Verso, London New York, 2012. Badiou, Alain, Polemics, Verso, New York, 2006.
  5. Bernstein, Richard, The Abuse of Evil: The Corruption of Politics and Religion since 9/11, Polity Press, Malden, MA, 2005.
  6. Дузинас, Костас, Људска права и империја, Службени гласник, Београд, 2009.
  7. Laughland, John, A History of Political Trials, Peter Lang, Oxford, 2008.
  8. Ranciere, Jacques, Chronicles of Consensual Times, Continuum, New York, 2010.
  9. Kalyvas, Andreas, „The Sovereign Weaver“, у Politics, Metaphysics and Death, A. Noris, Duke University Press, 2005.
  10. Koljević, Bogdana, Biopolitika i politički subjektivitet, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  11. Hart, Michael, Negri, Antonio, Empire, HUP, Cambridge, 2000.
  12. Hart, Michael, Negri, Antonio, Multitude, The Penguin Press, New York, 2004.
  13. Gelb, Leslie, „Necessity, Choice and Common Sense“, in Foreign Affairs, 88.no.3.Maj/June 2009.
  14. Reichberg, Gregory, Syse, Henrik, Begby, Endre, The Ethics of War, Blackwell Publishing, 2006.
  15. Foucault, Michel, Naissance de la biopolitique, Seuil Gallimard, 2004.
  16. Foucault, Michel, Society Must be Defended, Picador, New York, 2003.
PERIODIKA Srpska politička misao specijal 2016 specijal/2016 УДК 341.645.5:321.0113 67-82
ç