Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА, ИЗБОРИ И МЕДИЈИ

МЕДИЈСКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ЈАВНИ ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРС

Сажетак

Медијске манипулације, њихове технике и механизми потенцијалног деловања на медијску публику истражују се у овом раду као неизбежни чиниоци конституисања јавних политичких дискурса. Најпре је дат сумарни приказ „идеолошког рада медија“ као својеврсни фон манипулација, како би постало јасније како се пропаганда и политички маркетинг ситуирају у одређени друштвени и политички контекст. Кроз приказ базичних принципа и техника пропаганде демонстрирани су начини на које се избором, организацијом и контекстуализацијом чињеница креирају жељене интерпретације и остварују ефекти персуазије. У доба експанзије културе промоције/ПР делатности и истраживања јавног мњења, савремени медији на овај начин постају средишња тачка зачараног круга у којем резултати истраживања јавног мњења и политичког маркетинга управљају избором политичких циљева који се нуде јавности. Дугорочно посматрани, ефекти оваквог стања ствари представљају озбиљну претњу развоју демократије, с једне стране јачањем привида демократске комуникације, а с друге стране стварањем апатичне, конфузне, неповерљиве и/или аполитичне медијске јавности.

 

кључне речи:

Референце

  1. Арент, Х., Истина и лаж у политици, Филип Вишњић, Београд, 1994.
  2. Бал, Ф., Моћ медија, Clio, Београд, 1997.
  3. Бер, В., Увод у социјални конструкционизам, Zepter Book World, Бе­оград, 2001.
  4. Бригс, А., Колби, П., Увод у студије медија, Clio, Београд, 2005.
  5. Васић, В., „Услови истинитости у медијском дискурсу“, у Дискурс и дискурси: зборнику част Свенке Савић (ур. Васић, В.), стр. 337-355, Филозофски факултет Нови Сад, 2010.
  6. Васовић, М., ,„Пропагандне (убеђивачке) технике у служби манипулације јавним мнењем“, Етика јавне речи у медијима и политици, ур. Вацић, З., ЦЛДС, стр. 249-271, Београд, 2004.
  7. Волков, В., Дезинформација, Наш дом, Београд, 2001.
  8. Ђорђевић, Т., Политичко јавно мнење, Удружење инжењера и техничара, Београд, 1989.
  9. Ђурић, Ж., Суботић, Д., Медији, јавно мнење и политика, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  10. Ивковић, М, „Фуко versus Хабермас, модерна као недовршени пројекат наспрам теорије моћи,“ Филозофија и друштво, стр. 59-76, 2/2006.
  11. Канингам, Ф., Теорије демократије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  12. Лакићевић, Д., „Значај образовања јавности за демократску и политичку културу“, Етика јавне речи, ур. З. Вацић, ЦЛДС, 249-271, Београд, 2004.
  13. Миливојевић, С., „Јавност и идеолошки ефекти медија“, Реч 64.10, 151-213, Београд, 2001.
  14. Миливојевић, С, „Идеолошки рад медија”, Нова српска политичка мисао, 8,1-4, стр. 233-251, Београд, 2001.
  15. Миливојевић Ц., „Етика јавне речи и Public relations“, Етика јавне речи у медијима и политици, ур. З. Вацић, ЦЛДС, 135-153, Београд, 2004.
  16. Павићевић, Ђ., “Критички појмовник цивилног друштва (I)”, у Јавност, Група 484, Београд, 2003.
  17. Пешић, М., Новаковић, А., „Медијска производња значења: критика једног редукционистичког поимања релације медији порука јавност“, Српска политичка мисао, стр: 115-137, 1/2011.
  18. Пешић, Ј., Пешић, М., „Унапређивање демократских капацитета медијске комуникације и критичка анализа дискурса“, Политичка ревија, стр. 467-490, 4/2011.
  19. Пешић, М., „Концептуалне основе истраживања релација дискурса, моћи, политике и демократије“, Српска политичка мисао, стр. 309­334, 4/2011.
  20. Price, V, „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analysis in Public Opinion Research“, Communication Research, 15, No. 6, 1988.
  21. Славујевић, З., Ђ., „Политички маркетинг и етика“ Етика јавне речи у медијима и политици, ур. Вацић, З., ЦЛДС, 115-135, Београд, 2004.
  22. Суботић, Д., Ђурић, Ж., Односи с јавношћу, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  23. Томић, З., Комуникација и јавност, Чигоја штампа, Београд, 2004.
  24. Танта, И, „Обликовање мнијења или нужност манипулације“, стр. 13-32, Medianali 1, No. 2, 2007.
  25. Фуко, М., Археологија знања, Плато, Београд, 1998.
  26. Фуко, М., Поредак дискурса, Карпос, Лозница, 2007.
  27. Хабермас, Ј., Јавно мнење, Култура, Београд, 1969.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 32.019.5 161-184