Izaberi jezik:
Tema broja

INSTITUCIONALNE REFORME I JAVNE POLITIKE

MEDIJACIJA I SOCIJALNI RAD U SRBIJI: OBLASTI PRIMENE I ZAKONSKA REGULATIVA

Sažetak

Medijacija se u sistemu socijalne zaštite u Srbiji zvanično primenjuje od 2005. god. nakon donošenja Porodičnog zakona (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2005 i 72/2011) koji propisuje mogućnost njene primene u porodičnim sporovima. Od tada su napravljene značajne sistemske promene, koje su obuhvatile normativne, organizacione i institucionalne aspekte. Ovaj sistemski pomak je omogućio unapređenje korišćenja medijacije, kao jednog od alternativnih načina rešavanja konflikata, u različitim oblastima socijalnog rada. U radu su predstavljene karakteristike najčešćih odgovora na konflikte, osnovne karakteristike i dobiti od medijacije i osnovne oblasti njene primene u socijalnom radu. U drugom delu je predstavljen sistemski okvir za razvoj medijacije u socijalnoj zaštiti. Uprkos omogućenim zakonskim preduslovima i prenošenjem dobre prakse razvijenih zemalja, praksa medijacije nije u dovoljnoj meri zaživela. U pojedinim oblastima primene, tokom poslednjih pet godina, broj medijacija je sve manji, iako su građani i dalje veoma nezadovoljni tradicionalnim načinima rešavanja sporova i efikasnošću rada sudova u Srbiji. Imajući to u vidu, cilj ovog rada je da se kroz definisanje osnovnih principa medijacije i sagledavanjem mogućnosti njene primene u socijalnom radu, omogući jasnije razumevanje prednosti ovih pristupa kako za korisnike, predstavnike institucija sistema socijalne zaštite al i društvo u celini, što može biti izazov za dalji razvoj mehanizama alternativnog rešavanja sukoba.

Ključne reči:

Reference

  1. Alfini, J. Mediation as a Calling: Addressing the Disconnect Between Mediation Ethics and the Practices of Lawyer Mediators, 2008, 49 S. Tex. L. Rev. 829.
  2. Арсић, Ј. Вршење родитељског права након развода: медијацијом до плана родитељства, у: Џамоња-Игњатовић, Т и Жегарац, Н. (ур.) Медијација концепти и контексти. Београд: Центар за примењену психологију, 2006, стр 90 111.
  3. Ћопић, С. Појам и основни принципи ресторативне правде, у Ресторативна правда и права жртава, Темида, 2007, стр 25-35.
  4. Ћук, Ц. Д. (ур.), Приручник за примену медијације у оквиру службе повереника за заштиту равноправности, Београд, 2014.
  5. Деспотовић, В., Малетић, Н. Досадашња пракса у примени васпитних налога у Градском центру за социјални рад у београду, Зборник радова Октобарски сусрети у социјалној заштити, Ниш, Асоцијација центара за социјални рад, 2011.
  6. Деспотовић Станаревић, В., Јовановић, В.: Активности Асоцијације медијатора Србије у функцији унапређења медијације у социјалној заштити у Недић, Б., Тоскић, А. (Ур), Примена медијације у Србији достигнућа и изазови, Партнери за демократске промене, 2012, стр 27 -31.
  7. Деспотовић Станаревић, В.: медијација у случајевима развода/раздвајања у Џамоња Т., (Ур), Медијација принципи, процес, примена, Центар за примењену психологију, Београд, 2014.
  8. Џамоња Т., Жегарац, Н. (Ур), Медијација концепти и контексти, Центар за примењену психологију, Београд, 2006
  9. Џамоња Т., (Ур), Медијација принципи, процес, примена, Центар за примењену психологију, Београд, 2014.
  10. Џамоња-Игњатовић, Т., Жегарац, Н.: Медијација у систему социјалне заштите, Факултет политичких наука, Годишњак, 2007, стр, 400-412.
  11. Friday, P. ’’Restorative Justice: The Impact on Crime”, rad prezentovan na XI Me­đunarodnom viktimološkom simpozijumu, New horizons in victimology, ­18. jul 2003. godine, Stellenbosch, South Africa.
  12. Хрнчић, Ј. Модели и пракса ресторативног правосудна; у Џамоња Т.., Же­гарац, Н. (Ур), Медијацијаконцепти и контексти, Центар за примењену психологију, Београд, 2006, стр. 130-141.
  13. Kostić, M. (2007) “Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu”, Beograd: Temida, br. 1, str. 5-14.
  14. Liebmann, M., (2000), Mediation in Context. London: Jessica Kingsley Publis­hers.
  15. Marshall, Т. (1996), po Van Ness, D. W., Strong, H. (1997), Restoring Justice. Anderson Publishing Co., Cincinnati, str. 5.
  16. Moore, C. W., (1986), The mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict. San Feancisco: Jossey-Boss;
  17. Model standards of conduct for mediators, Preamble (2005), available at http://abanet.org/dispute/documents/model_standards_conduct_april2007. pdf.
  18. Мрше, С., Џамоња, Т. (2006), Посредовање/медијација као начин решавања сукоба у Медијација – концепти и контексти, Центар за примењену психологију, Београд. 9 31.
  19. Недић, Б., Тоскић, А. (Ур), Примена медијације у Србији достигнућа и изазови, Партнери за демократске промене, 2012.
  20. Петрушић, Н.: Алтернативно решавање сукоба (2014) у Ћук, Ц., Д. (ур.), Приручник за примену медијације у оквиру службе повереника за заштиту равноправности, Београд.
  21. Попадић, Д., Плут, Д., Ковач-Церовић, Т. (1996), Увод приређивача. У: Попадић, Д., Плут, Д., Ковач-Церовић, Т. (ур.), Социјални конфликти. Карактеристике и начин решавања. Београд, Група МОСТ, Центар за антиратну акцију, стр. 9-52.
  22. Leonard Riskin & Nancy A. Welsh, What’s It All About?: Problem-Definition in Mediation, 15 Dispute resolution magazine, summer 2009 at 19-22.
  23. Van Ness, Daniel W.; Strong, Karen Heetderks (1997), Restoring Justice. Ander­son Publishing Co., Cincinnati.
  24. Van Ness, D.W., Strong, K.H. (2002) Restoring Justice. Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co, p 27.
  25. Zehr, Howard, Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice. Mennonite Central Committee on Criminal Justie, Elkhart, Indi­ana, 1985.
  26. Zehr, Howard, Changing Lances. Herald Press, Scpttdale, Pennszlvania,1990.
  27. Zehr, H., The Litlle Book of Restorative Justice, Intercourse, USA, 2002.
  28. Закон о медијацији (2005), Службени гласник Републике Србије, вол. 61, бр. 18.
  29. Закон о социјалној заштити (2011), Службени гласник Републике Србије, бр. 24 од 4. априла 2011. године.
  30. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Службени гласник РС, бр. 85/2005. Породични закон (2005), Службени гласник РС”, број 18/2005 и 72/2011.
  31. Правилник о лиценцирању стручних радника Службени гласнику РС”, бр. 42/2013 од 14.5.2013.
  32. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити Службеном гласнику РС”, бр. 1/2012 и 42/2013.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 УДК 347.965.42:364(497.11) 49-68
ç