Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

LOKALNI IZBORI U REPUBLICI SRBIJI 2016. I 2020. GODINE – POLITIČKE POSLEDICE SMANjENjA IZBORNOG PRAGA

Sažetak

Rad ispituje političke posledice promene izbornog zakonodavstva kroz uporednu analizu izbornih rezultata na lokalnom nivou 2016. i 2020. godine. Pored analize samih izbornih rezultata, a imajući u vidu bojkot dela opozicije na izborima 2020, u radu će biti prikazana i simulacija izbornih rezultata 2016. godine sa sniženim izbornim pragom od 3% kako bi se bolje sagledao efekat smanjenja izbornog praga, s obzirom na to da su tada sve relevantne političke partije učestvovale na lokalnim izborima. Kao uzorak za analizu koriste se izborni rezultati iz gradova koji su sedište upravnih okruga (24) u Republici Srbiji, bez grada Beograda i Kosova i Metohije. Glavni nalaz istraživanja pokazuju da smanjenje izbornog praga nije povećalo reprezentativnost, odnosno da broj lista u lokalnim parlamentima nije povećan, ni u apsolutnom, ni u efektivnom broju. Ipak, treba uzeti u obzir uticaj bojkota dela opozicionih stranaka u okviru izbornog procesa 2020. godine. S druge strane, analiza pokazuje da bi veći broj lista prešao izborni prag da je 2016. primenjivan troprocentni izborni prag. Uz to, 2020. godine primećen je i manji broj tzv. „bačenih glasovaˮ, kao i da smanjenje izbornog praga nije pomoglo boljim izbornim rezultatima grupa građana 2020. godine.

Ključne reči:

Reference

  • Bursać, Dejan, and Dušan Vučićević. 2021. “Election boycott in a hybrid regime: The case of 2020 parliamentary elections in Serbia.ˮ New Perspectives 29 (2): 187‒196. doi: https://doi.org/10.1177/2336825X211009106.
  • Đukanović, Dragan. 2006. “Electoral systems in the countries created in the territory of the former Yugoslavia.ˮ Međunarodni problemi  58 (4): 513‒536. doi: https://doi.org/10.2298/MEDJP0604513D.
  • Evans, Matt. 2010. “Electoral reform and political pluralism in local government.ˮ Party politics 16 (3): 394‒413.
  • Farrell, David. 1997. Comparing Electoral Systems Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Hague, Rod, i Martin Harrop. 2014. Uporedna politika i vladavina. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Jovanović, Milan i Nikola Perišić. 2021. „Posledice izmena zakonoskog izbornog praga na predstavljenost stranaka nacionalnih manjina – lokalni izbori u Srbiji 2020. godine.ˮ Srpska politička misao 73 (3): 79‒101. doi: https://doi.org/10.22182/spm.7332021.4.
  • Jovanović, Milan. 2020. „Snižavanje izbornog praga – motivi i posledice.ˮ U Dijalog o izborima, ur. Dejan Milenković, 4–22. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
  • Laakso, Maarku, and Rein Taagepera, R. 1979. „Effective number of parties: a measure with application to West Europe.ˮ Comparative political studies 12 (1): 3‒27.
  • Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. 2002. „Elections without democracy: The rise of competitive authoritarianism.”. Journal of democracy 13, 2: 51-65.
  • Matić, Petar. 2012. Redizajniranje lokalne samouprave: teorijski i uporedni okvir za modernizaciju lokalne samouprave u Srbiji. Beograd: Institut za političke studije.
  • Nasković, Đorđe, 2020. „Predlog o smanjenju cenzusa zvanično u Skupštini, opozicija podeljena u ocenama.ˮ Internet portal N1. Poslenji pristup 14. januar 2023. https://n1info.rs/vesti/a562922-predlog-o-smanjenju-cenzusa-zvanicno-u-skupstini-opozicija-podeljena-u-ocenama/.
  • Nastić, Maja. 2020. “Local elections in Serbia. A critical overview.ˮ Studia Wyborcze 30: 113‒125. doi: http://dx.doi.org/10.26485/SW/2020/30/6.
  • Orlović, Slaviša. 2020. „Smanjenje izbornog praga – fragmentacija i bojkot izbora – polarizacija partijskog sistema Srbije.ˮ U Dijalog o izborima, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 29–43. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
  • Poslanička grupa Srpska napredna stranka, Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, br.011-102, 21.1.2020.
  • Sartori, Giovanni. 1994. Comparative Constitutional Engineering – An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes. London: MacMillan Press.
  • Shepsle, Kenneth. 2006. “Rational Choice Institutionalism.ˮ In The Oxford Handbook of Political Institutions, eds. R. Rhodes, S. Binder and B. Rockman, 23‒38. Oxford: Oxford University Press.
  • Venice Commission. 2010. “Report on thresholds and other features of electoral systems which bar parties from access to parliament (II).ˮ CDL-AD (2010) 7.
  • Venice Commission. 2018. “Compilation of Venice Commission opinions and reports concerning media and elections.ˮ CDL-PI(2018)006.
  • Vučićević, Dušan. 2020. „Reforme izbornog sistema Srbije: od „nema izmena u izbornoj godine” do „menjamo radi jačanja demokratijeˮ u samo nekoliko meseci.ˮ U Dijalog o izborima, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 89–197. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beoradu.
  • Zakon o lokalnim izborima, „Službeni glasnikˮ, br. 14/22.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2023 1/2023 УДК 342.849.2(497.11)"2016/2020" 189-210
ç