Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

Устав Републике Србије садржи бројне норме о локалној самоуправи, које детаљно уређују ову материју, уносећи неколицину рјешења која није познавао раније важећи устав. Предмет овог рада је анализа садржине ових уставних норми, с циљем утврђивања да ли је правно-технички приступ регулисању ове материје правилан, те каква је садржина уставних норми. Имајући у виду циљ истраживања, основни примијењени метод је позитивно-правни. Анализа показује да је материја локалне самоуправе регулисана неуобичајено детаљно, што треба критиковати, јер такав начин уређења уставне материје чини тешким, ако не и немогућим, промјену система локалне самоуправе. Устав треба да садржи само начела локалне самоуправе, док може детаљније регулисати само она питања која служе као гаранција заштите локалне самоуправе од централне власти. Уставотворцу је то само дјелимично пошло за руком. Рад садржи низ приједлога о томе како преуредити уставно регулисање локалне самоуправе, о којима би се могло расправљати у случају ревизије Устава.

кључне речи:

Референце

  1. Батавељић Драган, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2013.
  2. Бојанић Бојан, „Локална самоуправа у Србији након доношења Устава из 2006. године“, Устав Републике Србије – Пет година после (2006–2011), Правни факултет Универзитета у Нишу, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Ниш, 2011.
  3. Закон о главном граду – ЗГГ, Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон
  4. Закон о локалној самоуправи – ЗЛС, Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 – др. закон
  5. Марковић Ратко, „Устав Републике Србије из 2006 – Критички поглед“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, година LIV, бр. 2/2006, 5–46.
  6. Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  7. Орловић Слободан, „Уставноправни положај локалне самоуправе у Србији“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, бр. 4/2015, 1649–1667.
  8. Пајванчић Маријана, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
  9. Петров Александар, „Облици непосредне демократије на локалном нивоу власти у Србији“, Правне теме, Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, год. 2, бр. 4/2014, 71–83.
  10. Симовић Дарко, Петров Владан, Уставно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
  11. Станковић Марко, Локална самоуправа у Србији – прошлост, садашњост, будућност, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015.
  12. Swiss Agency for Development and Cooperation – Европски покрет у Србији – Универзитет у Берну, Општински статути: шанса да се искористе све могућности које пружа Закон о локалној самоуправи.
  13. Устав Републике Србије од 1990. године
  14. Устав Републике Србије од 2006. године, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006
  15. Milosavljević Bogoljub, „Reforma lokalne samouprave u Srbiji“, Hrvatska i komparativna javna uprava, Institut za javnu upravu, Zagreb, god. 12, br. 3/2012, 749–768.
периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:352 159-176