Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ТРАНЗИЦИЈА, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У КОНТЕКСТУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Овај рад у основи разматра питања модернизације, локалне самоуправе и децентрализације у актуелним теоријама политике. Основни циљ аутора је да укажу на неке теоријске поставке базиране на аргументима да је реформа локалне самоуправе једна од критичних тачки како друштвеног, тако и политичког развоја. Кључни стандарди у овој области су регулативе ЕУ, али и конвенције регионалних организација. Поменути стандарди и процеси унификације широм Европе значајно су променили територијалну организацију и локалну самоуправу у свим транзиционим системима. Модернизација локалне самоуправе, укључујући ло­калну демократију, грађанску партиципацију и нове форме управљања, у складу са поменутим европским стандардима и даље остају један од најважнијих циљева у интеграцијама.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bobbio, Luigi, I governi locali nelle democrazie contemporanee, Editori Laterza, 2002.
  2. Bogdanor, Vernon, The Blackwell Encyclopedia of Political Science, Blackwell Publishing, 1991.
  3. Cheema, G. Shabbir, Rondinelli, Denis, eds, Decentralising Governance: Concepts and Practices, Brookings Institution Press, 2007.
  4. Dahl, Robert, „A Democratic Dilemma: System Effectiveness Versus Ci­tizen Participation”, Political Science Quarterly, vol.109, no. 1, The Aca­demy of Political Sciences, 1994.
  5. Dunn, John, Setting the People Free: The Story of Democracy, Atlantic Books, 2006.
  6. Geddes, Patrick, Cities in Evolution, Williams, 1915.
  7. Inglehart, Ronald, Welzel, Christian, Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge Uni­versity Press, 2005.
  8. Keane, John Life and Death of Democracy, Simon & Schuster, 2009.
  9. Kjelberg, Francesco, „The Changing Values of Local Government“, An­nals of American Academy of Political and Social Sciences; Local Gover­nance Around The World, July/1995, Sage Publications, 1995.
  10. Marks, Gary, Scharpf, W, Fritz, Schmitter, C, Philippe, Streck, Wolfgang, eds, Governance in the European Union, Sage Publications, 1996.
  11. Marks. Gary, Hooghe, Liesbet, Multi-Level Governance and European Integration, Rowman & Littlefield, 2001.
  12. McCarthy, Nancy, “Collective Action and Property Rights for Sustainable Development: Local-Level Public Goods and Collective Action”, 2020 Vision, for Food, Agriculture and the Environment, http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/2020/focus/focus11/focus11_04.pdf.
  13. Peter, John, Local Governance in Western Europe, Sage Pubications, 2002.
  14. Peters, Guy, Pierre, John, „Governance Without Government: Rethinking Public Administration“, Journal of Public Administration and Theory, Ј-PART, 8, no. 2/1998, Oxford University Press, 1998.
  15. Rhodes, R. A. W., Carmichael, P., McMillan, J., Massey, A., Decentra­lising the Civil Service: From unitary state to differentiated polity in the United Kingdom, Open University Press, Philadelfia, 2003.
  16. Rhodes, R. A. W., Binder, Sarah, A., Rockman, Bert, A., The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford University Press, 2006.
  17. Riker, William H., Federalism: Origin, Operation, Significance, Little Brown Publishing, 1964.
  18. Rosenau, James N., Distant Proximities: Dynamics Beyond Globaliza­tion, Princeton University Press, 2003.
  19. Rosenau, James N., „Governing the Ungovernable: The Challenge of Global Disaggregation of Authority“, Research Forum Regulation and Governance Paper, 2007.
  20. Scharp, Fritz W., Community and Autonomy: Institutions, Policies and Legitimacy in Multilevel Europe, Publication Series of the Max Planck Institute for the Study of Societies, Frankfurt, 2010.
  21. Treisman, Daniel, „Architecture of Government: Rethinking Political De­centralization“, Cambridge Series in Comparative Politics, Cambridge University Press, 2007.
  22. Vetter, Angelika, Kersting, Norbert, „Democracy versus Effiency? Com­paring Local Government Reforms Across Europe“, Vetter, Angelika, Kersting, Norbert, eds, Reforming Local Government in Europe: Closing the Gap between Democracy and Efficiency, Urban Research Internatio­nal 4, Leske + Budrich, 2003,
  23. Будимир, Бранко, „Финансијска помоћ Европске Уније и улога локалне самоуправе“, Агенда часопис за јавнууправу и локалну само­управу, 2/2010, Палго центар, 2010.
  24. Дамјановић, Мијат, ур, Упоредна искуства локалних самоуправа, Палго центар, Магна агенда, Београд, 2002.
  25. Ђорђевић, Снежана, Ренесанса локалне власти – упоредни модели, Чигоја штампа, Београд, 2002.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 352:316.422 259-276