Изабери језик:
Тема броја

ЈАВНОСТ И ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА

ЛОБИРАЊЕ – УСМЕРЕНА КОМУНИКАЦИЈА СА УТИЦАЈНИМ ЈАВНОСТИМА

Сажетак

Овај текст је преглед утицаја комуникације на утицајну јавност и улога процеса лобирања на ту активност. Након појмовних одређења комуникације и лобирања, процес доношења политичких одлука поставља се као референтни оквир у којем се анализира како се политички актери ван власти боре за своје интересе у како утичу на доношење, допуну или измену одлука. Да би лобистичка активност била на озбиљан и адекватан начин прихваћена неопходно је да актери утицаја, лобисти, имају своје стратегије и тех­нике од којих, у крајњем, и зависе резултати целокупне активно­сти. На крају, намера овог текста је да укаже да лобирање може да „преступи“ нормама утврђене границе деловања, али, што је још битније, и на то да постоје значајне и одлучујуће комуникацијске разлике између лобирања и корупције и да тамо где почиње корупција престаје лобирање.

кључне речи:

Референце

  1. Arendt, Hannah (1993) Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaß, herausgege­ben von Ursula Ludz. München, Piper
  2. Anthony J. Nownes and Patricia Freeman (1998) „Interest Group Activity in the States“, The Journal of Politics, 60, No. 1, p. 90, footnote 3
  3. Bentele, Günter (2007) „Legitimität der politischen Kommunikation?“, u: Rieksmeier, Jörg (ur.): Praxisbuch: Politische Interessenvermittlung. Instrumente Kampagnen Lobbying, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, str. 13-21
  4. Beck, Klaus (2006) “Kommunikation”, u: Bentele, Günter/Brosius, Hans-Bernd/ Jarren, Otfried (ur.): Lexikon Kommunikationsund Medienwissenschaft, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften
  5. Bender, Gunnar/Reulecke, Lutz (2003) Handbuch des deutschen Lobbyisten, Frankfurt a. M., Frankfurter Allgemeine Buch
  6. David Easton (1957) “An approach to the Analysis of Political Systems”, in: World Politics, April, 1957, pp. 383-408
  7. Jarren, Otfried/Donges, Patrick (2006) Politische Kommunikation in der Medien­gesellschaft, Aufl., Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften
  8. Кашћелан Б., „Улога и место закона о лобирању у политичком систему Србије“, Српска политичка мисао, 3/2010, Београд, 135-152.
  9. Кламан, М., (2004) Лобирање, Clio Београд
  10. Kober-Smith, М. (2000) Legal Lobbying Hov To Make Your Voice Heard, London
  11. Lankester, R. (2007) Conflict of interest: A Historical and Comparative Perspec­tive, University of Oxford
  12. Lobbying Disclosure Act iz 1995 i Foreign Agents Registration Act iz 1938
  13. Mack, C. (1989) Lobbying and Governament Relations, New York, Quorom Books
  14. Machnig, Matthias (2008) “Das Strategieparadox” u: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 1, 11-24.
  15. Milbrath, W. L. 1963, The Washington Lobbyist, Chicago, Rand McNally & Company, p. 7.
  16. OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service: Report on Implementation, 2007, str. 19.
  17. Raschke, Joachim/ Tils Ralf (2010) “Ausgangspunkte der Analyse politischer Strategie”, in: Raschke, Joachim/Tils, Ralf (ur.) Strategie in der Politikwis­senschaft. Konturen eines neuen Forschungsfelds, Wiesbaden, VS-Verlag für Sozialwissenschaften, str. 11-18.
  18. Smith H. (1988) Power game, New York: Ballantine Books
  19. Суботић Д., „Корпоративни односи с јавношћу и (де)регулација јавног сектора у Србији“, Српска политичка мисао, 3/2010, Београд, 117-134.
  20. Шуваковић У (2004) Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Трећи миленијум, Београд
  21. Tenscher, Jens (2011) Masovni mediji i politička komunikacija u zemljama EU
  22. Тодоровић, Л. (2010) Преговарање – структурирани процес комуницирања, Невен, Београд
  23. Вебер М. (1976) Привреда и друштво, књ. 1, Просвета, Београд
  24. Wilson, K.G. (1993) „American interest groups“, in Pressure groups, Jeremy J. Richardson, p. 131, New York: Oxford University Press
  25. Zerfaß, Ansgar/Bentele, Günter/Oehsen, Henrik Oliver von (2009) „Lobbying in Berlin. Akteure, Strukturen und Herausforderungen eines wachsenden Berufs­felds“, u: Sell, Axel/Krylov, Alexander N. (ur.) Government Inter­aktionen zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Frankfurt a. M., Peter Lang, str. 15-35.)
  26. Zetter, L, (2008), Lobbying The Art of Political Persuasion, Hampshire
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 32.019.51+316.77 353-375