Izaberi jezik:
Tema broja

DRŽAVNO-PRAVNA TRADICIJA

LIBEROV KOD – VEK I PO JEDNE VELIKE KODIFIKACIJE

Sažetak

U aprilu 2013. godine navršilo se 150 godina od donošenja jednog od najznačajnijih dokumenata u istoriji razvoja prava oružanih sukoba – Liberovog koda. Pisan za potrebe Američke armije tokom Američkog građanskog rata, sa namerom da na jednom mestu pregledno i razumljivo sistematizuje zakone i običaje rata, Liberov kod je prevazišao početnu zamisao svojih tvoraca. Od svog nastanka, pa do današnjih dana, Liberov kod služi kao nezaobilazna stanica u istraživanju razvoja pravila prava oružanih sukoba, a neka rešenja koja su u njemu ponuđena i danas odišu svežinom i modernošću. U ovom radu autor je, služeći se prvenstveno analizom sadržaja dostupnih dokumenata, pokušao da u najkraćim crtama osvetli razloge nastanka Koda, kao i sva kvalitetna i ona manje kvalitetna rešenja koja je ovaj dokument ponudio. U zaključnim razmatranjima autor je ponudio odgovor na pitanje da li je i u kojoj meri Liberov kod uspeo da pomiri zahteve vojne potrebe sa zahtevima čovečnosti, kao i koliki je stvarni uticaj Liberovog koda na razvoj pravila prava oružanih sukoba.

Ključne reči:

Reference

  1. Carnahan Burnus M.,’’Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits’’, The American Journal of International Law, Washington, DC, Vol. 92, No 2; 1998.
  2. Custormary International Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross 2005.
  3. Grant, Doty R., ’’The United States and the Development of the Laws of Land Warfare’’, Military Law Review, The Judge Advocate General`s School, Charlotesville,Virginia, USA, 156, 1998.
  4. Hartigan, Richard Sh., Military rules, Regulations and the Code of War, Transaction Publishers, New Brunswick and London,
  5. Hartigan, Richard Sh., Lieber’s Code and the Law of War, Precedent, Chicago, 1983.
  6. Laws of War: General Orders No. 100; Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field; The Avalon Project at Yale Law School; www.yale.edu/lawweb/avalon/lieber.htm, приступљено03.2011.
  7. Lieber, Francois, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (with) Guerilla Parties Considered with Reference to the Laws and Usages of War, The Lawbook Exchange, New Jersey, 2011.
  8. Мерон, Теодор, Међународно право човечности потиче из давнина, Самиздат Б92, Београд, 2004.
  9. Мудрости античке Грчке и старог Рима, Ленто, Београд, 2003.
  10. O’Brien, William V., The Meaning of Military Necessity in International Law, Institute of World Polity, 1957.
  11. Raby, Keneth A., Bombardment of Land Targets – Military Necessity and Proportionality Interpellated, The Judge Advocate General`s School, Charlottesville, Virginia, USA, April 1968.
  12. „Римски статут Међународног кривичног суда, члан 8.2.(а)“; у: Извори међународног хуманитарног права, (приредио: Миодраг Старчевић), Црвени крст Србије, 2007.
  13. Scott, Morris R., ’’The Laws of War: Rules by Warriors for Warriors’’, Army Lawyer, The Judge Advocate General`s School, Charlotesville, Virginia, USA, December 1997.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2014 УДК 341.3(091) 113-128
ç