Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РЕФОРМЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

ЛИБЕРАЛИЗАМ, КЕЈНЗИЈАНИЗАМ И КОНФЛИКТНИ ЦИЉЕВИ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Улога новца и монетарне политике у економским процесима, посебно новца као активног фактора је једна од сталних контроверзи. Теоријске концепције о улози монетарних фактора које се крећу између монетаризма и кејнзијанизма и даље су врло актуелне. У раду се истражују монетарни фактори у процесу привредног развоја, а затим трансмисиони механизам монетарне политике. Новац као неутралан и активан фактор развоја, порекло и неутрализација инфлаторних ефеката у коришћењу монетарног допинга развоју и производњи. При томе се даје и критика монетаристичког модела монетарне политике, а затим правци, механизам и могућности развојног деловања монетарне политике у савременим привредама. На крају се истражују стабилизациони и развојни приорите­та монетарне политике у свету и у Србији. У завршном делу даје се и критика рестриктивне (стабилизационе) монетарне политике наше централне банке.

кључне речи:

Референце

  1. Baret, C. R, Walters, A.: The Stability of the Keynesian and Monetary Multiplers in the UK, The Review of Economics and Statistics, vol. 48, 1966.
  2. Brunner, Karl: The Role of Money and Monetary Policy, НБЈ, преводи, бр. 2, 1970.
  3. Бурда-Вилпош: Макроекономија, превод, Београд, 2002.
  4. Група аутора: Монетарна стратегија и политика, Београд, АБЦ ГЛАС,
  5. Вучковић, Милош: Савремени проблеми монетарне теорије и политике, На­учна књига, Беогард, 1960.
  6. Ћировић, Милутин: Монетарна економија, Европски центар за мир и развој, Београд, 1987.
  7. Дугалић, Верољуб: Монетарна стратегија и остваривање развојних циљева, Економика, бр. 1-2, 1995.
  8. Ђорђевић, М.: Трансмисиони механизам монетарне политике, Немо, Панчево, 2003.
  9. Fridman, Milton: The Role of Monetary Policy, AER, јан.
  10. Hodgman, Donald: Selective Credit Controls, Journal of Money, Credit and Ban­king Vol. 4, No. 2, 1972.
  11. Johnson, H.: О неким проблемима монетарне и политике, НБЈ, преводи, бр. 4, 1969.
  12. Kareken, J.: The Lags in Monetary Policy, Englewood Cliffs, New York, 1969.
  13. Kejnz J.M.: Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca, Култура, Београд,
  14. Комазец, Слободан: Монетарна стратегија и политика, Чигоја, Београд, 2002.
  15. Комазец, Слободан: Монетарна и фискална политика и економски раст, Чигоја, Беогрд, 2007.
  16. Комазец, С.: Монетарна и финансијска економија, Штампа, Шибеник, 1988.
  17. Комазец, С.: Критика савремене концепције емисије новца и новчане масе, Гледишта, Београд, бр. 10, 1988.
  18. Комазец, С.: Макроекономија, Институт за финансије и развој, Београд, 2002.
  19. Кожетинац, Градимир: Процес креирања новца, Институт економских наука, Београд, 1988.
  20. Крњајић, Александар: Новац и развој, А Цесарец, Загреб, 1988.
  21. Лакић, Слободан: Инструменти монетарне политике у развијеним тржишним привредама, Економски факутлет Подгорица, 2000.
  22. Маћешић, Џ.: Новац, монетарна политика и економетријски модели, Југословенско банкарство, бр. 12. 1973.
  23. Маћешић, Џ.: Оживљавање значаја монетарне и финансијске политике, Југословенско банкарство, бр. 3. 1972.
  24. Међународни монетарни фонд: Монетарна политика, буџетски дефицит и стабилност, превод, Београд, 2003.
  25. Mishkin Frederic S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Лондон,
  26. OECD: Monetary Targets an Inflation Control, Paris, 1989.
  27. Park, Y : The Role of Money in Stabilization Policy in Developing Countiries, Staff Papers, juli 1973.
  28. Rasche Robert H.: Monetary Policy and Money Supply Proces sin Monetary Policy in Developed Economies, London, 2003.
  29. Samuelson Paul A.: Money, Interest Rates and Economic Acitivity, New York, 1971.
  30. Савин, Д.: Монетарна политика услови и ограничења, МАП, Институт економских наука, Београд, 5/1996.
  31. Ускокин М. В.: Савремени монетаризам и његов утицај на економску поли­тику државе, Марксизам у свету, бр. 6/85.
  32. Volker, P. : The Role of Monetary Targets in Age of Inflations, Journal of Mone­tary Economics, and 1980.
  33. Вукосављевић Д.: Монетарна политика и привредна стабилност, Београд, Задужбина Андрејевић,
  34. Живковић, А.: Анализа ефикасности монетарне политике Југославије, изд. Економски факултет, Београд, 1995.

   

   

периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 336.74/.76:330.34 69-90