Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

LIBERALIZAM I KONZERVATIVIZAM: DVE ALTERNATIVNE POLITIČKE TEORIJE MODERNOG DOBA

Sažetak

U ovom radu autor će se baviti upoređivanjem konstitutivnih ideja liberalizma i konzervativizma na apstraktnom planu, koji predstavljaju političke teorije modernog doba. S obzirom na ovaj cilj istraživanja, najpre ćemo pokušati da odredimo identitet same konzervativne misli. Shodno tome, autor će izložiti i analizirati tri centralne doktrine konzervativizma koje se oslanjaju jedna na drugu: tradicionalizam, skepticizam i organicizam. U drugom delu rada autor će pokušati da pokaže u čemu se ogledaju ključne razlike između liberalnog i konzervativnog pogleda na svet. U tom cilju biće predstavljena melioristička filozofija istorije i specifična liberalna koncepcija čoveka kao progresivnog bića. Takođe, biće reči o shvatanju politike kao nauke o vladanju, odnosno o tome da li ona treba da bude zasnovana na iskustvu i tradiciji ili, pak, na apstraktnim političkim principima i idealima. U tom smislu, političke institucije mogu da se posmatraju kao rezultat racionalnog izbora, što predstavlja liberalno gledište, ili, pak, one predstavljaju rezultat tradicije i akumuliranog istorijskog iskustva jednog naroda, prema shvatanju konzervativaca. Najzad, u poslednjem delu rada, autor će pokušati da pokaže kako određene ideje konzervativizma mogu da posluže kao korekcija izvesnih slabosti liberalne teorije.

Ključne reči:

Reference

  1. Берк, Едмунд, Размишљања о француској револуцији, ЦИД, Подгорица, 2001.
  2. Греј, Џон, Либерализам, ЦИД, Подгорица, 1999.
  3. Гујаничић, Душан, ,,Национални фронт Француске- растућа снага европске деснице”, Политичка ревија, 1/2015, стр. 189-205.
  4. Мил, Џон Стјуарт, О слободи,Филип Вишњић, Београд, 1988.
  5. A Companion to contemporary political philosophy, Edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit, Blackwell Publishing, USA Malden, 2004.
  6. Социолошки речник, приредили Аљоша Мимица, Марија Богдановић, Завод за уџбенике, Београд, 2007.
  7. Станчић, Вишња, „Филозофски темељи либерализма“, Политичка ревија, 1/2015, стр. 73-83.
  8. Станчић, Вишња, „Проблем моралног разилажења – етички и културни релативизам“, Култура полиса, год. IX (2012), бр. 19, стр. 51-61.
  9. Тадић, Љубомир, Политиколошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  10. Токвил, Алексис де, Стари режим и револуција, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1994.
  11. Токвил, Алексис де, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2002.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2015 УДК 329.11/.12:321.01 75-85
ç