Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

KRUG OKO NAJNOVIJEG ZAHTEVA DZVH ZA MESTA U VLADI I SKUPŠTINI SRBIJE

Sažetak

Politički Beograd i Srbija izloženi su višedecenijskim pritiscima, tačnije rečeno, spolja velikih sila i unutrašnjim raznih stranaka, stranaka nacionalnih manjina i nevladinih organizacija. Uoči puta u Vašington vodećih političara zemlje radi razgovora sa najvišim i najznačajnijim ljudima jedne od vodećih sila u svetu o pitanju uključenja NATO „nezavisnog” protektorata Kosovo uspostavljenog na okupiranom delu Srbije u ekonomski razvoj i saniranja štete izazvane terorističkom pobunom Arbanasa u Pokrajini Kosovo i Metohija, desilo se preuzimanje vlasti u Bujanovcu i Preševu, nakon izbora 2020, od predstavnika samo arbanaške nacionalne manjine. Zatim, Srbija se suočila sa zahtevom Hrvatske nacionalne zajednice i Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini da promene svoj status u pokrajini i Republici ulaskom njihovih članova u vladu i skupštinu.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 323.15(=163.42)(497.113) 419-425
ç