Tema broja

PRIKAZI I OSVRTI

KRIZA MAĐARSKE DEMOKRATIJE U LOKALNOM I GLOBALNOM KONTEKSTU

Sažetak

Prikaz knjige:

Peter Wilkin. 2016. Hungary’s Crisis of Democracy: The Road to Serfdom. London: Lexington Books, p. 223.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2020 1/2020 УДК 321.7(439)“20“(049.3) 363-368
ç