Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

КОРУПЦИЈА У ЈАВНОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – СПЕЦИФИЧНОСТИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ

Сажетак

У раду се најпре претежно синтетички одређују појам и специфичности корупције у јавној управи. Потом се, у складу са актуелном стратегијом и стањем у Србији анализирају институционални механизми спречавања (и сузбијања) корупције. Теза је аутора да се једино јаким политичким институцијама и снажним административним институционалним механизмима корупција може држати под контролом. У Републици Србији постоје институционални механизми за борбу против корупције, међутим њихова делотворност није на завидном нивоу. Разлог томе је делимично нормативне природе (проблеми са применом новијих „антикоруп-цијских“ закона, недостатак ауторитативних овлашћења Агенције за борбу против корупције, и др.), а у већој мери то је, у начелу, недостатак импулса политичке власти. Могуће решење је у перманентном оснаживању државних институционалних механизама за супротстављање корупцији, као и ефективном оживотворењу антикорупцијских стратегија које упућују на одговарајући законски оквир и наоптималније моделе мера за спречавање корупције. Коначно, у раду се дају и конкретни предлози за јачање институционалних капацитета за супротстављање корупцији.

кључне речи:

Референце

  1. Ashforth Blake, Anand Vikas, The normalization of corruption in organizations. In R.M. Kramer, M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior, vol. 25, Elsevier, Amsterdam, 2003, str. 1-52.
  2. Бошковић Горан, Организовани криминалитет и легално пословање, Организовани криминалитет-стање и мере заштите. Полицијска академија, Београд, 2005, стр. 593-602.
  3. Buehn Andreas, Schneider Friedrich, Corruption and the shadow economy: a structural equation model approach. IZA discussion papers, 4182, 2009, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2009061268″>http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2009061268
  4. Вујовић Милена, Николић Наташа, Ружић Бојана, Достојанствен рад и сива економија, Фондација Центар за демократију, Београд,
  5. Диги Леон, Преображаји јавног права, Геца Кон, Београд, 1929.
  6. Ђурић Живојин, Јовашевић Драган, Ракић Миле, Корупција-изазов демокра­тии, Институт за политичке студије, Београд,
  7. Заграђанин Владан, Корупција и јавне набавке, Матица Српска, Београд, 2009.
  8. Karklins Rasma, Sistem me je naterao: Korupcija u postkomunističkim društvima, OSCE, Beograd, 2007.
  9. Коларић Драгана, „Европске интеграције и сузбијање корупције у приватном сектору“, Српска политичкамисао, бр. 4/2014, Београд, 2014, стр. 91-100.
  10. Корж Валентина Павловна, (2002). Корупцијске везе организованих криминалних група и организација – криминалистичка анализа (превод). Без- бедност, бр. 6, Београд, стр. 945-953.
  11. Костић Љубомир, Зашто је сива економија тако жилава? Задужбина Андрејевић, Београд, 2004.
  12. Марковић Ратко, Управно право, Службени гласник, Београд, 2002.
  13. Маринковић Дарко, Сива економија и црно тржиште у Србији: паралелни свет око нас, Економски видици, 9 (3), Друштво економиста Београда, Београд, стр. 455-467.
  14. Мешко Горазд, Добовшек Бојан, Полицијска превенција корупције-анализа појавних облика корупције и промене филозофије полицијске организације, Место и улога полиције у превенцији криминалитета, Полицијска академија, Београд, 2002, стр. 303-314.
  15. Paldam Martin, The Cross-Country Pattern of Corruption: Economics, Culture and the Seesaw Dynamics, European Journal of Political Economy, 18, 2002, str. 215-240.
  16. Петровић Милан, Милош Прица, Наука о управљању као претпоставка управне политике, Свен, Ниш, 2010.
  17. Pope Jeremy, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity Sys­tem, Transparency International, Berlin, 2000.
  18. Симоновић Бранислав, Сузбијање корупције у полицији и осталим државним органима, Ревија за криминологију и кривично право, бр. 3/2009, Београд, стр. 197-219.
  19. Стојиљковић Зоран, „Политичка корупција и слаба држава“, Филозофија и друштво, XXXIV (1), Београд, 2013, стр 135-159.
  20. Tanzi Vito, Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cu­res. Washington: IMF Staff Papers, 45, No. 4, 1998.
  21. Томаш, Рајко, Криза и сива економијау Босни и Херцеговини, Friedrich-Ebert-Stiftung БИХ, Сарајево,
  22. Quah Jon, Curbing Corruption in Asia: A Comparative Study of Six Countries, eastern University, London, 2003.
  23. White L. D, Introduction to the Study of Public Administration, 4th Ed., 4th Prin­ting, New York, 1958.
периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 343.352+343.85]:35.07(497.11) 137-155