Изабери језик:
Тема броја

ТРАНЗИЦИЈА

КОРУПЦИЈА КАО ОДРАЗ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Рад се бави феноменологијом корупције која има своју релативно дугу историјску традицију, како у другим земљама, тако и код нас. Корупција се разматра са аспекта утицаја на безбедност друштва, па отуда и са аспекта националне безбедности у демократској држави. Упркос чињеници да се безбедност, схваћена у њеном најширем појмовном значењу, у квантита­тивном и квалитативном смислу сматра савременом, корупција и даље егзистира. Обзиром на њену учесталост, појавне облике, обим и интензитет проузрокованих последица, посебно добија на значењу у новије време. Борбу против корупције прати разнолика про­блематика која се огледа у недостатку хомогене дефиниције, али и њеној повезаности са државном влашћу, односно директном угрожавању темеља модерне државе и владавине права, тј. институције јавне власти и успостављеног система безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Rose-Ackerman, S.: Korupcija i vlada, Zagreb, 2002.
  2. Антонић Д., Корупција у Србији, Београд, 2001.
  3. Бошковић М.: Криминалистика – методика, Београд, 1998.
  4. Бошковић М.: Актуелни проблеми сузбијања корупције, Београд, 2000.
  5. Гилмор В.: Прљави новац, Београд, 2006.
  6. Личност и политичка власт, Београд, 1989.
  7. Разарање друштва, Београд, 1994.
  8. Корупција у одсуству владавине права, Сарајево, 2004.
  9. Ђурић Ж., Јовашевић Д., Ракић М.: Корупција –  изазов демократији, ИПС, Београд, 2007.
  10. Јелачић М.: Друштвено-правни аспекти и методе супротстављања корупцији, Београд, 1996.
  11. Јовашевић Д. Хашимбеговић Т.: Злоупотреба службеног положаја, Београд, 2001.
  12. Лазаревић Љ. Вучковић Б.: Коментар Кривичног законика Републике Црне Горе, Цетиње, 2004.
  13. Милић Миловановић: „Ендогена корупција као равнотежа секвенцијалне игре“, Економски анали, бр. 156 јануар-март 2003, Економски факултет, Београд, 2003,
  14. Nelson Schwartz.: Bribes and Punishment, New York Times, july 15. 2007 .
  15. Ракић М.: Безбедносна превентива, ИПС, Београд, 2006.
  16. Вишић М.: Законици древне Месопотамије, Београд, 2003.
  17. Вујаклија М.:Лексикон страних речи и израза, Београд, 1980.
  18. Vujević M.: Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti, FPZ, Zagreb, 1988.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 343.352:355.01+351.74](497.11) 359-378