Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

КОРПОРАТИВНИ ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У ИНСТИТУЦИЈАМА (НЕО)ЛИБЕРАЛНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

Аутор пише о корпоративним односима с јавношћу у институцијама (нео)либералне и социјалне државе, с посебним освртом на појам, структуру и функције теоријско-методолошког приступа, на пример, у радовима Јиргена Хабермаса, Лукмана и других релевантних аутора. У дилеми (нео)либерална и социјална држава приклања се моделу социјалне државе благостања, имајући у виду све позитивно-негативне последице овог модела. Анализирајући модел корпоративних односа с јавношћу, аутор показује да је он у суштини сагласности с концептом (нео)либералне државе, поготову идејама Милтона Фридмана и осталих заговорника монетаристичке школе у пословној економији, политици и шире у друштву. Корпоративни односи с јавношћу јесу социо-економски и политички индикатор могућег модела савремене државе у 21. веку, која у условима глобализације светског права, привреде и полити­ке, ипак, ће се заснивати на иновацијама, знању, комуникацијама, односно, информатичком друштву. Стога, корпоративни односи с јавношћу у институцијама државе су показатељ социјалног, политичког и економског карактера једног друштва, поготову оних у транзицији.

кључне речи:

Референце

  1. Радивој Степанов, Увод у политику и политички систем, Нови Сад, 2008.
  2. Економско-пословна енциклопедија, Београд, 2003.
  3. Здравко Јеж, Принципи демократске правне државе, Бачки Петровац, 2004.
  4. Социолошки речник, Београд, 2007.
  5. Јован Бабић, „Друштвена одговорност корпорације“, Социолошки преглед, бр. 2/2007.
  6. М. Печујлић, В. Милић, З. Видаковић, Критичка теорија савременог друштва, Београд, 1991.
  7. Слободанка Недовић, Држава благостања: идеје и политика, Београд, 2005.
  8. Вучина Васовић, Савремене демократије, Београд, 2007
  9. Чедомир Богићевић, Право социјалне интеграције; Социјална држава; Индустријска демократија; Слобода рада, Подгорица, 2004.
  10. Гордана Вукадиновић, Радивој Степанов, Теорија права 1, Петроварадин, 2001.
  11. Драган Суботић, Друштвено одговорно пословање и социјална држава.
  12. М. Матић, М. Подунавац, Политички систем, Београд, 1994.
  13. Драган Лакићевић, „Модел социјалне правде у учењу Фридриха фон Хајека“, Метод и политика, Београд, 2003.
  14. Вељко Дубљевић, “Филозофија права Јигрена Хабермаса“, Правни живот, бр. 4/2009.
  15. Јирген Хабермас, Постметафизичко мишљење – филозофски чланци, Београдски круг, Београд, 2002.
  16. Вељко Дубљевић, “Како тумачити Хабермасову критику Ролсове концепције правде“, Правни живот, бр. 14/2008.
  17. Коста Јосифидис, „Држава благостања или благостање у држави: агонија вс агресија“, Социјални капитал и друштвена интеракција, Нови Сад, 2006.
  18. Наталија Перишић, „Европски социјални модели“, Социјална мисао, 1/2008.
  19. Дренка Вуковић, Социјална сигурност и социјална правда, Београд, 2005.
  20. Тодор Куљић, „Нестанак социјалне државе“, Политика, јул 2008. Невен Цветићанин, „Време за социјалну државу“, Данас, 15. јул 2008.
  21. Борис Лабудовић, „Теорија односа с јавностима“, СМ, бр. 9/2008.
  22. Драган Суботић, Пословна етика и вештине комуницирања, Београд, 2007.
  23. Драган Суботић, др Живојин Ђурић, Политика и мултимедијална етика, Београд, 2008.
  24. Радивој Степанов, Увод у политику и политички систем, Нови Сад, 2008.
  25. Драган Суботић, Корпоративна пословна политика и економски систем Србије интеракција политике и економије, књ. 4, Београд, 2009.
  26. Катарина Станковић, Економске доктрине, Крагујевац, 2009.
  27. Миомир Јакшић, Савремена макроекономска мисао, Београд, 2001.
  28. Дубравка Стајић, „Непостојање социјалног дијалога: преиспитивање демократских институција на крају приватизације“, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2008.
  29. Дубравка Стајић, „Друштвене и политичке претпоставке социјалне државе могућности и ограничења у транзицији“, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2009.
  30. Александар Новаковић, „Либерализам и демократија“, Српска политичка ми­сао, бр. 4, Београд, 2009.
  31. Жарко Обрадовић, „Србија држава социјалне правде (уставна начела и пракса)“, Политичка ревија, бр. 1, Београд, 2009.
  32. М. Радојковић, Б. Стојковић, Информационо комуникациони систем, Београд, Клио, 2004.
  33. Philip Kotier, Principles of Modern Marketing, Printice Hall International Inc., London, 2004.
  34. Јосип Судар, Промотивне активности, Информатор, Загреб, 1994.
периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 659.4:321.01 207-236