Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

KONFESIONALNOST I POLITIKA NAUČNOTEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sažetak

Uradu autor izučava veze između tri hrišćanske konfesije (pravoslavne, katoličke i protestantske) i pokazatelja naučnotehnološkog razvoja, na osnovu čega izvodi zaključke o uticaju konfesionalno-kulturnih činilaca na politiku naučnotehnološkog razvoja. Polazi se od teorijsko-pojmovnog okvira, prelazi se na pokazatelje, sprovodi istraživanje, i na kraju izvode zaključci. Prvi deo rada obuhvata najpre teorijski okvir dosadašnjih istraživanja u ovoj oblasti, a potom i radno definisanje predme­ta istraživanja (pojmovni okvir). Drugi deo rada sprovodi operacionalizaciju, tako što izdvaja one pokazatelje koji jasno ukazuju na vezu između konfesionalnog i naučnotehnološkog razvoja. U trećem delu rada, na osnovu statističkih podataka, ukrštaju se nezavisne varijable konfesionalnog (pretežno: pravoslavne, katoličke i protestantske zemlje) sa zavisnim varijablama naučnotehnološkog razvoja (na osnovu podataka OECD-a i EUROSTAT-a). Konačno, na osnovu dobijenih podataka, sprovodi se zaključivanje o (ne)postojanju korelacija između konfesionalnog i naučnotehnološkog razvoja. Metodi u sadržinskom smislu reči koji se u istraživanju koriste su: metod posmatranja, statistički metod, metod unakrsnih kultura i uporedni metod, te metod idealnih tipova. Od formalnih (strukturalnih) metoda na istraživanje će biti primenjeni: induktivni metod i me­tod dedukcije, konkretizacija i generalizacija.

Ključne reči:

Reference

  1. Al-Magarief, Tarik Mohamed: An inquiry into the islamic ethic and the spirit of capitalism, Department of Economics of the University of Ore­gon, 1989.
  2. Barro Ј. Robert: Determinants of economic growth a cross-country em­pirical study, MIT Press, 1998.
  3. Brill Eerdmans: The Encyclopedia of Christianity, Brill Leiden, 1997.
  4. Buss E. Andreas: The Russian-Orthodox tradition and modernity, Brill, 2003.
  5. Veber, Maks: Protestantska etika i duh kapitalizma, Svjetlost/Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.
  6. Vrcelj Đorđe: Merenje tehničko-tehnološkog progresa i metodi njegovog prognoziranja, Institut za ekonomiku industrije, Beograd, 1974.
  7. Inglhart, Ronald: „Култура и демократија“, Култура је важна – како вредности уобличавају људски прогрес, приредили Lorens Harison, Samjuel Hantington, Плато, Београд, 2004, стр. 147-171,
  8. Калезић Димитрије: Енциклопедија православља, Књига II, Савремена администрација, Београд, 2002.
  9. Lukić Radomir, Jovanović Pavle: “Politika”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1982, str. 464-468.
  10. Mandal Šahin: Tehnološki razvoj i politika, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2004.
  11. Merton K. Robert, Storer W. Norman: The sociology of science theoreti­cal and empirical investigations, University of Chicago Press, 1979.
  12. Novak, Michael: The Catholic ethic and the spirit of capitalism, Free Press, New York, 1993.
  13. Stanovčić, Vojislav: Politička teorija, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
  14. Stobbe, Heinz-Giinther: “Konfesija”, Leksikon temeljnih religijskih poj­mova: (ur.) Adelth Khoury, Prometej, Zagreb, 2005, str. 213-217.
  15. http://oberon.sourceoecd.org/vl
PERIODIKA Politička revija 3/2010 УДК: 27:001.892]:316.74 127-142
ç