Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КОНФЕСИОНАЛНОСТ И ПОЛИТИКА НАУЧНОТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Сажетак

Ураду аутор изучава везе између три хришћанске конфесије (православне, католичке и протестантске) и показатеља научнотехнолошког развоја, на основу чега изводи закључке о утицају конфесионално-културних чинилаца на политику научнотехнолошког развоја. Полази се од теоријско-појмовног оквира, прелази се на показатеље, спроводи истраживање, и на крају изводе закључци. Први део рада обухвата најпре теоријски оквир досадашњих истраживања у овој области, а потом и радно дефинисање предме­та истраживања (појмовни оквир). Други део рада спроводи операционализацију, тако што издваја оне показатеље који јасно указују на везу између конфесионалног и научнотехнолошког развоја. У трећем делу рада, на основу статистичких података, укрштају се независне варијабле конфесионалног (претежно: православне, католичке и протестантске земље) са зависним варијаблама научнотехнолошког развоја (на основу података OECD-a и EUROSTAT-a). Коначно, на основу добијених података, спроводи се закључивање о (не)постојању корелација између конфесионалног и научнотехнолошког развоја. Методи у садржинском смислу речи који се у истраживању користе су: метод посматрања, статистички метод, метод унакрсних култура и упоредни метод, те метод идеалних типова. Од формалних (структуралних) метода на истраживање ће бити примењени: индуктивни метод и ме­тод дедукције, конкретизација и генерализација.

кључне речи:

Референце

  1. Al-Magarief, Tarik Mohamed: An inquiry into the islamic ethic and the spirit of capitalism, Department of Economics of the University of Ore­gon, 1989.
  2. Barro Ј. Robert: Determinants of economic growth a cross-country em­pirical study, MIT Press, 1998.
  3. Brill Eerdmans: The Encyclopedia of Christianity, Brill Leiden, 1997.
  4. Buss E. Andreas: The Russian-Orthodox tradition and modernity, Brill, 2003.
  5. Veber, Maks: Protestantska etika i duh kapitalizma, Svjetlost/Veselin Masleša, Sarajevo, 1989.
  6. Vrcelj Đorđe: Merenje tehničko-tehnološkog progresa i metodi njegovog prognoziranja, Institut za ekonomiku industrije, Beograd, 1974.
  7. Inglhart, Ronald: „Култура и демократија“, Култура је важна – како вредности уобличавају људски прогрес, приредили Lorens Harison, Samjuel Hantington, Плато, Београд, 2004, стр. 147-171,
  8. Калезић Димитрије: Енциклопедија православља, Књига II, Савремена администрација, Београд, 2002.
  9. Lukić Radomir, Jovanović Pavle: “Politika”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1982, str. 464-468.
  10. Mandal Šahin: Tehnološki razvoj i politika, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2004.
  11. Merton K. Robert, Storer W. Norman: The sociology of science theoreti­cal and empirical investigations, University of Chicago Press, 1979.
  12. Novak, Michael: The Catholic ethic and the spirit of capitalism, Free Press, New York, 1993.
  13. Stanovčić, Vojislav: Politička teorija, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
  14. Stobbe, Heinz-Giinther: “Konfesija”, Leksikon temeljnih religijskih poj­mova: (ur.) Adelth Khoury, Prometej, Zagreb, 2005, str. 213-217.
  15. http://oberon.sourceoecd.org/vl
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 27:001.892]:316.74 127-142