Изабери језик:
Тема броја

КАПАЦИТЕТИ И СТАНДАРДИ ЕУ

КОНФЕСИОНАЛНИ АСПЕКТ РАЗВОЈНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЕУ

Сажетак

У овом иновативном научном раду аутор је за пред­мет истраживања одабрао везу конфесионалног са показатељима економског развоја међу земљама кандидатима и чланицама Европске уније. Аутор је доминантну конфесионалну припадност држављана појединих земаља-чланица ЕУ одабрао за независну варијаблу, а као променљиве варијабле изабрао је низ економско-развојних показатеља. Тако ће се добити сазнања и о политици/политикама економског развоја. У раду је примењен читав спектар метода: статистички метод, метод посматрања, упоредни метод, метод генерализације, и као допунски метод унакрсних култура. На основу анализе интензитета и правилне заступљеност земаља на мерној скали, истраживач је донео извесне закључке који указују на постојање веза између културних (и још уже религиозних) чинилаца и показатеља економског развоја. На овај начин је интензивирана запитаност о месту и улози културе и религије у друштвеној акцији која се тиче економског развоја једне нације, а преко одабране политике економског развоја.

 

кључне речи:

Референце

  1. Adelman, Irma: Theories of economic growth and development, Stanford University Press, 1961.
  2. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: Rječnik sociologije i so­cijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  3. Brill, Eerdmans: The Encyclopedia of Christianity, Brill Leiden, 1997.
  4. Barro, Robert: Determinants of economic growth a cross-country empi­rical study, MIT Press, 1998.
  5. Buss, Andreas: The Russian-Orthodox Tradition and Modernity, Brill-Le­iden, Boston, 2003.
  6. Weber, Max: Protestantska etika i duh kapitalizma, Veselin Masleša, Sa­rajevo, 1989.
  7. Green, Robert: Protestantism and Capitalism problems in European Ci­vilization, D.C Heath and company, Boston, 1959.
  8. Жуњић, Слободан: „Модерна и православно наслеђе“, Часопис за ве­ру и културу Источник, год. XVII: бр.66/08: 5-48, Београд, 2008.
  9. Inglehart, Ronald: „Kultura i demokratija“, Kultura je važna – kako vrednosti uobličavaju ljudski život: 147-171, Plato, Beograd, 2004.
  10. Inglehart Ronald, Norris Pippa: „Max Weber and the Protestant work et­hic“, Handbook of Economics and Ethics: 578-587, Edward Elgar Publis­hing, 2009.
  11. Iannaccone, Lawrence: “Introduction to the Economics of Religion”, Jo­urnal of Economic Literature,XXXVI, No.3/98: 1465-1496, Ameri­can Economic Association, Nashville, 1998.
  12. Iannaccone, Lawrence: “Heirs to the Protestant Ethic?”, Fundamenta­lisms and the state remaking polities, economies, and militance: 342­360, University of Chicago Press, 1996.
  13. Јевтић, Мирољуб: “Утицај конфесионалних чинилаца на националне економије”, Српска политичка мисао, 3/2008: 151-160, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  14. Калезић, Димитрије: Енциклопедија православља, Књига II, Савремена администрација, Београд, 2002.
  15. Merton, Robert: “The Puritan Spur to Science”, The sociology of science theoretical and empirical investigations: 228-253, University of Chica­go Press, 1979.
  16. Morvan, Danièle: Dictionnaire culturel en langue française, Dictionnai­res Le Robert-Sejer, Paris, 2005.
  17. Pejić, Lazar: “Ekonomski razvoj”, Sociološki leksikon, Savremena admi­nistracija: 162-163, Beograd, 1982.
  18. Ranković, Milan: “Društveni razvitak”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1982.
  19. Станковић, Владан: “Конфесионалност и политика научнотехнолошког развоја”, Политичка ревија, 3/2010: 127-142, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  20. Станковић, Владан: “Утицај конфесионално-хришћанског чиниоца на корупцију”, Српска политичка мисао, 2/2011: 57-76, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  21. Stobbe, Hans-Georg: „Konfesija“, (ур.) Adelth Khoury: Leksikon temelj­nih religijskih pojmova: 213-217, Prometej, Zagreb, 2005.
  22. Troeltsch, Ernst: The Social Teaching of the Christian Churches, West­minster John Knox Press, 1992.
  23. Hantington, Semjuel: Sukob civilizacija, CID, Podgorica, 1998.
  24. Hantington, Semjuel: “Kulture su od značaja”, Kultura je važna kako vrednosti uobličavaju ljudski život: 9-15, Plato, Beograd, 2004.
  25. Huntington Samuel, Harrison Lawrence: Culture matters how values shape human progress, Basic Books, 2000.
  26. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphToolClosed.do?tab=graph&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc260&toolbox=legend
  27. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshGraphSortLabel.do?tab=graph&toolbox=sortAndLabel&plugin=1&language=en&pcode=tsdec211
  28. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec320
  29. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graphToolClosed.do?tab=graph&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec340&toolbox=legend
  30. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec460
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 330.34:2(4-672EU) 277-295