Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТ И ИЗГРАДЊА ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА

КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ЗА АНАЛИЗУ ДРЖАВНОГ КАПАЦИТЕТА

Сажетак

Овај рад критички анализира различите концептуалне при­ступе у теоријском третману модерне државе. Излажући недостат­ке веберијанског приступа држави, фокус се помера са државе као креатора правила и ексклузивне употребе насиља за поштовање одлука које доноси на многобројне форме интеракције више засебних система карактеристичних за свако људско друштво. У том смислу држава има и ограничену аутономност која није фиксирана. Уважавајући поделу на деспотску и инфраструктурну моћ др­жаве, рад такође анализира и однос државног капацитета и демо­кратке, однос између државног, политичког и административног капацитета, утицај процеса глобализације на државне капацитете и сувереност, те, коначно, истражује важност вертикалног и хоризонталног легитимитета за класификовање на слабе и јаке држава. Рад се закључује са наглашавањем међусобно оснажујуће релације између нивоа државног капацитета и нивоа демократије, са афирмацијом улоге државе и у ери глобализације и са позиционирањем односа држава-друштво као есенцијалног за разумевање државног деловања.

кључне речи:

Референце

  1. Barkey, К., Parikh, S. „Comparative Perspectives on The State”, Annual Review of Sociology, 17, 1991, стр. 523-549.
  2. Bendix, Ј., Ollman, B., Sparrow, B. H., Mitchell, T. „Going Beyond the State?“, The American Political Science Review, 86(4), 1992, стр. 1007-1021.
  3. Brinkerhoff, D.W., Goldsmith, A. A. „Good governance, clientelism, and patrimonialism: new perspectives on old problem”, International Public Managment Journal, 7(2), 2004, str. 163-185.
  4. Cheung, A. L. „State Capacity in Hong Kong, Singapore and Taiwan: Coping with Legitimation, Integration and Performance”, у Painter, M., Pierre, J. (ed.) Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspec­tives, Palgrave Macmillan, New York, 2005, стр. 225-255.
  5. Christensen, Т., Lægreid, P., Roness, P. G., R0vik, К. А. Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth, Routledge, London, 2007.
  6. Cracuin, C. „State Capacity”, у Kurian, T. (ed.) The Encyclopedia of Political Science. Cq Press [Sage], Washington, 2011, стр. 1600-1602.
  7. Davis, G. „Executive coordination mechanisms”, у Weller, Р., Bakvis, H., Rho­des, R. A. W. (ed.) The hollow crown: countervailing trends in core executives. Macmillan, New York, 1991, стр. 126-147.
  8. Evans, Р., B., Rueschemeyer, D., Skocpol, T. (ed.) Bringing the State Back In, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
  9. Foucault, M. „Govemmentality”, у Sharma, A., Gupta, A. (ed.) The Anthropology of the State: A Reader, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, стр. 131-144.
  10. Haggard, S. Pathways from the Periphery, Cornell University Press, Ithaca, 1990.
  11. Hall, P. A. Governing the Economy: the Politics of State Intervention in Britain and France, Oxford University Press, New York, 1986.
  12. Hironaka, A. Neverending wars: the international community, weak states, and the perpetuation of civil war, Harvard University Press, Cambridge, 2005.
  13. Holsti, J. The state, war, and the state of war, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
  14. Gerth, H., Wright Mills, C. (ed.) From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford University Press, New York, 1946.
  15. Jackson, H., Rosberg, C. G. „Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood”, World Politics, 35(1), 1982, стр. 1-24.
  16. Jayasuriya, K. „Capacity Beyond the Boundary: New Regulatory State, Fragmen­tation and Relational Capacity”, у Painter, M., Pierre, J. (ed.) Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives, Palgrave Macmillan, New York, 2005, стр. 19-38.
  17. Kornai, J., Rose-Ackerman, S. (ed.) Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transition, Palgrave Macmillan, New York, 2004.
  18. Krasner, D. Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton, 1999.
  19. Kurian, T. (ed.) The Encyclopedia of Political Science, CQ Press [Sage], Was­hington, 2011.
  20. Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, у Hall, J. A. (ed.), States in History, Basil Blackwell, Oxford, 1986, стр. 109-136.
  21. Milliken, J., Krause, K. „State Failure, State Collapse, and State Reconstruction: Concepts, Lessons and Strategies”, Development and Change, 33(5), 2002, стр. 753-774.
  22. Mitchell, T. „The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Cri­tics”, The American Political Science Review, 85(1), 1991, стр. 77-96.
  23. Mitchell, T. „Society, Economy, and the State Effect”, у Sharma, A., Gupta, A. (ed.) The Anthropology of the State: A Reader, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, стр. 169-187.
  24. Migdal, J. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Ca­pabilities in the Third World, Princeton University Press, Princeton, 1988.
  25. Migdal, Ј., Kohli, A., Shue, V (ed.) State power and social forces: domination and transformation in the Third World, Cambridge University Press, Cambrid­ge, 1994.
  26. Migdal, J. S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
  27. Painter, M., Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes”, у Painter, M., Pierre, J. (ed.) Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives, Palgrave Macmillan, New York, 2005, стр. 1-19.
  28. Pierre, J., Peters, B. G. Governing Complex Societies: Trajectories and Scenarios, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
  29. Pierson, C. The Modern State, 2nd Routledge, London, [1996] 2004.
  30. Polidano, C. „Measuring Public Sector Capacity”, World Development, 28(5), 2000, стр. 805-822.
  31. Reed, M. „Beyond the Iron Cage? Bureaucracy and Democracy in the Knowledge Economy and Society”, у Gay, du (ed.) The Values of Bureaucracy, Oxford University Press, Oxford, 2005, стр. 115-141.
  32. Schwarz, R. „Post-Conflict Peacebuilding: The Challenges of Security, Welfare and Representation”, Security Dialogue, 36(4), 2005, стр. 429-446.
  33. Shaw, M. Theory of the Global State: Globality as Unfinished Revolution, Cam­bridge University Press, Cambridge, 2000.
  34. Skocpol, T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China, Cambridge University Press, Cambridge, 1979
  35. Стојановић, Ђ. „Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног друштва”, Српска политичка мисао, 28(2), 2010, стр. 53-82.
  36. Стојановић. Ђ. „Неокорпоративни концепт „ваучерске-демократије”, Српска политичка мисао, 29(3), 2010, стр. 11-40.
  37. Суботић, Д. „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије”, Политичка ревија, 24(2), 2010, стр. 65-103.
  38. Tilly, C. Democracy, Cambridge University Press, Cambridge,
  39. Вебер, М. „Политика као позив”, у Глигоров, В. Критика колективизма: либерална мисао о социјализму, Филип Вишњић, Београд; 1988, стр. 55-99.
  40. Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, University of California Press, Berkeley, 1978.
  41. Weiss, L. The Myth of the Powerless State, Polity Press, Cambridge, 1998.
  42. Weiss, L. (ed.) States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back In, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 321.01 11-40