Tema broja

ZAŠTITE I PODRŠKA VULNERABILNIH GRUPA

KONCEPT NORMALIZACIJE

Sažetak

Predmet rada jeste prikaz uslova koje je neophodno zadovoljiti kako bi kvalitet života osoba sa mentalnim smetnjama bio na nivou koji mora biti omogućen svakom čoveku i ukazivanje ne neophodne korake i pristupe u radu sa ovim osobama i zajednicom. U tekstu se nastoji da se ukaže na prava koja sve osobe imaju, pa samim tim i osobe sa mentalnim smetnjama, i koja im moraju biti obezbeđena. Neka od osnovnih ljudskih prava ne mogu se ostvariti u uslovima koji su karakteristični za institucionalni smeštaj, čija je jedna od osnovnih odlika nemogućnost realizacije mnogobrojnih životnih situacija i karakterističnih razvojnih zadataka, pa samim tim ni izgradnja zadovoljavajućeg ličnog identiteta. Normalizacija je koncept koji nastoji da omogući uslove života osobama sa mentalnim smetnjama koji su barem onoliko kvalitetni koliko su i uslovi u kojima živi prosečan stanovnik određene zajednice/društva. Naznačava se koji su to uslovi, koje je aktivnosti neophodno preduzeti i definišu principi na kojima se rad u cilju ostvarenja ovih zadataka mora zasnivati. U tekstu se razmatraju i adekvatni načini konkretizacije ciljeva normalizacije, prevashodno kroz valorizaciju socijalnih uloga i lično planiranje.

Ključne reči:

Reference

  1. Генерална скупштина УН, Конвенција о правима особа са инвалидитеом, преамбула, 2006.
  2. Закон о потврђивању конвенције о правима особа са инвалидитетом, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 42/2009.
  3. Закон о социјалној заштитити, Службени гласник РС, број 24/2011.
  4. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, бр. 33/2006.
  5. Светска здравствена организација (WHO), 2000.година
  6. Bradley, V., Ashbaugh, J., and Blaney, B. (Eds.).Creating Individual Supports for People with Developmental Disabilities; Paul H. Brookes; Baltimore: Paul H. Brookes 1994.
  7. Koch, R., Dobson, J. C. (eds.). The mentally retarded child and his family: A multidisciplinary handbook, Revised Edition. New York: Brunner, Mazel Publishers, 1976.
  8. Nirje, Bengt. „The normalization principle and its human management implications.“ In: Changing Patterns in Residential Services for Mentally Retarded. President’s Committee on Mental Retardation, 1969.
  9. Nirje, Bengt. „The normalization principle and its human menagment implications“ SRV-VRS: The International Social Role Valorization Journal, Vol. 1(2),1994.
  10. Osburn, Joe. „An Overview of Social Role Valorization Theory“ SRV/VRS: The International Social Role Valorization Journal/La revue internationale de la Valorisation des roles sociaux, 3(1), 1998.
  11. Radivojević, Zoran i Raičević, Nebojša. „Međunarodna zaštita osoba sa mentalnim poremećajima“ Temida, 3/2007, str. 11–25.
  12. Sanderson, Helan. Person-centred Planning: Key Features and Approaches, York: Joseph Rowntree Foundation, 2000.
  13. Thomas, Susan.„The impact of normalization-related and/or SRV-related training as a vehicle of personal, service, and policy change” In Flynn, R.J., & Lemay, R. (Eds.), A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization; University of Ottawa Press; Ottawa; 1999.
  14. Wolfensberger, Wolf. The Principle of Normalization in Human Services. Toronto: National institute on mental retardation, 1972.
  15. An Overview of Social Role Valorization Theory, доступно на: Chesire Ireland, http://cheshire.ie/userfiles/file/infobank/servicedesign/Social%20Role%20Valorization%20Theory.pdf
  16. Ujedinjene nacije, Konvencija o profesionalnoj rehabiltaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dostupno na: http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/konvencija_prof_rehabilitacija.pdf
  17. Families Leading Planning, What is person centered planning – доступно на: http://www.familiesleadingplanning.co.uk/documents/what%20is%20person%20centred%20planning.pdf
PERIODIKA Socijalna politika 1/2016 УДК 364-056.36:304 7-25
ç