Tema broja

PRAVO I POLITIKA

KAZNENA POLITIKA SUDOVA ZA KRIVIČNA DELA NASILNIČKOG IMOVINSKOG KRIMINALITETA

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je, da se sagleda kaznena politika i efikasnost sudova u vođenju krivičnog postupka protiv punoletnih učinilaca krivičnih dela razbojničke krađe, razbojništva i iznude. Istraživanje je dizajnirano kao studija preseka. Uzorak su činile sve odluke sudova za krivična dela razbojničke krađe, razbojništva i iznude na teritoriji Republike Srbije, za koje je postupak okončan, u periodu od 2007 do 2012. godine. Podaci su preuzeti od Republičkog zavoda za statistiku i odnose se na statističko istraživanje kriminaliteta, praćenjem optuženih i osuđenih lica za ova krivična dela. Rezultati pokazuju nedovoljnu efikasnost sudova u vođenju krivičnih postupaka i veliku disproporciju između kaznene politike zakonodavca u vidu zaprećene kazne i kaznene politike sudova u iskorišćenosti propisanih kaznenih raspona.

Ključne reči:

Reference

  • Bejatović, Stanko. 2015. „Efikasnost krivičnog postupka kao međunarodni pravni standard i reforma krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije (norma i praksa).” NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo 20 (2): 27–54.
  • Bock, Michael. 2010. „Pozitivna specijalna prevencija i nove tendencije u kriminalnoj politici.” Crimen 1 (2): 139–167.
  • Braković, Žarko, i Božidar Banović. 2019. „Efikasnost nadležnih državnih organa u otkrivanju i gonjenju učinilaca krivičnih dela nasilničkog imovinskog kriminaliteta.” Bezbednost 61 (3): 54–81. doi: 10.5937/bezbednost1903054B.
  • Chearing, Clifford. 2001. “Punishment and the changing face of the governance.” Punishment & Society 3 (2): 203–220. doi: 10.1177/1462474501003002001.
  • Čačković, Damir. 2015. „Značaj otkrivanja i kažnjavanja izvršilaca razbojništva u prevenciji razbojničkog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini.” Zbornik radova pravnog fakulteta u Tuzli 1 (2): 40–64.
  • Goode, Erich. 1997. Deviant Behavior. New Jersey: Prentice – Hall.
  • Kos, Damir. 2004. „Zakonska i sudska politika kažnjavanja županijskih sudova u Republici Hrvatskoj – ubojstvo, razbojništvo i teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa.” Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 11 (2): 435–474.
  • Krivični zakonik [KZ], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr, 107/2005 – ispr, 72/2009 – ispr, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.
  • Miller, Ted R, Mark A Cohen, and Shelli B Rossman. 1993. “Victim costs of violent crime and resulting injuries.” Health Affairs 12 (4): 186–197. doi: 10.1377/hlthaff.12.4.186.
  • Monk, Khadija M., Justin А Heinonen, and John E Eck. 2010. Street Robbery: Problem-Oriented Guides for Police. Problem-Specific Guides Series No. 59. Washington: U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.
  • Nadrljanski, Slobodan. 2009. „Mesto i uloga sudova u kontroli kriminaliteta.” U Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji, ur. Leposava Kron, 133–144. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
  • Niggli, A Marcel. 1997. “Rational Choice and the Legal Model of the Criminal.” In Rational Choice and Situational Crime Prevention, eds. Graeme Newman, Ronald V. Clarke and Giora S. Shoham, 25–46. Aldershot: Ashgate.
  • О’ Shea, Тimothy C. 2007. “Getting the Deterrence Message Out: The Project Safe Neighborhoods Public-Private Partnership.” Police Quarterly 10 (3): 288–307. doi: 10.1177/1098611107300944.
  • Phillips, Llad, and Harold L Votey. 1975. “Crime Control in California.” The Journal of Legal Studies 4 (2): 327–349. doi: 10.1086/467535.
  • Piotrowski, Przemyslaw. 2011. “Street robbery offenders: Shades of rationality and reversal theory perspective.” Rationality and Society 23 (4): 427–451. doi: 10.1177/1043463111414125.
  • Radulović, Ljiljana. 1999. Kriminalna politika, politika suzbijanja kriminala. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu..
  • Stojanović, Zoran. 2008. Krivično pravo – opšti deo. Beograd: Pravna knjiga.
  • Stojanović, Zoran. 2012. „Kaznena politika u Srbiji: Sukob zakonodavca i sudske prakse.” U Kaznena reakcija u Srbiji II deo, ur. Đorđe Ignjatović, 1–17. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu.
  • Šelih, Alenka. 2009. “General Trends of Crime Policy in Europe and Slovenia.” In Crime Policy, Crime Control and Crime Prevention – Slovenian Perspectives, eds. Gorazd Meško and Helmut Kury, 43–58. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security University of Maribor.
  • Viktimološko društvo Srbije [VDS]. 2003. Žrtve i svedoci u krivičnopravnom sistemu, brošura 5. Beograd: Viktimološko društvo Srbije.
  • Zimring, Franklin E, and James Zuehi. 1986. “Victim Injuru and Death in Urban Robbery: A Chicago Study.” The Journal of Legal Studies 15 (1): 1–40.
  • Zimring, Franklin E. 1977. “Determinants of the Death Rate from Robbery: A Detroit Time Study.” The Journal of Legal Studies 6 (2): 317–332. doi: 10.1086/467574.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2020 1/2020 УДК 343.241:343.712(497.11) 251-288
ç