Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

КАДА ДОМ ПОСТАНЕ БОЈИШТЕ – ФЕМИЦИД И НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Фемицид се, као најекстремнији облик родно заснованог насиља, у последњим годинама у Републици Србији издваја као посебан друштвени и безбедносни проблем. Статистички подаци говоре у прилог томе да је у десетогодишњем периоду више од три стотине жена убијено од стране чланова домаћинстава супротног пола, од чека је преко стотину употребом ватреног оружја. Иако Стратегија националне безбедности Републике Србије не препознаје конкретно феномен фемицида као изазов, ризик или претњу националној безбедности, интерпретативним приступом се оваква тврдња може релативизовати из најмање два разлога. Први проистиче из значаја који је у Стратегији намењен људској безбедности, тј. очувању и здравствене безбедности група и појединаца, где се фемицид и те како може уврстити. Други проистиче из значаја социјалне политике за националну безбедност где се посебна пажња посвећује повећању наталитета, демографској структури и заштити породице, која, у контексту фемицида, постаје место бојишта, а не уточиште. Семиотичком анализом садржаја стратешких докумената, уз употребу квантитативних података о фемициду у Србији, рад тежи да превазиђе сагледавање фемицида као безбедносног проблема, односно да од стране мушкараца усмерену тежњу да се повреди, уништи или казни жена, представи као ризик националној безбедности. Посебан део рада биће посвећен позитивној корелацији између доступности ватреног оружја и стопе фемицида у Републици Србији, као и упоредној анализи статистике и искустава других држава које бележе неславни тренд повећања броја фемицида.

кључне речи:

Референце

  A Human Security Doctrine for Europe: The Barcelona Report of the Study Group on Europe’s Security Capabilities. n.d. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/solana/040915capbar.pdf

  Advokatska kancelarija Sekulić. 2024. „Zakon o oružju i municiji: vodič za legalno posedovanje i upotrebu oružja.” Advokatska kancelarija Sekulić. Poslednji pristup 03. mart 2024. https://advokatsekulic.com/blog/zakon-o-oruzju-i-municiji-vodic-za-legalno-posedovanje-i-upotrebu-oruzja/.

  Bahrens, Matthew. 2018. “Canada ignores national security threat posed by violence against women.” Rabble.ca. 30 January 2018. https://rabble.ca/columnists/canada-ignores-national-security-threat-posed-femicide/.

  Baldwin, David. 1971. “Thinking About Threats.” The Journal of Conflict Resolution 15 (1): 71‒78.

  Batrićević, A. 2016. „Krivičnopravna reakcija na femicid.” Temida časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, 19 (3-4): 431‒451.

  Buzan, Barry. 1991. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. London: Harvester Wheatsheaf.

  Chedekel, Lisa. 2016. “Link Between Gun Ownership Rates and Murders of Women.” School of Public Health. Last accessed March 2 2024. https://www.bu.edu/sph/news/articles/2016/link-between-gun-ownership-rates-and-murders-of-women/.

  Easby, Nadine. 2022. A Closer Look at Domestic Violence and Firearms Legislation in Five Countries, International Action Network on Small Arms (IANSA) and United Against Gun Violence.

  Ejdus, Filip. 2017. Međunarodna bezbednost: Teorije, sektori i nivoi. Beograd: Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

  European Institute for Gender Equality. 2021. Gender-based violence: Defining and Identifying Femicide: a Literature review. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

  Everytown Research and Policy. 2023. “Guns and Violence Against Women. America’s Uniquely Lethal Intimate Partner Violence Problem.” Last accessed March 5, 2024. https://everytownresearch.org/report/guns-and-violence-against-women-americas-uniquely-lethal-intimate-partner-violence-problem/#the-unequal-burden-of-firearm-related-intimate-partner-violence.

  Fregoso, R. L. and Bejarano, C. (eds.) 2010. Terrorizing Women: Feminicide in the Americas. Durham: Duke University Press.

  Galtung, J. 1996. Peace By Peaceful Means. Peace and Conlifct, Development and Civilization. Oslo: International Peace Research Institute.

  Kostantinović Vilić, S., Petrušić, N., i Beker, K. 2019. Društveni i institucionalni odgovori na femicide u Srbiji I. Pančevo: Udruženje građanki FemPlatz.

  Lacmanović, Vedrana. 2021. Analiza slučajeva femicida vatrenim oružjem (jun 2017-jun 2020). Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

  Lacmanović, Vedrana. 2022. „Femicid ubistva žena u Srbiji.” Beograd: Autonomni ženski centar. https://www.womenngo.org.rs/images/femicid/FEMICID_Polugodi%C5%A1nji_Kvantitativno_-_narativni_godi%C5%A1nji_izve%C5%A1taj_2022._godina.pdf.

  Министарство одбране Републике Србије [МОРС]. 2019. Стратегија националне безбедности Републике Србије.

  Miršajmer, Džon. 2009. Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD.

  Nedeljnik. 2023. „27. femicid u Srbiji.” Nedeljnik, 13. novembar 2023. https://www.nedeljnik.rs/27-femicid-u-srbiji/.

  Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju [OEBS]. 2019. “Anketa o nasilju nad ženama koju je sproveo OEBS: Dobrobit i bezbednost žena.” OEBS. Pristupljeno 3. marta 2024. https://www.osce.org/files/f/documents/7/5/419756_1.pdf.

  Pavićević, O., Glomazić, H., i Ilijić, Lj. 2017. „Femicid kao deo structure nasilja.” Temida časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, 19 (3-4): 453‒476.

  Radford, J. and Russell, D. E. H. (eds.) 1992. Femicide: The Politics of Women Killing. New York: Twayne Publishers.

  Републички завод за статистику [РЗС]. 2023. “Статистички годишњак 2023.” Републички завод за статистику. https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G20232056.pdf.

  Savet Evrope. 2011. “Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasiljanad ženama i nasilja u porodici.” Savet Evrope. Poslednji pristup 7. mart 2024. https://rm.coe.int/1680462540.

  Siegel, Michael, and Emily Rothman. 2016. “Firearm Ownership and the Murder of Women in the United States: Evidence That the State-Level Firearm Ownership Rate Is Associated with the Nonstranger Femicide Rate.” Violence and Gender 3 (1): 20–26. doi: https://doi.org/10.1089/vio.2015.0047.

  Stanković, Đurđica, i Milica Topalović. 2023. „Značaj kulture pamćenja za izgradnju kolektivnog identiteta i ontološke bezbednosti: studije slučaja Japana i Kosova.” Politička misao 60 (3): 123–145. doi: 10.20901/pm.60.3.05.

  Топаловић, Милица и Јован Берић. 2023. “Рудолф Арчибалд Рајс о српском друштву: Да ли смо сачували себе?” У Арчибалд Рајс: живот, реч и наслеђе, прир. Душан Радујко и Андријана Лазаревић, 53–76. doi: 10.18485/ips_rajs_zrn.2023.ch3.

  United Nations Development Programme. [UNDP]. 2020. “Analysis of cases of femicide committed with firearms.” UNDP https://www.undp.org/serbia/publications/analysis-cases-femicide-committed-firearms-june-2017-june-2020.

  United Nations Development Programme [UNDP]. 2023. “Karakteristike i prevencija slučajeva femicida-suicida počinjenih vatrenim oružjem u intimnom partnerskom odnosu.” UNDP. https://www.undp.org/sr/serbia/publications/karakteristike-i-prevencija-slucajeva-femicida-suicida-pocinjenih-vatrenim-oruzjem-u-intimnom-partnerskom-odnosu.

  United Nations Development Programme. [UNDP]. n.d. “Nasilje u porodici u zloupotreba vatrenog oružja.” UNDP. https://www.undp.org/sr/serbia/publications/nasilje-u-porodici-i-zloupotreba-vatrenog-oruzja.

  United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], and UNWomen. 2022. “Gender-Related Killings of Women and Girls (Femicide/Feminicide).” United Nations Office on Drugs and Crime, and UNWomen. Last access March 8, 2024. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-11/gender-related-killings-of-women-and-girls-femicide-feminicide-global-estimates-2022-en.pdf.

  United Nations Serbia. 2023. “18th Issue of Gender Brief for Serbia.” United Nations Serbia. Last accessed March 6, 2024. https://serbia.un.org/en/249593-18th-issue-gender-brief-serbia.

  Waever, Ole. 2008. “The Changing Agenda of Societal Security.” In Globalization and Environmental Challenges, Reconceptualizing Security in the 21st Century, Gunter Brauch, Hans et al. (eds.), 581–593. Heidelberg: Springer.

  Whittingtona, Richard, Alina Haines-Delmontc, and Johan Håkon Bjørngaard. 2023. “Femicide trends at the start of the 21st. century: Prevalence, riskfactors and national public health actions.” Global Public Health 18 (1): 1–13. doi: 0.1080/17441692.2023.2225576.

  Women Against Violence Europe [WAVE]. 2023. “WAVE Country Report 2023. The status and value of women’s specialist services in preventing and tackling gender-based violence against women.” Women Against Violence Europe. Last accessed March 7, 2024. https://wave-network.org/wave-country-report-2023/.

  World Population Review. 2024. “Gun Ownership By Country 2024.” Last access March 5 2024. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gun-ownership-by-country.

  Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 94/2016 i 10/2023 – dr. zakon.

  Zakon o oružju i municiji, “Sužbeni glasnik Republike Srbije”, br. 20/2015, 10/2019, 20/2020 i 14/2022.

  Zaključak Vlade 05 broj 56-3807/2023, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2023 i 93/2023.

  Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, “Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 94/2016 i 10/2023 – dr. zakon.

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 1/2024 1/2024 УДК: 343.852: 351.86(497.11) 105-120