Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKO POLITIČKI OGLEDI

JUGOSLAVIJA, EVROPSKI ZAPAD I RASPAD: FRAGMENTI IZ ISTORIJE SADAŠNJOSTI IŠČEZLE ZEMLJE

Sažetak

Autor prati genezu države od srpskog inicijalnog projekta Jugoslavije kao ispunjenja nacionalnog plana da svi Srbi budu ujedinjeni u okrilju jedne države, do raspada države, preko Tridesetih godina HH stoleća i okretanja etno-konfesionalizmu, potom odluke Zapada u Drugom svetskom ratu za podršku Titovom komunističkom pokretu otpora, umesto vladi u Londonu i Draži Mihailoviću, do raspada početkom devedesetih. U tekstu se prezentiraju malo poznati detalji o diplomatskim aktivnostima i odnosima vlada SAD i zapadnih država na jugoslovenskom prostoru posle Drugog svetskog rata. Autor je pokušao da skrene pažnju na meta-političke i obaveštajne aktivnosti koje su svakako doprinele laganom krnjenju i entropiji jugoslovenske države, okončane građanskim ratom početkom devedesetih.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2009 УДК: 94(497.1)”19”:327 205-232
ç