Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

ЈОШ ЈЕДАНПУТ О „ЧЕТИРИ ВЕЛИКЕ ДЕБАТЕ“ (Цртице из историје науке о међународним односима)

Сажетак

Иако већина истраживача сматра да постоји висок степен сагласности кад је реч о историји дисципли­не и њеним развојним фазама, парадоксално управо у тој чињеници лежи проблем. Све је видљивији, наиме, јаз између онога што је вишедеценијским понављањем постало готово мит с једне, и стварне историје са свим њеним отвореним питањима и противречностима, с друге стране. Упркос веровању како су ствари поводом настанка и развоја „области међународних односа” општепознате, број оних који изнова пишу историју дисциплине непрестано расте; подједнако са нивоа укупних међународних односа и из углова појединих држава. Није у сваком од ових случајева само трагање за истином покретач истраживачких напора: неретко се у таквим покушајима лако распознаје и интерес да одређеним тумачењима процеса и ставова истакнутих теоретичара и практичара међународне политике буду потврђена или оповргнута становишта у актуелним расправама. Важно је овде рећи и то да је пречесто и некритичко довођење у везу ста­вова корифеја политичке теорије и филозофије често ишло на штету доприноса који су пружали управо теоретичари самих међународних односа. Тешко је, разуме се, порицати било какву везу и утемељеност савремене теорије међународних односа у ставовима једног Тукидида, Платона, Аристотела или нововековних величина у области политичке теорије као што су Хобс, Макијавели, Боден,… ипак, без узимања у обзир околности у којима су деловали бројни историчари, филозофи или теолози, несумњива вредност њихових мисаоних домета неће данас имати велику сазнајну тежину, да и не говоримо о олаком посезању у далеку историју, чак и искривљавању појединих ставова како би што боље послужили сврси текућих надгорњавања.

кључне речи:

Референце

  1. Angell, Norman, The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to Their Economic and Social Advantage, Heinemann, London, 1910.
  2. Арон, Рејмон, Мир и рат међу нацијама, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сренски Карловци, Нови Сад, 2001.
  3. Baylis, John, Smith, Steve, Owens, Patricia, Eds., The Globalization od World Politics An Introduction to International Relations, Oxford Uni­versity Press, New York, 2008, Fourth Edition
  4. Brown, Chris, Ainley, Kirsten, Understanding International Relations, Palgrave Macmillan, London, 2005, Third Edition
  5. Bull, Hedley, “International Theory: The Case for a Classical Approach”, World Politics, Vol. 18, No. 3, pp. 361-377;
  6. Bull, Hedley, “The Theory of International Politics, 1919-1969”, in: Brian Porter, Ed., The Aberystwyth Papers: International Politics 1919-1969, Oxford University Press, London, 1972, pp. 30-55.
  7. Burton, John, International Relations: A General Theory, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1967.
  8. Carr, E. H., The Twenty Years’ Crisis: An Introduction to the Study of In­ternational Relations, Harper & Row, New York, 1939, 1964.
  9. Chatham House, About Us, Internet, http://www.chathamhouse.org.uk/about/
  10. Conversation with History – Conversation with John J. Mearsheimer, Internet 01/28/04, http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Mearsheimer/ mearsheimer-con7.html
  11. Council on Foreign Relations, History, Internet, http://www.cfr.org/about/history/
  12. Димитријевић, Војин, Стојановић, Радослав, Међународни односи, Центар за публикације Правног факултета, Београд, 1988, Треће издање
  13. Димитријевић, Војин, Стојановић, Радослав, Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд, 1996, Четврто издање
  14. Dougherty, James E., Pfaltzgraff, Robert L., Jr., Contending Theories of International Relations A Comprehensive Survey, Longman, New York, 2001, Fifth Edition
  15. Easton, David, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, Alfred A. Knopf, New York, 1953.
  16. Evans, Graham, Newnham, Jeffrey, The Penguin Dictionary of Internati­onal Relations, Penguin Books, London, 1999, p. 274.
  17. Full History of The Department of International Politics Internet 06/08/04 http://www.aber.ac.uk/interpol/history-1.html
  18. Г авранов, Велибор, Стојковић, Момир, Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  19. Goldstein, Joshua S., Pevenhouse, Jon C., International Relations, 2006­2007 Edition, Pearson Longman, New York, 2007.
  20. Griffiths, Martin, Fifty Key Thinkers in International Relations, Rou­tledge, London, 2005.
  21. Hermann, Margaret G., “One Field, Many Perspectives: Building The Fo­undation for Dialogue 1998 ISA Presidential Address”, International Studies Quarterly, No 42, 1998, pp. 605 624.
  22. Hoffmann, Stanley, „An American Social Science: International Relati­ons”, Daedalus CVI, Summer 1977, pp. 41 60
  23. Hoffmann, Stanley, Ed., Contemporary Theory in International Relati­ons, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1960.
  24. Kaplan, Morton, “The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in International Relations”, World Politics, Vol. 19, No. 1, pp. 1-20.
  25. Kaplan, Morton, System and Process in International Politics, John Wi­ley, New York, 1957.
  26. Kennan, George F., American Diplomacy 1900-1950, University of Chi­cago Press, Chicago, 1951
  27. Кисинџер, Хенри, Обновљени свијет – Метерних, Кастлерау и проблеми мира 1812-1822, Накладни завод Матице Хрватске, Загреб, 1976.
  28. Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolution, Chicago Univer­sity Press, Chicago, 1970, Second Edition
  29. Милетић, Андреја, „Рат“, у: Милан Матић, Милан Подунавац, (Прир.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993, стр. 953-964.
  30. Morgenthau, Hans J., Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York, 1948.
  31. Platting, Raymond E., “International Relations as a Field of Inquiry”, in: James N. Rosenau, Ed., International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory, The Free Press, New York, pp. 6-19.
  32. Potter, Pitman B., „Political Science in the International Field“, American Political Science Review, Vol. 27, No. 3, pp. 381-391.
  33. Rosecrance, Richard N., Action and Reaction in World Politics: Interna­tional Systems in Perspective, Little Brown, Boston, 1963.
  34. Rosenau, James N., Turbulence in World Politics A Theory of Change and Continuity, Princeton University Press, Princeton, 1990.
  35. Rosenau, James N., “Illusions of Power and Empire”, History and The­ory, Theme 44, December 2005, pp. 73-87.
  36. Scheling, Thomas C., The Strategy of Conflict, Oxford Univesrity Press, New York, 1960.
  37. Schmidt, Brian C., “On the History and Historiography of International Relations”, in: Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simons, Eds., Handbook of International Relations, 322.
  38. Schuman, Frederick L., International Politics, McGraw-Hill, New York, 1953.
  39. Schwarzenberger, Georg, Power Politics: An Intoduction to the Study of International Relations and Post-War Planning, McGraw-Hill, New York, 1941.
  40. Симић, Драган Р., Поредак света, Завод за уџбенике и наставна сред­ства, Београд, 1999.
  41. Симић, Драган Р., Наука о безбедности савремени приступи безбедности, Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  42. Snyder, Richard C., Bruck, H. W., Sapin, Burton, Eds., Foreign Policy Decision-Making, The Free Press, New York, 1962.
  43. Waltz, Kenneth N., Theory of International Politics, McGraw Hill, New York, 1979.
  44. Wright, Quincy, The Study of International Relations, New York, Apple­ton Century Croffts, 1955.
  45. Zimmern, Alfred, “Introductory Report to the Discussions in 1935”, in: Alfred Zimmern, Ed., University Teaching of International Relations, Re­port of the Eleventh Session of the International Studies Conference, In­ternational Institute of Intellectual Cooperation, League of Nations, Paris, 1939, pp. 79. Navedeno prema: James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, Jr., Contending Theories of International Relations A Comprehen­sive Survey, p. 19.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 327(091) 1465-1484