Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА

ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ И ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Сажетак

Закон о изменама и допунама Кривичног законика РС, из децембра 2012. године, одликује ширење кривично-правне репресије, посебно, у погледу терористичких кривичних дела.  Посматрајући савремена кретања у упоредном кривичном праву препознајемо фазу хипертрофије инкриминација у области борбе против тероризма. Са једне стране, повећан је број кривичних дела тероризма и са друге стране, запрећене су високе казне у складу са препорукама референтних међународних извора. Очигледно појачана репресија представља последицу ескалације терористичких аката широм света. Поменуто у највећој мери долази до изражаја код кривичног дела инкриминисаног у члану 391а КЗ РС (јавно подстицање на извршење терористичких дела). Ради се о кривичном делу угрожавања које, заправо, представља криминализацију у раној фази. Из тих разлога један део кривичноправне теорије, како код нас тако и у другим земљама у којима је уведено кривично дело јавног подстицања на извршење тероризма, критички приступа поменутој законодавној реформи. Са становишта примене ове одредбе у пракси од посебног значаја је пракса Европског суда за људска права у вези слободе изражавања.

кључне речи:

Референце

  1. Блекбурн, Сајмон, Оксфордски филозофски речник, Светови, Нови Сад, 1999.
  2. Гаћиновић, Радослав, „Спољни неоружани облици угрожавања безбедносног капацитета државе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013.
  3. Guidelines on human rights and the fight against terrorism adopted by the Committee of Ministers on 11 July 2002 at the 804th Meeting of the Ministers’ Deputies.
  4. Деренчиновић, Давор, „Сувремени антитероризам на раскрижју-казненоправна реакција“, Зборник радова Нови обзори сувременог тероризма и антитероризма, Правни факултет Свеучилишта у Загребу и Академија правних знаности Хрватске, Загреб, 2007.
  5. Дитертр, Жил, Изводи из најзначајнијих одлука Европског суда за људска права, Службени гласник, Београд, 2006.
  6. Коларић, Драгана, „Нова концепција кривичних дела тероризма у Кривичном законику Републике Србије“, Crimen, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду и Институт за упоредно право, бр. 1/2013.
  7. Крстић, Драган, Психолошки речник, Савремена администрација, Београд, 1996.
  8. Leroy v. France, Aplication 36109/03, judgment of  2. October 2008.
  9. Okçuoğlu v. Turkey, Aplication 24246/94, judgment of  8. July 1999.
  10. Павловић, Бранко, Филозофски речник, Плато, Београд, 1997.
  11. Resolution 1624 (2005), adopted by the Security Council at its 5261st Meeting, on 14 September 2005.
  12. Скрутон, Роџер, Кратка историја модерне филозофије, Народна књига, Београд, 1998.
  13. Sikuta, Jan, “Threats of Terrorism and the European Court of Human Rights”, European Journal of Migration and Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 1-10/2008.
  14. Smith, Richard, “The Margin of Appreciation and Human Rights Protection in the ‘War of Terror’: Have the Rules Changed before the European Court of Human Rights?”, Essex Human Rights Review, Essex Human Rights Centre and the University of Essex, Colchester, 1/2011.
  15. Sitaropoulos, Nicholas, The Role and Limits of the European Court of Human Rights in Supervising State Security and Anti-terrorism Measures affecting Aliens Rights, Terrorism and Foreigner- A Decade of Tension Around the Rule of Law in Europe, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2007.
  16. Стојановић, Зоран, Коментар Кривичног законика, Мисија OSCE у Црној Гори, Подгорица, 2010.
  17. Schäfer, Jürgen, Feilcke, Brukhard, “Aus der Rechtsprechung des BGH zum Staatsschutzstrafrecht”, Neue Zeitschrift für Strafrecht-Rechtsprechungs Report, Beck Verlag, München, 10/2008.
  18. Surek v. Turkey, Aplication 24122/94, judgment of  8. July 1999.
  19. Hansen, Jens Vested “The European Convention on Human Rights, Counter-Terrorism, and Refugee Protection”, Refugee Survey Quarterly, Oxford University Press, Oxford, 4/2010.
  20. Hedigan, John, “The European Convention on Human Rights and Counter-Terrorism”, Fordham International Law Journal, Fordham University School of Law, New York,2/2004.
  21. Hirsch, Hans Joachim, „Интернационализација казненог права и казненоправне знаности“, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Правни факултет, Загреб, бр. 1/2005.
  22. Hogefeld Germany, Aplication No. 35402/97, judgment of  20. January 2000.
  23. Council Framework Decision on Combating Terrorism, 2002/475/JHA.
  24. Council Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008 amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 343.341:341.645 73-94