Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

ИСТРАЖИВАЊЕ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Сажетак

Аутор пише о појму, структури и функцијама истраживања и научно-истраживачког рада у друштвеним наукама, с посебним освртом на истраживачки поступак и методе. Пише о теоријским претпоставкама методологије истраживања, с нагласком на друштвене, односно, социјално-политичке науке у друштву. Исто тако, представљени су типови истраживања попут теоријског, фундаменталног и емпиријског, трансверзалног, лонгитудиналног, евалутивног, корелационалног, структуралног, акционог, теренског као и футуристичког. У посебном делу се пише о основама политике научно-истраживачког рада, укључујући и актуелну стратегију научног и технолошког развоја Србије. Залаже се за одговорну, транспарентну и профитабилну политику развоја на­учно-истраживачког рада у области друштвених на­ука који ће за крајњи резултат имати афирмацију ове научне области.

кључне речи:

Референце

  1. Dean B.V: Операциона истраживања у истраживањима и развоју, Савремена администрација, Београд, 1962.
  2. Diltaj, V.: Заснивање духовних наука; Београд, Просвета, 1980.
  3. Dirkem, Emil: Правила социолошке методе (с француског превео Милорад Симић), „Савремена школа“, Београд, 1963.
  4. Gilli G.A.: Како се истражује, Школска књига, Загреб, 1974.
  5. Grin, C.: Мишљење и језик, Београд, Нолит, 1978.
  6. Виготски, Л.: Мишљење и говор; Београд, Нолит, 1977.
  7. Витгенштајн. Л: Филозофска истраживања, Београд, Нолит, 1969.
  8. Вујевић, Мирослав: увођење у знанствени рад у подручју друштвених знаности, „Информатор“, Загреб, 1986.
  9. Зајечарановић, Глигорије: Основи методологије наука, „Научна књига“, Београд, 1987.
  10. Ђорђевић Ј.: О методима изучавања проблема на сектору политичких наука, Висока школа политичких наука Београд, 1961.
  11. Ковачевић, М.: Формална логика; Нови Сад; РУ Радивој Ћирпанов, 1976
  12. Koen, Moris Nejgel, Ernest: Увод у логику и научни метод (с енглеског превео Александар Крон). Завод за уџбенике и наставна сред­ства, Београд 1977.
  13. Милић В.: Социолошки метод, Нолит, Београд, 1980.
  14. Милосављевић, Никола: основи научно-истраживачког рада, „Савремена администрација“, Београд, 1989.
  15. Нортроп Ф. С. Џ.: Логика природних и друштвених наука, Обод, Цетиње,
  16. Новаковић, Станиша: Хипотезе и сазнање улога хипотеза у расту научног сазнања, „Нолит“, Београд, 1984.
  17. Нортроп, Ф.: Логика природних и друштвених наука, Цетиње, Обод, 1968.
  18. Poper, Karl: Логика научног открића (с енглеског превео Станиша Новаковић), „Нолит“, Београд, 1973.
  19. Илић, М.: Научно истраживање, Општа методологија, Београд
  20. Лазић, Јовица, Суботић, Драган: Методологија менаџмента, Београд, 1998.
  21. Ђурић, Живојин и Суботић, Драган: Методолошки записи, Београд, 2009,
  22. Суботић, Драган: Увод у методологију научног истраживања, Београд, 2009.
  23. Шамић, Мидхат: Како настаје научно дјело (увођење у методологију и технику научно-истраживачког рада општи принципи), „Свјетлост“, Сарајево, 1990.
  24. Шешић Б.: Општа методологија, Научна књига, Београд, 1971.
  25. Шушњић, Ђ.: Отпори критичком мишљењу; Београд, Чигоја штам­па, 1995.
  26. Шушњић, Ђуро: Критика социолошке методе (увод у методологију друштвених наука), „Градина“, Ниш, 1973.
периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 316.722:176](497.11) 345-370