Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА – САВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНО СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ – ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКИ УВИДИ

Сажетак

Рад је усредсређен на нормативну анализу антикорупцијског институционалног инжењеринга у државама насталим на подручју бивше Југославије. На темељу анализе садржаја националних антикорупцијских нормативних аката постјугословенских република долази се до налаза о институционалној логици сузбијања корупције као неформалне институције и системске девијације. Учинци превентивног и репресивног сузбијању корупције у постјугословенским републикама указују да се најбољи резултати у институционалном дизајну постижу конституисањем нових независних институција уместо редизајнирања постојећих. Компаративна искуства кривичноправних реакција на коруптивне облике криминалитета указују на диспропорцију између броја аката које доносе репресивни органи (број кривичних пријава, подигнутих оптужница и правоснажних осуда) и одсуство статистичких података о броју процесуираних јавних функционера.

кључне речи:

Референце

  • Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu. 2014. Analiza rizika u cilju procene regulatornih i organizacionih prepreka efikasnim istragama i postupcima u krivičnim delima korupcije. Beograd: Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu.
  • Kaznenski zakonik [KZ], „Uradni list RS”, št. 50/2012.
  • Perić Diligenski, Tijana and Vesna Stanković Pejnović. 2019. “Combating Corruption in Serbia – Between European Union Requirements and Political Reality.” In Serbia Current Political, Economic and Social Issues and Challenges, ed. Igor Janev, 111−124. New York: Nova Science Publishers, Inc.
  • Poslovnik Skupštine Crne Gore, „Službeni list RCG”, br. 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19 i 112/20.
  • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije [ZIntPK], „Uradni list”, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo – in 158/20.
  • Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije [ZONDOSOKTK], „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 94/2016 i 87/2018 – dr. zakon.
  • Zakon o sprečavanju korupcije [ZSK], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 35/2019 i 88/2019.
  • Zakon za sprečuvanje na korupcijata i sudirot na interesi [ZSKSI], „Služben vesnik na Republika Makedonija”, broj 12/2019.
  • Zakon о Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije [ZAPKKBPK], „Službeni glasnik” BiH, br. 10/2009.
  • Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije [ZRKUNPK], „Sl. list SCG – međunarodni ugovori”, br. 12/2005.
  • Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja [ZSPIJZ 2010], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010.
  • Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti [ZZPL 2018], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018.
периодика Српска политичка мисао 2/2021 2/2021 УДК 243.352:343.85(497.1)“20“ 79-100