Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОКРУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ПУТУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

Једно од поглавља на путу Републике Србије ка чланству у Европској Унији је и поглавље о слободи кретања капитала које за циљ има уклањање свих ограничења кретања капитала између земаља чланица и трећих земаља као и развој финансијског тржишта. Један од облика кретања капитала који је обухваћен овим поглављем јесу и страна директна улагања. Циљ овог рада је да се презентује начин на који се институционалним мерама могу унапредити одређени фактори и елементи окружења и тако утицати на повећање прилива страних директних улагања. Такође, циљ рада је и да се укаже на могућности развоја тржишта капитала Србије. Поред анализе најважнијих фактора пословног и инвестиционог окружења у Србији, као и анализе правног оквира тржишта капитала, посебан акценат је стављен на различите институционалне мере које су представници власти доносили у периоду након 2000. године, са циљем побољшања квалитета инвестиционог и пословног амбијента као и тржишта капитала. Коришћењем релевантних извештаја међународних организација, утврђени су одређени аспекти пословног окружења који умањују ефикасност пословања у Србији, као што су политичка нестабилност, проблем корупције, државна бирократија и администрација, и који утичу на смањење квалитета целокупног пословног окружења, као и недостаци правног оквира тржишта капитала. Препоруке за побољшање су дате на крају рада, а односе се на уочена проблематична подручја.

кључне речи:

Референце

  1. Васиљевић Бранко, Основи финансијског тржишта, Завет, Београд, 2009.
  2. Влада Републике Србије, Стратегија за подстицање и развој страних улагања, Internet, http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html, 21.03.2016.
  3. Ђорђевић Момчило, Међународно пословање предузећа у глобалном окружењу. Економски факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2009.
  4. Закон о добровољним пензионим фондовима и пензијском осигурању, Службени гласник РС, бр. 31/11.
  5. Закон о инвестиционим фондовима, Службени гласник РС, бр. 46/06; бр. 51/09 и бр. 31/11.
  6. Закон о преузимању акционарских друштава, Службени гласник РС, бр. 99/11.
  7. Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 20/16.
  8. Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 75/14.
  9. Закон о тржишту капитала, Службени гласник РС, бр. 31/2011.
  10. Ивановић Владан, „Значај ефикасног институционалног оквира у процесу придруживања ЕУ – анализа владавине закона у Републици Србији“, у зборнику: Економско-социјални аспекти прикључивања Србије Европској Унији (приредили: Милена Јакшић, Весна Стојановић Алексић, Предраг Мимовић), Економски факултет, Крагујевац, 2015.
  11. Измене и допуне Закона о тржишту капитала, Службени гласник РС, бр. 112/15.
  12. Марјановић Дарко, Радојевић Предраг, „Утицај страних улагања на изградњу конкурентности српске привреде“, Нови методи менаџмента и маркетинга у подизању конкурентности српске привреде, научни скуп, Економски факултет, Суботица, октобар 2011.
  13. Министарство финансија Републике Србије, Mакроекономски подаци, Internet, http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=3, 01/02/2016.
  14. НАЛЕД, Регулаторни индекс Србије, 2014, Internet, http://www.naled-serbia.org/sr/page/138/Regulatorni+indeks+Srbije, 24/01/2017.
  15. Николић Љубица, Мојашевић Александар, „Организација финансијских тржишта“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LXII, Тематски број „Заштита људских и мањинских права у Европском правном простору“ , Центар за публикације, Правни факултет Ниш, 2012.
  16. Новаковић Срећко, „Нормативно регулисање тржишта капитала“, Научно стручни часопис, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, бр. 1/2011.
  17. Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени гласник РС, бр. 25/2015.
  18. Abiad Abdul, Leigh Daniel, Mody Ashoka, “International Finance and Income Convergence: Europe is Different”, IMF Working Paper, бр. 07/64, 2007.
  19. Blonigen Bruce A., Piger Jeremy, “Determinants of Foreign Direct Investment”, NBER Working Paper 16704, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2011.
  20. Botrić Valerija, “Foreign Direct Investment In The Western Balkans: Privatization, Institutional Change, And Banking Sector Dominance”, Economic Annals, Економски факултет, Београд, Volume LV, бр. 187/2010.
  21. Brašić Jovana, „Institucionalne barijere za ulazak na tržište republike Srbije i potencijalna konkurencija“, Pravni zapisi, Pravni fakultet Univerziteta Union, God. VII, br. 1/2016.
  22. Dauti Bardhyl, “Trade and foreign direct investment: Evidence from South East Europian countries and new European Union member states”, Zbоrnik radova, Ekonomski fakultet Rijeka, 34, br. 1/2016.
  23. Delgado Mercedes, Ketels Christian, Porter Michael E., Stern Scott, “The Determinants Of National Competitiveness”, NBER Working Paper 18249, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2012.
  24. Djogo Marko, Stanisic Nenad, “Is the Global Competitiveness Report the right measure of macrocenomic competitiveness”, Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Rijeka, vol. 34, br. 1/2016.
  25. Ernst & Young, European Attractiveness Survey, 2014, Internet, http://www.eu.com/Publication/vwLUAssets/EY-2014-european-attractiveness-survey/$FILE/EY-2014-european-attractiveness-survey.pdf, 18.01.2016.
  26. Haggard Stephan, Tiede Lydia, “The Rule of Law and Economic Growth: Where are We?”, World Development, Elsevier LTD, Vol. 39, 5/2011.
  27. Savet stranih investitora, Bela Knjiga: Predlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji, Savet stranih investitora, Beograd, 2015.
  28. Savet stranih investitora, Bela Knjiga: Predlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji, Savet stranih investitora, Beograd, 2016.
  29. Savet stranih investitora, Giljotina propisa, Internet, http://www.fic.org.rs/projects/guillotine.html, 28/12/2016.
  30. SIEPA, Doing Business in Serbia, 2015, Internet, http://siepa.gov.rs/files/presentations/DBIS-serbia-2015/, 25/01/2017.
  31. The World Bank, Doing Business Reports, Internet, http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015, 02/02/2016.
  32. Web Economic Forum, The Global Competitiveness Reports, Internet, http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015, 9/02/2016.
  33. Williamson Claudia, Kerekes Carrie B., “Securing Private Property: The Relative Importance of Formal versus Informal Institutions”, Journal of Lаw and Economics, University of Chicago, 2011.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 339.727.22(497.11) 121-139