Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И НАЦИОНАЛИЗАМ

ИДЕНТИТЕТ МЛАДИХ – БЕЗБЕДНОСНО ПИТАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Сажетак

Идентитети стварају и обликују интересе или по­требе, у зависности од контекста анализе. Многи интереси, на пример, националне безбедности зависе од личног идентитета који је у вези са схватањима других идентитета. Поједини актери у друштвеним односима, често не могу да одлуче који су њихови ин­тереси, све док не спознају шта представљају „ко су “ и која је њихова улога у друштву. Један од најважнијих, али често и најпротивречнијих испољавања идентитета јесте национални идентитет, који условљава развој и испољавања осталих облика идентитета. За младе у једном друштву, посебно је важан национални идентитет, јер помаже дефинисању њиховог односа према неким срединским ентитетима и одређује интересе или потребе који ће их покренути. Овај текст је прилог настојању да се млади, њихови проблеми, са одређеним аспектима идентитета што боље протумаче у светлу савременог (српског) друштва, али и европског окружења. Млади нису проблем или потенцијални извор проблема који треба решавати, већ важан национални ресурс, потенцијал или „витално друштвено богатство“ који може допринети друштвеном развоју. У тексту ће такође бити ука­зано на могућност да се борба младих за изградњом идентитета постави у контекст безбедносног питања људских ресурса. Образовне институције су важне за социјализацију и регулисање понашања младих, а нарочито изградњу идентитета и њиховог обликовања као друштвеног ресурса Србије.

 

кључне речи:

Референце

  1. Asman Alaida, Rad na nacionalnom pamćenju, Biblioteka XX vek, Beo­grad, 2002.
  2. Смит Антони Д., Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 2010.
  3. B.Anderson, Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London, 1991.
  4. Giddens, A., Modernity and Self-Identity, Polity Press, Cambridge, 1991.
  5. Fou, Jane (ed.), A Brave New Generation. Youth in Gederal Republic of Yugoslavia, UNICEF, Belgrade, 2002.
  6. Дулић Драгана, Станаревић Светлана, Матовић Драгана, Николић Весна, Безбедност младих у Србији – како млади процењују данашње безбедносне претње, ризике и изазове, са посебним освртом на насиље, Фонд за отворено друштво, Београд, 2010.
  7. Erikson, E., Identity, youth, crisis, Norton, New York, 1968.
  8. Стајић Љубомир, Мијалковић Саша, Станаревић Светлана: Безбедносна култура младих, Драганић, Београд, 2006.
  9. Стајић Љубомир, Учењем до безбедности, Зборник радова Факултета цивилне одбране, 2005.
  10. Бодин Миленко, „Теоријске претпоставке разумевања и остваривања националне безбедности“, Ризик, моћ заштита увођење у науке безбедности, Службени гласник, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд, 2010.
  11. Бодин Миленко, Менаџмент људских и социјалних ресурса и национална безбедност, Зборник радова, Факултет цивилне одбране Универзитета у Београду, 2005.
  12. Халперн Катрин, Руано-Борбалан Жан-Клод, уредници, Идентитет(и): појединац, група, друштво, Клио, Београд, 2009.
  13. Центар за проучавање алтернатива, Млади загубљени у транзицији, Београд, 2004.
  14. Центар за социолошка истраживања, Противречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2009.
  15. Центар за социолошка истраживања, Омладина Балкана између насиља и културе мира, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за педагогију, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2007.
  16. Wallace, C., and S. Kovatcheva, Youth in Society: The Construction and Deconstruction of Youth in East and West Europe, Mac Millan, London, 1998.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 316.752-053.6+159.923.2]:351.75 27-46