Tema broja

OBRAZOVANJE KAO FAKTOR OSNAŽIVANJA POSEBNO UGROŽENIH GRUPA STANOVNIŠTVA I ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: Istraživanje za unapređenje politika i praksi

Sažetak

Prikaz naučne monografije:

Nevenka Žegarac i Zora Krnjajić, Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: istraživanje za unapređenje politika i praksi, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2019.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2020 1/2020 UDK 364.65-058.866(497.11)(049.3) 105-110
ç