Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ХОФСТЕДОВ МОДЕЛ НАЦИОНАЛНИХ ДИМЕНЗИЈА – са посебним освртом на вредносне димензије српске националне културе

Сажетак

Циљ рада је да се укаже на значај потпуног разумевања утицаја националне културе, позивајући се на анализу шест њених димензија, приступа постављеног од стране холандског аутора Герта Хофстеда. Поред објашњења начина решавања основних питања и проблема друштва, Хофстед је, анализом наведених димензија, дао веома снажан подстицај великом броју интеркултурних истраживања, креирајући тако основу за сва даља проучавања утицаја националне културе на различите аспекте.

Посебан фокус рада усмерен је на анализу вредносних димензија српске националне културе, издвајајући значај Хофстедових претпоставки и реалног стварног стања, уз покушај системског и холистичког објашњења постојећег одступања и њених одлика.

кључне речи:

Референце

  1. Достанић Душан, „Значај проучавања културе за модерну политичку мисао“, Политичка ревија, vol. 28, број 2/2011, стр. 277-300.
  2. Ђурић Јелена, „Колективни идентитет у Србији данас“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, vol. 54, № 4/2016, стр. 31-50.
  3. Јовановић Виолета, Организационо учење као фактор одрживог управљања привредним друштвима, Докторска дисертација, Факултет за менаџмент, Зајечар, 2016.
  4. Марковић Саша, Бесермењи Снежана, „‛Културни национализам’ у политичкој мисли код Срба почетком 20. века“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, vol. 34, № 4/2011, стр. 377-394.
  5. Милошевић Ђорђевић Јасна, Човек о нацији: схватање националног идентитета у Србији, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  6. Мојић Душан, Стилови вођства менаџера у Србији, Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Београд, 2003.
  7. Пантић Драгомир, Вредносне оријентације младих у Србији, Београд, ИИССО, Србија, 1981.
  8. Радушки Нaда, „Демографске компоненте националног идентитета“, Српска политичка мисао, вол. 31, бр.1/2011, стр. 321-336.
  9. Рот Никола, Хавелка Ненад, Национална везаност и вредности код средњошколске омладине, Београд, Институт за психологију и ИДН, 1973.
  10. Bogićević-Milikić Biljana, ”The influence of culture on human resource management processes and practices: the propositions for Serbia“, Economic annals, 2009, Volume LIV, No. 181.
  11. Brodbeck Felix C., Frese Michael, Akerblom Staffan, et al., “Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 2000, стр. 1–29.
  12. Georgas James, “Management in Greece”, in: Management in Western Europe (ed. David Hickson), Walter De Gruyter, Berlin, 1993.
  13. Gerhart Barry, Fang Meiyu, “National Culture and Human Resource Management: Assumptions and Evidence”, International Journal of Human Resource Management, 2005, стр. 971-986.
  14. Gomez-Mejia Luis, Palich Leslie, “Cultural Diversity and the Performance of Multinational Firms”, Journal of International Business Studies, 1997, Vol. 28, No 2, стр. 309-335.
  15. Hall Edward, Hall Mildred, Understanding Cultural Differences, Intercultural Press, Inc, Yarmouth, MA, 1990.
  16. Hampden-Turner Charles, Trompenaars Fons, Buliding Cross-Cultural Competence: How To Create Wealth from Conflicting Values, Yale University Press, New Haven, 2000.
  17. Hartog Deanne N. Den, House Robert J., Hanges Paul J., et al., “Culture Specific and Cross-Culturally Generalizable Implicit Leadership Theories: Are Attributes of Charismatic/Transformational Leadership Universally Endorsed?”, Leadership Quarterly, Vol 10, Issue 2, 1999, стр. 219-256.
  18. Hofstede Geert, Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values. Sage Publications, Beverly Hills, CA, 1980.
  19. Hofstede Geert, “Motivation, Leadership and Organization: do American Theories Apply Abroad?”, Organizational Dynamics, Summer, 1980, стр. 42-46.
  20. Hofstede Geert, Cultures and organizations: software of the mind, McGraw-Hill, London, New York, 1991.
  21. Hofstede Geert, Culture’s Consequences. Sage Publications, Thousand Ouks, CA, 2001.
  22. Hofstede Geert, “Diference and Danger: Cultural Profiles of Nations and Limits to Tolerance”, in: International HRM: Managing Diversity in the Workplace (ed. Maryann H. Albrecht), Blackwell, London, 2001.
  23. Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Cultures and organizations: Software of the Mind: Intercultural cooperation and its importance for survival (revised and expanded 3rd Edition), McGraw-Hill, New York, USA, 2010.
  24. Hofstede, Geert “National cultures, organizational cultures, and the role of management”, in: Values and Ethics for the 21st Century (ed. Francisco González), BBVA, Madrid, Spain, 2011, стр. 459-481.
  25. Hofstede Geert, Bond Michael H., “The Confucius connection: From cultural roots to economic growth”, Organizational Dynamics, 1988, 16, стр. 4-21.
  26. House Robert, Wright Norman, Aditya Ram N., “Cross Cultural Research on Organizational Leadership: A Critical Analysis and a Proposed Theory”, in: New perspectives in international industrial organizational psychology (eds. P. Christopher Earley, Miriam Erez), San Francisco New Lexington, 1997.
  27. Janićijević Nebojša, Organizaciona kultura – kolektivni um preduzeća, Ulixes, Novi Sad, 1997.
  28. Janićijević Nebojša, „Globalizacija i nacionalne kulture zemalja u tranziciji: konvergencija ili divergencija?“, Poslovna politika, 2002, god. 31, br. 7-8.
  29. Janićijević Nebojša, „Uticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturu preduzeća u Srbiji“, Ekonomski anali, 2003, br. 156, стр. 45-66.
  30. Janićijević Nebojša, Organizaciona kultura i menadžment, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, 2013.
  31. Jovanović Mića, Interkulturni menadžment, Megatrend, Beograd, 2004.
  32. Jovanović Mića, Langović-Milicević Ana, Interkulturni izazovi globalizacije, Megatrend University, Belgrade, 2006.
  33. Jovanović Violeta, Paunković Džеjn, Žikić Srđan, „Prihvatanje koncepta organizacionog učenja i uticaj nacionalne kulture“, ERAZ konferencija, Održivi ekonomski razvoj –  savremeni i multidisciplinarni pristup, Beograd, 2015, стр. 278-286.
  34. Kluckhohn Florence R., Strodtbeck Fred L., Variations in value orientations, Row, Peterson,Evanston IL, 1961, 2008.
  35. Koopman Paul L., Hartog Deanne N. Den, Konrad Edvard, et al., “National Culture and Leadership Profiles in Europe: Some Results From the GLOBE Study”, European journal of work and organizational psychology, 8 (4), 1999, стр. 503–520.
  36. Kuzmanović Bora, „Autoritarnost“ u: Razaranje društva (priredio: Mladen Lazić), Filip Višnjić, Beograd, 1994.
  37. Kuzmanović Bora, „Autoritarnost kao socijalno psihološka karakteristika“, u: Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba (priredila: Zagorka Golubović), IFDT i Filip Višnjić, Beograd, 1995.
  38. Kuzmanović Bora, „Stepen i činioci autoritarnosti“, u: Između osporavanja i podrške: Javno mnjenje o legitimitetu treće Jugoslavije (priredio: Srećko Mihailović), IDN, Beograd, 1997.
  39. Minkov Michael, Hofstede Geert, “Is National Culture a Meaningful Concept? Cultural Values Delineate Homogeneous National Clusters of In-Country Regions”, Cross Cultural Research, 2012, 46(2), стр. 133-159.
  40. Obradović Josip Psihologija i sociologija organizacije, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
  41. Paunković Džеjn, Paunković Nebojša, Milutinović Slobodan, Žikić Srđan, ”Education for sustainable development”, October Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 2007, volume 50.
  42. Paunković Džеjn, Jovanović Rodoljub, Stojković Zoran, Stojković Ivica, “Sustainable implementation of information and communication Technology in health care. Case study of organizational and cultural factors”, Sibiu Alma Mater University Journals, Series A. Economic Sciences, 2010, 3(3), September 2010, стр. 1–8.
  43. Schwartz Shalom H., “Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries”, in: Advances in Experimental Social Psychology (ed. Mark P. Zanna), Academic Press, San Diego, CA, 1992, стр. 1-65.
  44. Sondergaard, Mikael, “Research Note: Hofstede‘s Consequences: A Study of Reviews, Citations and Replications”, Organization Studies, 1994, 15(3), стр. 447-456.
  45. The Hofstede Centre, Internet, https://www.hofstede-insights.com, 29/11/2017.
  46. Ueno Susumu, Sekaran Uma, “The Influence of Culture on Budget Control Practices in the USA and Japan: An Empirical Study”, Journal of International Business Studies, 1992, fourth quarter, стр. 659-674.
  47. Vlachoutsicos Charalambos, “Russian Communitarianism: An Invisible Fist in the Transformation Process of Russia” in: Managing Organizational Change in Transition Economies (ed. Daniel Denison), Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 2001.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 316.752(=163.41) 225-244