Izaberi jezik:
Tema broja

IZ ISTORIJE POLITIČKE I PRAVNO-FILOZOFSKE MISLI

HO­RI­ZON­TI PO­LI­TIČ­KE MI­SLI LA­ZE KO­STI­ĆA

Sažetak

Književno delo Laze Kostića nezaobilazna je inspiracija istraživačkom i kreativnom delu mnogobrojnih pisaca i naučnika kako savremenika tako i mnogobrojnima decenijama unazad. Međutim, stvaralački opus Laze Kostića sadržajno je znatno šire posvećen i uticao je na razvoj društvene misli kod Srba. Doktor prava, Laza Kostić je bio izraziti poznavalac aktuelnih društvenih ideja i političkih ideologija: od liberalizma, preko socijalnih učenja, pozitivizma, nacionalne ideje, romantizma i konzervativizma. Diskurs njegovog stanovišta počivao je na jedinstvenom i autentičnom promišljanju kompleksnih istorijskih događaja i nije se zadovoljavao stereotipom očiglednih pristupa koji se svojom jednostavnošću i naizgled primamljivom podrškom nameću kao opšti pogled. Kostić nije prihvatao poželjnu saglasnost i nije uvažavao politikantsko jedinstvo kao način očuvanja nacionalnih interesa.

Ključne reči:

Reference

  1. Деретић Јован, Кратка историја српске књижевности, Internet, https://www.rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/jderetic-knjizhtml , 09/02/2016
  2. Јакишћ – Јовановић Ивана, „Лаза Костић о естетичким схватањима Чернишевског“, Зборник Матице српске за књижевност, Нови Сад, 1960, књига 8, стр. 210-218
  3. Јовановић Змај Јован, Устарабари, Нови Сад, 1873.
  4. Јунг Густав Карл, Сећања, снови, размишљана, Атос, Београд, 2015.
  5. Кизеветтеръ Александар, “Россия и Константинополь“ Руская Мысль 1914, книга VIII-IX,  стр. 41.
  6. Ковачевић Душко, Светозар Милетић: живот и политика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
  7. Ковић Милош, Срби 1903-1914, Историја идеја, Клио, Београд, 2015.
  8. Костић Лаза, „Апсолутизам и република“, Застава, 11. мај 1873.
  9. Костић Лаза, „Говор одржан у пештанском парламенту 9. фебруара 1875. године“, Сабрана дела Лазе Костића: О политици и уметности, књига прва, (приредио др Предраг Палавестра), Матица српска, Нови Сад, 1990, стр. 293.
  10. Костић Лаза, „Да познамо наше класике“, Сабрана дела Лазе Костића: О политици и уметности, књига друга, (приредио др Предраг Палавестра), Матица српска, Нови Сад, 1990, стр. 29.
  11. Костић Лаза, „Илијада, поглед на једну лепу главу“, Српски летопис за годину 1870, 1871, Матица Српска, Нови Сад, 1872, књига 113, стр. 90-113.
  12. Костић Лаза „Ишчекивано и дочекано“, Сабрана дела Лазе Костића: О књижевности, мемоари, књига два (приредили: Предраг Вукадиновић, др Драгиша Живковић, др Хатиџа Крњевић, Младен Лесковац, др Живомир Младеновић, Владимир Отовић, др Предраг Палавестра, др Светозар Петровић), Матица српска, Нови Сад, 1991, стр. 231.
  13. Костић Лаза, О Змају, Матица српска, Нови Сад, 1989.
  14. Костић Лаза, „Одговор Светозару Марковићу на његов чланак Реалност у поезији“, Матица, Матица српска, Нови Сад, 1870, бр. 18, стр. 422-426.
  15. Костић Лаза, „Примедбе на Естетички одношаји вештине ка природи“, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1875, број 118, стр. 201.
  16. Костић, Лаза „Светски догађаји и Мађари“, Сабрана дела Лазе Костића: О политици и уметности, књига  прва, (приредио др Предраг Палавестра), Матица српска, Нови Сад, 1990, стр.144
  17. Костић Лаза, „Члановима уједињене омладине српске“, Сабрана дела Лазе Костића: О политици и уметности, књига прва, (приредио др Предраг Палавестра), Матица српска, Нови Сад, 1990, стр. 152,153.
  18. Марковић Саша, „Српски војник и Велики рат – или о покушају нарушавања људског достојанства“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,број 3/2016, стр. 23-38.
  19. Марковић Саша, „Хипокризија као претендент на архетип недореченог у политичкој мисли код Срба“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2015, стр. 57-70.
  20. Марковић Светозар, „Реални правац у науци и животу“, Српски летопис за годину 1870, 1871, Нови Сад, 1872, књига 113, стр. 28.
  21. Марковић Светозар, „Реалност у поезији“, Целокупна дела Светозара Марковића, књига два, (приредили: Татомир Анђелић, Виктор Г. Карасјов, Ђорђе Митровић, Хенрик Писарек, Андрија Стојковић, Драгоје Тодоровић) САНУ, Београд, 1987, стр. 90.
  22. Микавица Дејан, Лаза Костић, политичка биографија, Прометеј, Нови Сад, 2011.
  23. Микавица Дејан, Светозар Милетић, Прометеј, Радио телевизија Војводине, Нови Сад, 2016.
  24. Милосављевић Петар, Триптих о Лази Костићу, Народна библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор, Графос Нови Сад, Нови Сад, 1991.
  25. Недељковић Душан, Српски дијалеиктички панкализам у XIX веку, Лаза Костић, Српска књижевна задруга, Београд, 1960.
  26. Попов Чедомир, Микавица Дејан, Сабрани списи Светозар Милетић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  27. Предлог устава за Уједињену омладину српску, Књигопечатња Фр. П. Плајца, Велики Бечкерек, 1868.
  28. Радовић Савић Милена, Рецепција књижевног дела Лазе Костића у српској књижевности прве половине двадесетог века, докторска дисертација, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 2016.
  29. Ристић Јован, Спољашњи одношаји Србије новијег времена, друга књига 1860-1868, Штампарија краљевине Србије, Београд, 1887, стр. 467.
  30. Секулић Исидора, Лаза Костић, internet, http://ubsm.bg.ac.rs/latinica/dokument/296/laza-kostic, 01/10/2016
  31. Скерлић Јован, Омладина и њена књижевност 1848 – 1871, Српска краљевска академија, Београд, 1906.
  32. Соловјов, Владимир, Светлост са истока, Логос, Београд, 2006.
  33. Стојковић Андрија, „Етички погледи Лазе Костића“, Филозофија, бр. 4, Београд,
  34. Стојковић Андрија, Развитак филозофије у Срба 1804—1944, Београд, 1972.
  35. Тешић Мирослав, „Три уплитаја Костића и Симовића“, Трибина Библиотеке САНУ (говорили: академик Светозар Кољевић, академик Мирослав Тешић, проф. др Мирјана Стефановић),  САНУ, Београд, 2013, бр. 1, стр. 108.
  36. Хомяков Степанович Алексей, К сербам. Послание из Москвы, Internet, http://www.odinblago.ru/filosofiya/homakov/tom1/12, 01/03/2016
  37. Чернишевски Гаврилович Николај, „Естетички одношаји вештине ка природи“, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1875, број 118, стр. 174.
  38. Чернышевский Гаврилович Николай, Сочинения в двух томах, том 1, Эстетические отношения искусства к действительности, Академия наук СССР, Москва, 1986.

   

PERIODIKA Politička revija 1/2017 УДК УДК 32:929 Kostić L. 57-73
ç