Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ЕВРОПСКИМ РЕГУЛАТОРНИМ ОКВИРОМ У ОБЛАСТИ РАДИО-ДИФУЗИЈЕ У СРБИЈИ

Сажетак

У раду је представљен европски регулаторни оквир за облает радио-дифузије који укључује низ међународних докумената, у којима је остварен консензус држава чланица Савета Европе и Европске уније. Стандарди који су познати као европска пракса или европски стандарди изражени су у форми директива или препорука и представљају јединствен и обавезан регулаторни оквир развоја медијске сфере у свим државама интегрисане Европе. Циљ рада је да преиспита степен усклађености између захтева европског регулаторног оквира и достигнућа дела домаће медијске регулативе и њеног спровођења. Применом компаративног, дескриптивног метода и теоријске анализе правних докумената који представљају изворну грађу за ово истраживање, закључујемо да је усаглашавање домаће регулативе са европским стандардима у овој области у значајној мери примењено у законским актима који су у периоду 2000-2012. године донети у Републици Србији. Захваљујући позитивним примерима хармонизације остварени су предуслови за демократску трансформацију медијског система Србије у целини. Међутим, са становишта имплементације прописаних одредби у пракси, посматрани период карактерише кршење закона, Устава Републике Србије као и обавезујућих међународних докумената, чиме је исказан недостатак политичке воље да се реформа медијског система Србије спроведе доследно и целовито. Најновији изазови развоја радио-дифузије захтевају одлучније, консеквентније и темељније усаглашавање домаће регулаторне праксе са европским регулаторним оквиром за област медија.

кључне речи:

Референце

  1. Вељановски, Р., (2005) Јавни РТВ сервис у служби грађана, Клио, Београд
  2. Вељановски, Р., (2009) „Медији и држава у транзицији“, Годишњак, Факултет политичких наука, Београд
  3. Декларација о слободи изражавања и информисања, 1982.
  4. Директива о аудио-визуелним медијским сервисима, 1989, 1997, 2007.
  5. Европска конвенција о прекограничној телевизији, 1989, 1993, 1998.
  6. Закон о електронским комуникацијама, „Службени гласник РС“, бр. 44/2010.
  7. Закон о јавном информисању, „Сл. гласник РС“ бр. 43/2003, 61/2005. и 71/2009.
  8. Закон о оглашавању, „Сл. гласник РС“ бр. 79/2005.
  9. Закон о радио-дифузији, „Сл. гласник РС“ бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006. и 41/2009.
  10. Зечевић, С., (2011) „Еволуција надлежности Европског парламента“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, год. XVIII, св. 34, Институт за политичке студије, Београд
  11. Конвенција за заштиту људских права и основних слобода, 1950.
  12. Медијска студија на српском језику, COWI Consortium, 2010.
  13. Миливојевић, С. (2006) „Телевизија у транзицији: од државне контроле до дивљег тржишта“, Пет година транзиције у Србији II, Социјалдемократски клуб Friedrich Ebert Stiftung, Београд
  14. Милутиновић, И., (2012) „Тајност електронских комуникација као изазов демократској јавности“, Зборник радова са научног скупа „радио-дифузија у Србији садашњост и будућност“, Факултет политичких наука, Београд
  15. Николић, М. (2007) „Јавни радиодифузни сервис у Србији трансформације у транзицији“, Анатомија радија (ур. Н. Маричић), РДУ РТС-Радио Београд, Београд
  16. Препорука бр. Р (2000)7 о независности и функцијама регулаторних органа у области радио-дифузије
  17. Препорука бр. Р (96) 10 о гарантовању независности јавног сервиса радиодифузије
  18. Стратегија преласка с аналогног на дигитално емитовање програма, „Слу­жбени гласник РС“ бр. 52/09.
  19. Стратегија развоја система информисања до године, „Службени гла­сник Републике Србије“ бр. 75/2011.
  20. Сурчулија, Ј., (2008) „Улога медијских регулаторних тела: слобода и надзор“, Српска правна ревија, година 4, бр. 7, Правни форум, Београд
  21. Универзална декларација о правима човека, УН, 1948.
  22. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24114_en.htm (30. 4. 2010)
  23. http://www.epra.org/articles/about-regulatory-authorities, (30. 4. 2010)
  24. http://www.mtid.gov.rs/digitalizacija/digitalizacija/proces_donosenja_strategije_za_prelazak_sa_ analognog_na_digitalno_emitovanjе_radio_i_ televizijskog_programa_u_republici_srbiji.587.html (26. 4. 2010)
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 659.3/.4:340.137(497.11) 381-402