Изабери језик:
Тема броја

СРПСКИ ЧИНИЛАЦ У ИСТОРИЈСКИМ И САВРЕМЕНИМ ДРУШТВЕНИМ ПРОЦЕСИМА

ГРБ, ЗАСТАВА И ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ЗАШТИТА КРОЗ ПРЕКРШАЈНУ ОДГОВОРНОСТ

Сажетак

Грб, застава и химна су носиоци националног идентитета, те би њихово законско уређивање и заштита били од посебног интереса за сваку државу. Српско идентитетско лутање у двадесетом веку огледа се и у материји уређења државних симбола и недовољно уређеним начином њихове употребе. Усвајањем Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије 2009. године, направљен је известан помак унапред у смислу да је тим законом уређено који су то симболи којима се Република Србија представља, основна правила о истицању грба и заставе, ограничења приликом њихове употребе, њихов изглед, химна и случајеви када се химна изводи, као и казнене одредбе за непоштовање одредби прописаних овим законом. Међутим, и поред тога материја која се тиче државних симбола и даље није адекватно регулисана у смислу прекршајне одговорности одређене категорије лица – могућих учинилаца прекршаја, остављајући на тај начин могућност за злоупотребе, односно за некажњено кршење законских одредаба које се тичу заштите државних симбола. Ту се пре свега мисли на категорију правних лица као субјеката прекршаја и то Републику Србију, територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и њихове органе. Када постоји законска обавеза употребе државних симбола од стране државних органа и организација, онда би свакако било оправдано прекршајну одговорност проширити и на ова лица.

кључне речи:

Референце

  Закон о државним симболима и Дану државности Црне Горе [ЗДСДДЦГ], „Службени лист РЦГ“, бр.​​ 47/2004,​​ 27/2007​​ – др. закон,​​ 40/2011​​ –​​ др. закон,​​ 34/2019​​ и​​ 47/2019 – др. закон.

  Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне [ЗИУГЗХ], „Службени гласник РС”, бр. 36/09.

  Закон о комуналној милицији  [ЗКМ], „Службени гласник РС”, бр. 49/2019.

  Закон о прекршајима [ЗОП] „Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019 и 91/2019 – др. закон.

  Јовановић, Ненад. 2010. Грбови, заставе и химне у историји Србије. Цетиње: Светигора.

  Кривични законик [КЗ], „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.

  Мрвић-Петровић, Наташа. 2013. Закон о прекршајима. Београд: Савремена администрација.

  Соловјев, Александар. 2021. Историја српског грба. Београд: Catena Mundi.

  Стојановић, Зоран. 2008. Кривично право. Београд: Службени гласник.

  Устав Републике Србије, „Сл. Гласник РС“, бр. 98/2006 и 115/2021.

  Jovanović, Radomir. 2021. „Nedopustivi nemar prema državnim simbolima.“ Novi Standard. 1. Jun 2021. https://standard.rs/2021/06/01/nedopustivi-nemar-prema-drzavnim-simbolima/.

  Jović, Miodrag. 2015. „Prekršajna odgovornost.Pravne teme (6): 155-168.

  Lazić, Nikola. 2021. „Srbija ne priznaje zastavu Albanije kao obilježje albanske manjine.” Al Jazeera. 1. Decembar 2021. https://balkans.aljazeera.net/teme/2021/12/1/drzava-ne-priznaje-zastavu-albanije-kao-obiljezje-albanske-manjine-u-srbiji.

  Obrenović, Vladislav. 2019. „Cepanje zastave kao opasna zloupotreba umetnosti.“ Novi Standard. 9. Oktobar 2019.  https://standard.rs/2019/10/09/opasna-zloupotreba-umetnosti/.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 2/2024 2/2024 УДК 323.1(=861) 135-148