Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI DEMOKRATSKIH MODELA

GRAĐANSKA NEPOSLUŠNOST: O TEORIJSKIM I EMPIRIJSKIM USLOVIMA RAZVOJA IDEJE, KONTROVERZNOSTI TERMINA I KONTEKSTUALNOM OKVIRU PRAKSE

Sažetak

Autorka u radu razmatra teorijske i empirijske uslove koji su morali da se steknu da bi se mogla razviti moderna ideja građanske neposlušnosti u obliku u kojem je mi danas poznajemo. Takođe se istražuje kontekstualni okvir koji je nužan da bi praktikovanje građanske neposlušnosti, kao specifičnog sred­stva političke borbe, bilo moguće. Tu se ne prihvata teza danas dominantne tzv. Rols-Habermasove koncepcije da taj nužan okvir predstavlja isključivo stabilan demokratski sistem, odnosno da je građanska neposlušnost moguća jedino u već razvijenim demokratijama. Smatra se, naime, da taj institucionalni okvir svakako jeste poželjan, ali ne i nužan uslov. No, ono što se želi istaći kao zaista nužan kontekstualni okvir jeste civilna politička kultura. Ukazuje se i na kontroverznost termina, koji nije u duhu ove civilne političke kulture, niti je u skladu sa savremenim principima demokratije, kao ni s prirodom samog demokratskog sistema vlasti.

Ključne reči:

Reference

  1. Albrecht, Alfred, „Правна држава”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  2. Арент, Хана, „О насиљу”, прев. са енглеског Јасна и Илија Вујачић, у: Чедомир Чупић, Политичка антропологија: хрестоматија, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  3. Баста, Лидија Р., текст приложен у анкети с питањем „Шта је правна држа­ва?”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  4. Чавошки, Коста, Право као умеће слободе, Драганић, Београд, 1994.
  5. Habermas, Jürgen, „Грађанска непослушност тест за демократску правну државу”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12, 1989.
  6. Хобз, Томас, Левијатан: или материја, облик и власт државе црквене и грађанске, у редакцији и с Предговором Михаила Ђурића, Култура, Београд, 1961.
  7. Јеловац, Дејан, „Како је могућа грађанска непослушност у савременом демократском поретку?”; Интернет: www.radiostudent.si/projekti/demokracija/ teksti/28nepokorscinash.html.
  8. Keane, John, „The Politics of Retreat“, The Political Quarterly, 61, бр. 3, јул-септембар 1990.
  9. Келзен, Ханс, Шта је правда, са поговором Данила Басте: „Келзеново разарање правде”, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  10. Кин, Џон, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  11. Locke, John, Две расправе о влади, којима претходи Patriarcha сер Р. Филмера, а следи Локово Писмо о толеранцији, приредио и Предговор написао Коста Чавошки, Младост, Београд, 1978.
  12. Матић, Милан, Човек и политика, у: Милан Матић, Одабрана дела, књига IV, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  13. Матић, Милан, „Грађанин”, одредница у: Матић, Милан (гл. ур.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  14. Мировић, Александра, „Савремена схватања цивилног друштва с посебним освртом на концепцију Џона Кина (John Keane)“, Политичка ревија, бр. 03/2005, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  15. Молнар, Александар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92, Београд, 2002.
  16. Монтескје, Шарл де, О духу закона, I-II, „Филип Вишњић“, Београд, 1989.
  17. Ненадић, Данијела, „Друштвени покрети као носиоци промена: Процеси мобилизације”, Српска полтичка мисао, бр. 1-4/2003, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  18. Павловић, Душан, „Филозофски основи права” (Приказ књиге: Коста Чавошки, Увод у право I: Основни појмови и државни облици), Српска политичка мисао, бр. 1/1995, Институт за политичке студије, Београд, 1995.
  19. Павловић, Вукашин, Друштвени покрети и промене, Факултет политичких наука, Удружење за политичке науке Југославије, Београд, 2003.
  20. Подунавац, Милан, Принцип грађанства и поредак политике, „Принцип” и ФПН, Београд, 1998.
  21. Power, Paul, „On Civil Disobedience in Recent American Democratic Thought”, The American Political Science Review, 64, br. 1, 1973.
  22. Расл, Бертранд, Историја западне филозофије, Београд, Космос, 1962.
  23. Ролс, Џон, Теорија правде, Службени лист, Београд, ЦИД, Подгорица, 1998.
  24. Русо, Жан-Жак, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама и уметностима, Филип Вишњић, Београд, 1993.
  25. Scott, James C., Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, New Haven, 1985.
  26. Спасић, Ивана, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004.
  27. Становчић, Војислав, „О основама и карактеру политичке облигације грађана”, Анали Правног факултета, бр. 1-4/2001, Београд.
  28. Становчић, Војислав, „Правни позитивизам, релативизам и вредносни неутрализам: поистовећивање легалитета и легитимитета”, Правни живот, бр. 10/1986.
  29. Становчић, Војислав, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 2003.
  30. Становчић, Војислав, „Чему се покоравати државној власти? Увод у разматрање о условности и двостраности политичке обавезе грађана”, Наше теме, бр. 9/1986.
  31. Становчић, Војислав, Власт и слобода, Удружење за политичке науке, Чигоја штампа, Београд, 2003.
  32. Strauss, Leo, Природно право и историја, с Поговором Љубомира Тадића: „Развитак и криза природног права у делу Lea Straussa”, ПЛАТО, Београд, 1997.
  33. Шарчевић, Един, „Појам правне државе”, Гледишта, тема броја: „Правна држава, људска права и владавина права”, бр. 10-12/1989.
  34. Тадић, Љубомир, „Жан-Жак Русо – једна филозофија кризе и револта”, предговор у: Ж. Ж. Русо, Друштвени уговор: О пореклу и основима неједнакости међу људима; Расправа о наукама и уметностима, „Филип Вишњић”, Београд, 1993.
  35. Вујачић, Илија, Политичка теорија: Студије, портрети, расправе, ФПН, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  36. Walker, Howe Daniel, Henry David Thoreau on the Duty of Civil Disobedience, Clarendon Press, Oxford, 1990.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2009 УДК: 323.25 35-52
ç