Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ГЛОБАЛНИ ТЕРОРИЗАМ КАО ЕКСТРЕМАН ОБЛИК ДЕГРАДАЦИЈЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

Сажетак

Тежња за заштитом људског достојанства свих људи чини суштину појма људских права. Она ставља људску личност у средиште пажње. Људска права су недељива и међузависна. Утицај глобалног тероризма на сферу људских права може бити различит. Пре свега, тешко да постоји и једно међународно признато људско право на које терористичко дело не утиче. С друге стране, држава приликом реаговања на терори стичке акте постојећа права може ограничити формалним законским активностима, рестриктивним тумачењем законских одредби, а страх и паника могу утицати и на саме институције које спроводе законе. Закључак је да се савремени тероризам одражава вишеструко на сферу људских права, што на директан начин, што индиректно. И сама борба против специфичних терористичких активности по себи носи нове ризике за традиционално схваћене људске слободе и права које смо навикли да доживљавамо као неотуђиве елементе демократије. С обзиром да се ради о сложеној материји, у раду смо размотрили појам и природу људских права, као и стандарде на општем и регионалном европском нивоу. Поред тога, осврнули смо се на неке опште одреднице везане за сам тероризам, као и на особености и значај његове повезаности са транснационалним организованим криминалом.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бјелајац, Жељко, Организовани криминал vs. Србија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду и ДТА Београд, Београд, 2008.
  2. Гаћиновић, Радослав, „Правно организациони аспекти антитерористичког деловања“, Страни правни живот, 3/2008, Београд.
  3. Димитријевић, Војин, „Тероризам и људска права после једанаестог септембра 2001. године“, Реч, часопис за књижевност и културу и друштвена питања, Радио Б92, бр 69/15. март 2003
  4. Драгишић, Зоран, ”Терористичке активности организованих криминалних група”, Ревија за безбедност, стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, Центар за безбедносне студије, стр. 15­17, бр. 2/2007, год. I
  5. Dufrenne, Mikel, За човека, Нолит, Београд, 1972.
  6. Зиројевић, Мина, „Међународнополитички аспект тероризма“, Ревија за безбедност, стручни часопис о корупцији и организованом кри­миналу, Центар за безбедносне студије, стр. 5-21, бр. 11/2009, год. III
  7. „Људска права“, http://www.astra.org.rs/?page_id=21
  8. Матијашевић, Јелена, „Организовани криминалитет Транснационални организовани криминалитет”, Право – теорија и пракса, бр. 1-2/2008, стр. 80-89, год. XXV, Pravo ”DOO” и Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
  9. Матијашевић, Јелена и Павловић, Зоран, “Организовани криминали­тет”, Право – теорија и пракса, бр. 5-6/2009, стр. 57-65, год. XXVI, Право ”ДОО” и Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
  10. Матијашевић, Јелена, „Прање новца, актуелни облик организованог криминала манифестације, медоти и последице“, Право – теорија и пракса, бр. 5-6/2010, стр. 118-131, год.: XXVII, Pravo ”DOO” и Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад
  11. Proceedings, http://www.icestconf.org/mdex.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=98.
  12. Најетовић, Џемал, „Глобални тероризам и његове импликације на међународне односе“, Анали Правног факултета у Зеници, http:// prf.unze.ba/v2/docs/anali/10Najetovic.pdf
  13. Приручник о образовању за људска права „Разумевање људских пра­ва“, Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе, Београдски центар за људска права, Београд, 2005.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 327.88:342.7 329-350