Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI POLITIČKE TEORIJE

GLOBALIZACIJA KULTURE I IDENTITET – O JEDNOJ LOKALNOJ ZABLUDI

Sažetak

Procesi globalizacije kulture vode ka prilagođavanju, tj. modifikacii postojećih kultura i kulturnih obrazaca, kao i postepenom prihvatanju onih kulturnih vrednosti koje su sabrazne principima liberalne demokratije i tržišne ekonomije. U odnosu na viđenja globalizacijskih procesa, istraživači kulturne globalizacije se pretežno dele u četiri glavne grupe: one koji u kulturnoj globalizaciji vide homogenizaciju kulture, «scenario zasićenja», «periferijsko kvarenje» i «scenario globalne lokalizacije» (glokalizacije) kao kulturne hibridizacije. Rad se bavi različitim viđenjima ishoda gloklizacije kao «interakcije globalnog i lokalnog» prema pitanjima identiteta, i pokušava da uoči njene probleme i moguće ishode posmatrajući veze individualnog identiteta i kulturnog identiteta lokalnih kultura prema globalnim uticajima.

 

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2009 УДК: 316.722:316.42 117-130
ç