Izaberi jezik:
Tema broja

EVROPSKE SILE I SRBIJA U VELIKOM RATU

GERMANSKI FAKTOR U RUSKO-SRPSKIM ODNOSIMA PRED PRVI SVETSKI RAT

Sažetak

U radu autor analizira uticaj Nemačke i Austro-Ugarske na interese Srbije i Rusije od ujedinjenja Nemačke 1871. pa do samog predvečerja Prvog svetskog rata. Suprotno preovlađujućem i popularnom shvatanju, ove germanske sile nisu bile nepremostive prepreka za bazične geopolitičke interese Srbije i Rusije, već su to upravo bile sile Antante sa kojima su Srbija i Rusija bile u kobnom savezu, kako će se kasnije ispostaviti. Srbija je u ratu izgubila trećinu svoje populacije i svoj identitet utopivši se na podsticaj saveznika u Kraljevinu SHS, dok je Rusija, osim ogromnih ljudskih žrtava, sloma carizma i do­laska boljševika na vlast, izgubila i veliki deo ranijih teritorija. To ne znači da je germanski faktor uoči rata bio benevolentan, već da je bio samo znatno manje štetan od britanskog i francuskog. Veštim diplomatskim manevrisanjem i ekonomsko-bankarskim lobiranjem, Britanija i Francuska su uspele da pridobiju značajan deo ruskog carskog establišmenta za svoje ciljeve. Klizanje Rusije iz tradicionalnog savezništva sa germanskim silama u naručje Londona i Pariza je samo dalo podsticaja rusofobskim krugovima u Nemačkoj da preuzmu glavnu reč. Srbija se, kao mlađi partner Rusije, u velikoj meri našla omeđena strateškim zaokretom Rusije ka Antanti, iako to ne znači da mala balkanska država nije imala slobodu manevrisanja u njenim, često napetim, odnosima sa Bečom.

Ključne reči:

Reference

  1. Историја дипломатије (прир.: В.П. Потемкин), Архив за правне и друштвене науке, Београд, 1949.
  2. George F. Kennan, The Fateful Alliance France, Russia and the Coming of the First World War, Pantheon Books, New York, 1984.
  3. Paul Rohrbach, Germany ’s Isolation: An Exposition of the Economic Ca­uses of the Great War, C. Mc Clurg & CO., Chicago, 1915.
  4. Милош Ковић, Дизраели и Источно питање, Клио, Београд, 2007.
  5. Сергей Г. Пушкарев, Обзор русской истории, Издательство ‘’Наука’’, Москва, 1991.
  6. Петр Мультатули, Внешняя политика Императора Николая II (1894­-1917), Российский Институт Стратегических Исследований, Москва, ФИВ, 2012.
  7. John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, W. Norton & Company Ltd., New York, 2001.
  8. Fritz Fischer, War of Illusions German Policies from 1911 to 1914, W. Norton & Company, Inc, New York, 1975.
  9. Klaus Thörner, Der ganze Südosten ist unser Hinterland: deutsche Südos­teuropapläne von 1840 bis 1945, Universität Oldenburg, 2000.
  10. Kerry Bolton, Revolution from Above, Arktos Media, 2011.
  11. Antony Sutton, Wall Street and Bolshevik Revolution, Crown Publis­hing Group, New York, 1974.
PERIODIKA Politička revija 4/2014 УДК 327(470:497.11):327(430)“1871/1914“ 43-55
ç