Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

GEOPOLITIČKI IDENTITET REPUBLIKE SRBIJE I STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI

Sažetak

U radu ćemo nastojati da definišemo geopolitički položaj Srbije i srpskog naroda na Jugoistoku Evrope, njegova osnovna obeležja i složenost. Takođe, nastojaćemo da što preciznije odredimo geopolitički identitet Srba, kao važno nacionalno i geopolitičko obeležje koje na objektivan način utiče na sveukupnu percepciju njenog geopolitičkog određenja i spoljnopolitičkog ponašanja u trusnom balkanskom pojasu. Osobito ćemo se potruditi da na osnovu geopolitičkog identiteta i geopolitičkog položaja Srbije i Srba ostvarimo razložnu i argumentovanu kritiku aktuelnog teksta Strategije nacionalne bezbednosti Srbije, veoma važnog strategijskog dokumenta koji utiče na opštu percepciju problema nacionalne sigurnosti i konkretna rešenja kroz pitanja njene bezbednosti.

Ključne reči:

Reference

  • Гаћиновић, Радослав. 2015. „Спречити потапање Србије у „Атлантику“ (Економске интеграције и војна неутралност национални је интерес Србије).“ У „Геополитички положај Србије и Балкана између Евроатлантизма и Евроазијства“, ур. Љубиша Деспотовић и Александар Гајић, посебно издање 3. Култура полиса (XII): 81-98.
  • Глас Америке. 2018. „Бошковић: Чланство у НАТО и ЕУ су комплементарни процеси.“ 7. мај.
  • Глишин, Вања. 2019. Балканска геополитичка парадигма. Сремски Карловци: Каирос.
  • Глишин, Вања. 2020. „Српски народ под империјалном пресом – положај у геополитичком чвору.“ Напредак 2 (2): 47-64.
  • Гросувр, Анри. 2014. Париз, Берлин, Москва. Нови Сад: Фондација достојанство.
  • Деспотовић, Љубиша. 2012. Српска геополитичка парадигма. Сремски Карловци: Каирос.
  • Деспотовић, Љубиша. 2015. Геополитика деструкције. Сремски Карловци: Каирос.
  • Деспотовић, Љубиша. 2019. Геополитика Светосавља: српско национално питање у историјском распону од крштене до природне Србије. Сремски Карловци: Каирос.
  • Дугин, Александар. 2004. Основи геополитике 2. Зрењанин: Екопрес.
  • Живен, Ерве. 2019. Западни зид није пао. Нови Сад: Нова Европа.
  • Нова српска политичка мисао. 2010. „Херман ван Ромпеј: Без НАТО не би било ни ЕУ.“ 20. новембар.
  • Пророковић, Душан. 2018. Геополитика Србије: положај и перспективе на почетку 21. века. Београд: Службени гласник.
  • Степић, Миломир. 2012. Косово и Метохија: постмодерни геополитички експеримент. Београд: Институт за политичке студије.
  • Степић, Миломир. 2019. Српски геополитички образац. Београд: Catena Mundi.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србија. 2019. Доступно на:
  • http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/strategija/2019/94/2
  • Ћурчић, Слађана. 2020. „Компаративна анализа стратегија националне безбедности Србије, Црне Горе и Хрватске.“ Култура полиса XVII (3): 259-275.
  • Цвијић, Јован. 1922. Балканско полуострво и јужнословенске земље. Београд: Државна штампарија Краљевине СХС.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2021 1/2021 УДК: 327::911.3]:355.02(497.11) 21-35
ç