Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE ISTORIJE

GEOPOLITIČKE TEŽNjE RUMUNIJE KA SEVEROISTOČNOJ SRBIJI I NACIONALNI IDENTITET VLAHA OD KRAJA SEDAMDESETIH GODINA 19. VEKA DO DANAS

Sažetak

Autor u članku piše o rumunskim geopolitičkim težnjama ka severoistočnoj Srbiji i Vlasima u njoj od kraja sedamdesetih godina 19. veka do danas. U radu se opisuju metode rumunske agitacije prema Vlasima u severoistočnoj Srbiji, a koju sprovode rumunska država kao i Rumunska pravoslavna crkva. Argumentuje se da je krajnji cilj ovakvih stremljenja prevođenje Vlaha na rumunsku nacionalnost.

Ključne reči:

Reference

  • Архив Југославије, Фонд Центропрес, бр. док. 54.
  • Влаховић, Петар. 1967. „Етничка симбиоза становништва у североисточној Србији”, Зајечар, Развитак, бр. 4-5.
  • Димић, Љубомир 2001. Историја српске државности III: Србија у Југославији, Епархија Бачка, Нови Сад: САНУ
  • Претходни резултати пописа становништва у Краљевини СХС 31.01.1921, Сарајево: 1924.
  • Петровић, Драгољуб 1966. “Иредента фашистичке Румуније у североисточној Србији 1941-1944”, Београд, Југословенски историјски часопис, бр. 3-4.
  • Петровић, Драгољуб С. 1996. “Власи североисточне Србије као етнички ентитет”, Положај мањина у Савезној Републици Југославији (Научни скупови САНУ, књ. LXXXIV, Одељење друштвених наука, књ. 19), Београд.
  • Перић, Миодраг Д. 2014. Власи североисточне Србије, Петровац на Млави: Културно-просветни центар Петровац на Млави, Национални савет Влаха Србије.
  • Попис становништва Србије по националној припадности 2011. године, Републички завод за статистику, Београд, 2012.
  • Раковић, Александар. 2014. “Неканонско деловање Румунске православне цркве у североисточној Србији (2001-2014) као изричит вид румунских геополитичких претензија”, Београд: Википедија, слободна енциклопедија. Култура полиса, бр. 24 (2014), стр. 35-58.
  • Статистички годишњак Краљевине Србије од 31. децембра 1900, књ. 5, Београд, 1904.
  • Стојановић, Војислав. 2007. Етногенеза Влаха: Власи и балкански народи, Неготин.
  • Устав Републике Србије, Београд, Службени гласник РС, бр. 98/06
  • Documents on German Foreignn Policy 1918/1945, series D. Volume XII, Wasington, 1962, бр. док. 387.
PERIODIKA Politička revija 2/2021 2/2021 УДК 32(498):323.15(=135.1)(497.11) 295-310
ç