Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ГЕНЕЗА И РАЗВОЈ СВОЈИНСКИХ ОДНОСА

Сажетак

Рад аргументовано показује да развој производних снага и индустријске технологије неизбежно воде ка јачању демократске државе и развоју демократског друштва. Закључује се: да je демократизација својинских односа неизоставни услов демократизације друштва и политичких институција; да без демократизације својинских односа не може би­ти ни истинске демократизације државних и националних заједница; дa савремена индустријска производња заснована на подруштвљавању својине и управљања неизбежно води у истинску демократизацију друштва; да би Србија, у побољшању својинског статуса произвођача и стварној демокра­тизацији својинских односа, чак морала предњачити да би пребродила заостајање за развијеним земљама; да се током транзиције спроводи кампањска приватизација којом се и приватна и државна имовина претачу у власништво моћних појединаца, чиме се огромна већина становништва лишава могућности да суверено располаже средствима која својим радом ствара.

кључне речи:

Референце

  1. Вебер, Макс: Привреда и друштво, том II, Просвета, Београд, 1976.
  2. Galbraith Ј. К., Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1970.
  3. Грк, Снежана, „Србија и Европска унија – кризе после кризе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  4. Democracy and democratization in southeastern Europe. The de­mocratic reconstuction of the Balkans, Westminster University, 2001.
  5. Dobb, Maurice: Студије о развоју капитализма, Напријед, За­греб, 1961.
  6. Drucker, Peter: Посткапиталистичко друштео, Грмеч, Привредни преглед, Београд, 1995.
  7. Linz, Juan and Stepan, Alfred: Problems of democratic transition and consolidation: southern Europe, South America, and post­communist Europe, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1996.
  8. Марковић, Драган: Демократија u својина, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2012.
  9. Марковић, Драган, „Развој својинских односа у функцији демократизације политичких институција“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  10. Маркс, К. : Капитал III, К. Маркс, Ф. Енгелс, Дела, том XXIII, Просвета, Београд.
  11. Саеремени свет, Народна књига – Вук Караџић-  Рад, Београд, 1983.
  12. Средњи век и ренесанса, Народна књига – Вук Караџић – Рад, Београд, 1984.
  13. Fourier, Charles: Цивилизација и нови социјетални свијет, Школска књига, Загреб, 1980.
  14. Фром, Ерих: Здраво друштво, Рад, Београд, 1980.
  15. Хилфердинг, Рудолф: Финансијски капитал, Култура, Београд, 1958.
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 330.111.62:321.7 247-268