Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ – ФАНАТИЗАМ – ТЕРОРИЗАМ

Сажетак

Овај научни рад за предмет истраживања има везу религијског и безбедносног чиниоца. Аутори кроз рад разматрају религијско-друштвене феномене верског фундаментализма и религијског интегризма посебно у контексту секуларизације, мултикултурализма и демократских права и слобода. Истовремено, у раду се истражује и религијско-психолошки феномен верског фанатизма који је у средишту најекстремнијег друштвеног деловања у мирнодопским ситуацијама – тероризма. Тако су: верски фундаментализам, религијски интегризам, верски фанатизам, безбедносни екстремизам и тероризам (као последња инстанца примене насиља чија је позадина верско-религијска) предметни оквир овог научног рада. Истраживање није просторно ограничавано, а временски: на период након Другог светског рата. Методе које су аутори користили у истраживању су: метод посматрања, анализа садржаја, упоредни приступ, бихејвиорални метод, циљно тумачење норми… Значај и друштвена оправданост научног рада огледа се у: продубљивању сазнајних увида у религијско из угла теорије насиља, истраживању религијског екстремизма, указивању на проблеме у адаптацији и социјализацији мигрантске популације и тзв. гастарбајтера и сл.

кључне речи:

Референце

  1. Верховский Александр, „Русский православный фундаментализм“, Политическое православие: 251-276, Центр Сова, Москва, 2003.
  2. Вуковић, Игор, „О унапређењу кривичноправне заштите слободе вероисповести у српском и црногорском праву“, у зборнику: Религија, политика, право (приредили Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић), Институт за упоредно право, Митрополија црногорско-приморска СПЦ, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, ИИУ Светигора, Београд/Будва, 2015, стр. 95-114.
  3. Гараджа Виктор Иванович, „Секуларизация как социокультурный феномен“, Социология религии, ИНФРА-М, Москва, 2007.
  4. Гаћиновић Радослав, Савремени тероризам, Графомарк, Београд, 1998.
  5. Гаћиновић Радослав, „Фиксирање тоталитарног циља и моћ међународног тероризма“, Политика националне безбедности, Vol. VII, N°1/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 47-66.
  6. Гаћиновић Радослав, Тероризам у политичкој и правној теорији, Медија центар Одбрана, Београд, 2011.
  7. Головушкин Дмитрий, „Религиозный фундаментализм / Религиозный модернизм – Концептуальные противники или амбивалентные феномены?“, Вестник ПСТГУ I, Богословие, Философия, N°1/2015, Ярославль, 2015, стр. 87-97.
  8. Јовановић Наташа, „Веберова схватање концепта индивидуализма као основ компаративне анализе религијских система – пример протестантизма и ислама“, Српска политичка мисао, Vol. 54, N°4/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 451-471.
  9. Клајн Иван, Шипка Милан, Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007.
  10. Колесов Дмитрий Васильевич, Максимов Сергей Иванович, Соколов Яков Владимирович, Что такое терроризм?, НИЦ Гражданин, Москва, 2012.
  11. Милосављевић Зоран, „Исламски екстремизам ‒ превенција тероризма по моделу САД“, Политичка ревија, 3/2006, Институт за политичке студије, Београд, 2006, стр. 531-546.
  12. Орлов Михаил Олегович, Данилов Сергей Александрович, Аникин Данил Александрович, „Исламский терроризм в глобальном мире – социально-философский анализ“, Вестник Томского государственного университета, Vol. 307, Томск, 2008, стр. 32-38.
  13. Станковић Владан, „Фундаментализам и/или верски интегризам“, у зборнику: Религија, политика, право (приредили: Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић), Институт за упоредно право, Митрополија црногорско-приморска СПЦ, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, ИИУ Светигора, Београд/Будва, 2015, стр. 759-776.
  14. Станковић Владан, „Основи фундаментализма“, Политичка ревија, 4/2010, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 109-126.
  15. Станковић Владан, „Верски фундаментализми, друштвена интегрисаност и тероризам“, Политика националне безбедности, N°1/2016, Институт за политичке студије, Београд, 2016, стр. 121-144.
  16. Чистяаков Георгий, „Психология религиозного фанатизма“, Толерантность, Выпуск 3-4, Московский Педагогический государственный университет, Москва, Internet, http://www.tolerance.ru/VT-3-4-psihologiya.php?PrPage=VT, 31/05/2017.
  17. Шарипова Эльвира Маннуровна, Социокультурная специфика религиознога фанатизма, Докторская диссертация, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень, 2014.
  18. Armstrong Karen, „Fundamentalism and the secular society“, International Journal, Vol. 59, N°4/2004, Canadian Institute of International Affairs, Ottawa, 2004, стр. 875-877.
  19. Berger Peter, „Pluralismo Global y Religión“, Estudios Públicos, Vol. 98, N°3/2005 (otoño 2005), Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile, 2005, стр. 5-18.
  20. Blackford Russell, Freedom of Religion and the Secular State, John Wiley & Sons, Oxford, 2012.
  21. Bruce Steve, Fundamentalism, Polity Press Cambridge, Cambridge, 2008.
  22. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko, Riječnik sociologije i socijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  23. Casanova José, Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press, Chicago, 1994.
  24. Caulier Brigitte, Religion, sécularisation, modernité – les expériences francophones en Amérique du Nord, Presses Université Laval, Sainte-Foy, 1996.
  25. Chidiebere Obi, Chidimma Stella Ukaulor, „The Moral Questions on the Religious Basis for Terrorism“, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 5, N°4/2016, Center for Promoting Ideas, New York, 2016, стр. 21-25.
  26. Đorđević Dragoljub, „Sekularizacija“, u zborniku: Sociološki rečnik (priredili: Aljoša Mimica, Marija Bogdanović), Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, стр. 508-509.
  27. Eysenck Hans Jurgen, Arnold Wilhelm, Meili Richard, Encyclopedia of Psychology, Volume One, Search Press, London, 1972.
  28. Falck Hans, La prospettiva dell’appartenenza nel servizio sociale, Vita e Pensiero, Milano, 1994.
  29. Ghalamkaripour Bijan, L’homme oriental, l’homme occidentalEssai de modélisation de La Pensée et de l’ Action, Books on Demand, 2014.
  30. Gasda Élio Estanislau, „Secularity of the State and Political Strategies of Religion”, Политикологија религије: Vol. 9, N°1/2015, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2015, стр. 67-82.
  31. Gaćinović Radoslav, Terorizam, Draslar, Beograd, 2005.
  32. Gregg, Heather: „Defining and Distinguishing Secular and Religious Terrorism“, Perspectives on TerrorismTerrorism Research Initiative and the Center for Terrorism and Security Studies, Vol. 8, N°2/2014, Leiden, 2014, стр. 36-51.
  33. Grifin Lesli, „Fundamentalizam iz perspektive liberalne tolerancije“, Treći program Radio Beograda, N°127-128: 129-144, III-IV, Beograd, 2005.
  34. Hibbard Scott, Religious and Secular States – Egypt, India, and the United States, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010.
  35. Hill Peter, Williamson William: The psychology of religious fundamentalism, Guilford Press, New York, 2005.
  36. Holyoake George Jacob, Principles of Secularism, Austin & Co, London, 1871.
  37. Hoffman Bruce, „The Confluence of International and Domestic Trends in Terrorism“, Terrorism and Political Violence, Vol. 9, N°2/1997, Routledge/Taylor & Francis, London, Summer 1997, стр. 1-15.
  38. Hoffman Bruce, „Terrorism Trends and Prospects“, Countering – the New Terrorism, US Air Force/RAND’s Project, 1999.
  39. Hofman Brus, Unutrašnji terorizam, Narodna knjiga, Beograd, 2000.
  40. Hudson Rex, „The sociology and psychology of terrorism – who becomes a terrorist and why?“, Federal Research Division, Library of Congress, Washington DC, 1999.
  41. Ingliš Horas, Ingliš Ava Čempni, Obuhvatni rečnik psiholoških i psihoanalitičkih pojmova, Savremena administracija, Beograd, 1972.
  42. Yahya Harun, L’Islam dénonce le terrorisme, Essalam, Paris, 2004.
  43. Kaplan Jeffrey, Radical Religion and Violence – Theory and Case Studies, Routledge, New York, 2015.
  44. Krstić Dragan, Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1991.
  45. Marić Silvana, „Terorizam kao globalni problem“, MediAnali, Vol. 6, N°11, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2012, стр. 87-102.
  46. Molinski Waldemar, „Integralism” in: Sacramentum Mundi (ed. Karl Rabner), Vol. 3, Burns and Oates, London, 1969.
  47. Morvan Danielé, „Fondamental, ale, aux“, Dictionnaire culturel en langue française, Sejer, Paris, 2005.
  48. Milton-Edwards Beverley, Islamic Fundamentalism Since 1945, Second edition, Routledge, New York, 2014.
  49. Nielsen Niels Christian, Fundamentalism, Mythos and World Religions, State University of New York Press, Albany, 1993.
  50. O’Ballance Edgar, Terrorism in the 1980’s, Arms and Armour Press, London, 1989.
  51. Obi Chidiebere, Ukaulor Chidimma Stella, „The Moral Questions on the Religious Basis for Terrorism“, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol. 5, N°4/2016, Center for Promoting Ideas, New York, 2016, стр. 21-25.
  52. Price Daniel, Sacred Terror – How Faith Becomes Lethal, Praeger ABC Clio, Santa Barbara California, 2012.
  53. Rabasa Angel, „Interduction – The Diversity of Fundamentalists”, The Muslim World after 9/11, RAND Corporation, Santa Monica California, 2004.
  54. Ray Alain, Morvan Danièle, Dictionnaire culturel en langue française, A-D, Dictionnaire le Robert-Sejer, Paris, 2005.
  55. Rhonheimer Martin, The Common Good of Constitutional Democracy – Essays in Political Philosophy and on Catholic Social Teaching, CUA Press, Washington DC, 2013.
  56. Ries Julien, Spineto Natale, Métamorphoses du sacréacculturation, inculturation, syncrétisme, fondamentalisme, Brepols Publishers, Turnhout, 2010, стр. 237-250.
  57. Ruthven Malise, Fundamentalism – the Serach of Meaning, Oxford university Press, Oxford, 2004.
  58. Sidky Homayun, Religion – An Anthropological Perspective, American University Studies VII Theology and Religion, Vol. 348, Peter Lang Inc – International Academic Publishers, New York, 2015.
  59. Shahak Israel, Mezvinski Norton, El fundamentalismo Judío en Israel, Pluto Press, Londres, 2004.
  60. Taylor Paul, Freedom of Religion – UN and European Human Rights Law and Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
  61. Trebješanin Žarko, Rečnik psihologije, Stubovi kulture, Beograd, 2008.
  62. Van der Ven Johannes, Human Rights Or Religious Rules?, Brill, Leiden/Boston, 2010.
  63. Van der Krogt Christopher, „Catholic fundamentalism or Catholic integralism?“, in: Essays in Honour of Colin Brown (ed. James Veitch), Victoria University of Wellington, Wellington, 1992, стр. 123-135.
  64. Villarejo Alberto, „Fanatismo – interés en psiquiatría forense penal”, Cuad Med Forense, Vol. 16, N°3/2010, Málaga, 2010, стр. 137-144.
  65. Weimann, Gabriel: Terror on the Internet – The New Arena, the New Challenges, US Institute of Peace Press, Washington DC, 2006.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 316.647.7:2]+323.28+327.88 223-243