Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

EVROSKEPTICIZAM U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

Sažetak

Predmet ovog rada jeste evroskepticizam, termin koji se poslednjih godina dosta koristi kako u nacionalnom tako i u evropskom političkom diskursu. Cilj rada je da pokuša da na temelju nekoliko različitih definicija pojasni značenje ovog pojma i odredi ga u odnosu na druge srodne pojmove (evrofobija, evropragmatizam, evrorealizam). Koristeći komparativno-deskriptivnu metodu zajedno sa analizom sadržaja, autor pokušava da odgovori na sledeća pitanja:

 1. koji su uzroci evroskepticizma u zemljama EU,
 2. ko su veći evroskeptici, političke partije ili građani,
 3. kakva je povezanost evroskepticizma sa političkim, ekonomskim i kulturnim kontekstom analizirane države
 4. da li je budućnost evropskih integracija neizvesna usled porasta evroskepticizma u evropskim zemljama.

Ključne reči:

Reference

  1. Busch, Claus, Knelangen, Wilhelm, „German Euroscepticism“, У: Euroscepti­cism: Party politics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  2. Gilland, Karin, „Irish Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Ro­dopi, Amsterdam, New York, 2004.
  3. Кнежевић, Милош, Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2008.
  4. Hainsworth, Paul, O’Brien, Carolyn , Mitchell, Paul, „Defending the nation: The politics of Euroscepticism on the french right“, У: Euroscepticism: Party poli­tics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  5. Harmsen, Robert, Spiering, Menno, Euroscepticism: Party politics, national iden­tity and european integration, Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  6. Harmsen, Robert, Spiering, Menno, „Euroscepticism and the evolution of euro­pean political debate“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Am­sterdam, New York, 2004.
  7. Hix, Simon, „Euroscepticism as Anticentralization: A rational choice institutiona­list perspectitive“, European Union Politics, 8, No. 1, 2007.
  8. Kopecky, Petr, Cas Mudd, „The two sides of euroscepticism: Party positions on european integration in East Central Europe“, European Union Politics, Vol. 3, No. 3, 2002.
  9. Lubbers, Marcel, Scheepers, Peer, „Political versus instrumental Euroscepticism: Mapping scepticism in european countries and regions“, European Union Po­litics, 6, No. 2, 2005.
  10. Neumayer, Laure, „Euroscepticism as a political label: The use of European union issues in political competition in the new Member States“, European Journal of Political Research, 47, No. 2, 2008.
  11. Spiering, Menno, „British Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, na­tional identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004.
  12. Sunnus, Milena, „Swedish Euroscepticism“, У: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (ed. Robert Harmsen, Menno Spi­ering), Amsterdam, New York, 2004.
  13. Szczerbiak, Alex, Taggart, Paul, Opposing Europe? The comparative party politics of Euroscepticism,1, Oxford University Press, 2008.
  14. Taggart, Paul, „A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems“, European Journal of Political Research, Vol.1, No. 33, 1998.
  15. Taraktas, Basak, „A comparative approach to Euroscepticism in Turkey and East­ern European countries“, Journal of Contemporary European Studies,16, No. 2, 2008.
  16. Flood, Chris, „Dimensions of Euroscepticism“, Journal of Common Market Studi­es, 48, No. 4, 2009.
  17. http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm. 12.07.2010.
  18. http://seio.gov.rs/upload/documents/prezentacije/decembar_09_final_srpski.pdf. 07.2010.
  19. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_en.htm. 12.07.2010.
  20. http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultatselections/rf2005/000/000.html.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2010 УДК: 316.644:32(4-672EU) 231-250
ç